KØR HEN HVOR SO­LEN SKIN­NER

Den dan­ske som­mer lak­ker mod en­den. Men hvis du kø­rer syd­på er so­len sta­dig at fin­de

BT - - NYHEDER - Siska Si­mo­ne Bengts­son sisb@ bt. dk

Har du sta­dig fe­rie tilbage og vil du ger­ne op­le­ve sol og var­me, før ef­ter­å­ret sæt­ter ind, så pak bi­len og kom af sted. For syd for Dan­mark er tem­pe­ra­tu­rer­ne nog­le helt an­dre end her­hjem­me.

» Man skal ik­ke man­ge ki­lo­me­ter syd­på før so­len skin­ner be­ty­de­ligt me­re end her­hjem­me. I Tys­kland og det me­ste af Frankrig vil der kom­mer over 25- 30 gra­der. Så man skal fak­tisk ik­ke så langt væk for at mær­ke som­mer­var­men, « for­tæl­ler Thy­ge Ras­mus­sen, der er me­te­o­r­o­log ved DMI.

BTs rej­se­re­dak­tør Lars Jo­han­sen gi­ver et bud på, hvor man skal ta­ge hen på kør­selv- fe­rie, når det ik­ke skal væ­re alt for dyrt og tids­kræ­ven­de.

» Tjek­ki­et er et godt bud på, hvor man kan kø­re hen på fe­rie med fa­mi­li­en. Der er bå­de by­er og smuk na­tur med sø­er og bjer­ge. Og så ta- ger det kun ni ti­mer at kø­re der­til. Et an­det sted, der vil væ­re flot at ta­ge hen vil væ­re Ba­la­ton­sø­en i Un­garn. Her er flot­te cam­ping­plad­ser, som er bil­li­ge­re at over­nat­te på end ho­tel. Ved Ba­la­ton­sø­en er der mu­lig­hed for at ba­de og kom­me ud at sej­le.

Tu­ren til Un­garn ta­ger dog lidt læn­ge­re tid, cir­ka 15 ti­mer i bil, men det er rej­sen værd, « for­kla­rer han og anbefaler, at man ta­ger et sted hen, hvor børn kan væ­re ak­ti­ve. Lars Jo­han­sen op­for­drer til, at man gi­ver cam­ping­li­vet en chan­ce, da fle­re cam­ping­plad­ser lig­ger ni­veau­et hø­je­re, end dem vi ken­der til her­hjem­me.

Hvis Lars Jo­han­sen selv skul­le af sted på bil­fe­rie i næ­ste uge, vil­le han ta­ge til Østrig, da skis­port­s­ste­der­ne er bil­li­ge uden for sæ­so­nen, og der vil tem­pe­ra­tu­rer­ne i næ­ste uge lig­ge på 30- 35 gra­der.

Luksuscam­ping

Kam­pen om ho­tel­ler og resor­ter­ne in­ten­si­ve­res i au­gust, da fle­re af de eu­ro­pæ­i­ske lan­de som Tys­kland og Frankrig går på som­mer­fe­rie nu, og der­for er pri­ser­ne nu hø­je­re end tid­li­ge­re på som­me­re­ren, for­tæl­ler BTs rej­se­re­dak­tør, der og­så fo­re­slår et al­ter­na­tiv til bil­fe­ri­en:

» Mit ab­so­lut bed­ste bud vil væ­re, at man prø­ver, om man kan fin­de en luksuscam­ping­plads ne­de ved Gardasøen. Der kan man le­je hyt­ter, hvor der er plads til he­le fa­mi­li­en.

Man kan fly­ve bil­ligt til Mila­no og så kø­re en ti­me i tog op til Gardasøen. Jeg vil rå­de folk til at fin­de en bil­lig fly­bil­let og så fin­de en cam­ping­plads i nær­he­den, hvor der bå­de er le­ge­plad­ser og ba­de­land, « for­kla­rer han.

Lars Jo­han­sen anbefaler og­så kyst­by­er­ne Ala­nya og Bod­rum i Tyr­ki­et og de græ­ske øer, hvis du hel­le­re vil fly­ve end at kø­re bil.

Tjek­ki­et er et godt bud på, hvor man kan kø­re hen på fe­rie med fa­mi­li­en

Lars Jo­han­sen, rej­se­re­dak­tør på BT

Med børn i bi­len må tu­ren til sol og som­mer ik­ke væ­re for lang.

Fo­to: Hans Uf­fe Chri­sten­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.