AU­GUST BLI­VER OG­SÅ USTA­DIG HER­HJEM­ME

BT - - NYHEDER -

Når vi ser tilbage på ju­ni og juli her­hjem­me, har det væ­ret en som­mer, der har væ­ret præ­get af få som­mer­da­ge ( når det er over 25 gra­der) og sam­ti­dig væ­ret køli­ge­re end sid­ste år og med en del kraftig regn. Før­ste som­mer­dag var 13 ju­ni på Lol­land, mens der i juli må­ned var 2,9 som­mer­da­ge. De lå om­kring Roskil­de Festi­va­len.

» Juli og ju­ni har væ­ret ken­de­teg­net af usta­digt vejr med lav­tryks- pas­sa­ger med regn og blæst. Det har lig­get på den køli­ge si­de af var­men, mod­sat Sy­d­eu­ro­pa. Det køli­ge som­mer­vejr er kun ble­vet af­brudt af en læn­ge­re pe­ri­o­de af varmt vejr i be­gyn­del­sen juli og så nog­le en­kel­te da­ge ind imel­lem, « for­kla­rer Jo­hn Cap­pe­len, se­ni­o­r­kli­ma­to­log ved DMI.

Hel­dig­vis er som­me­ren end­nu ik­ke helt slut, men selv­om man har en op­ti­mist i ma­ven, er der ik­ke me­get sol, der kom­mer til at kig­ge ned på os. Au­gust vil væ­re me­get præ­get af, hvor­dan vej­ret har væ­ret det me­ste af som­me­ren.

Ten­den­sen vi­ser, at vi ven­der tilbage til den usta­di­ge som­mer med kun kortva­rigt pas­se­ren­de høj­tryk og da­len­de tem­pe­ra­tu­rer skri­ver DMI i sin må­nedsprog­no­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.