Så­dan fore­byg­ger du de­mens

Du kan mind­ske din ri­si­ko for at få de­mens ved at føl­ge en ræk­ke simp­le råd:

BT - - NYHEDER -

TRÆN TRE GAN­GE OM UGEN Bå­de dan­ske og uden­land­ske for­ske­re anbefaler, at vi træ­ner op til tre gan­ge om ugen. Det kan væ­re en cy­kel­tur, en rask gå­tur el­ler an­det, hvor du får pul­sen en smu­le op. Et dansk forsk­nings­pro­jekt, der blev off ent­lig­gjort i maj 2015, vi­ste f. eks., at mo­de­rat fy­sisk træ­ning kan brem­se ud­vik­lin­gen af syg­dom­men, når den er i en tid­lig fa­se. Den fy­si­ske ak­ti­vi­tet kan få hip­po­cam­pus - et om­rå­de i hjer­nen - til at vok­se, så vo­res ind­læ­rings­ev­ne og hukom­mel­se der­med sty rkes.

UR­TER MOD ALZHEI­MER For­ske­re fra Oslo Uni­ver­si­tet har te­stet ek­strak­ter fra om­kring 150 ur­ter - og to af dem, jo­han­ne­surt og græsk bjerg­te, har nu vist sig at in­de­hol­de stoffer, der kan stand­se ud­vik­lin­gen af Alzhei­mers syg­dom. Du bør dog ik­ke bru­ge jo­han­ne­surt­pro­duk­ter uden at snak­ke med læ­gen først, da ur­ten in­de­hol­der stoff er, der kan gi­ve bi­virk­nin­ger el­ler øde­læg­ge virk­nin­gen af an­dre læ­ge­mid­ler. Re­sul­ta­ter­ne er sta­dig fo­re­lø­bi­ge, og der er brug for me­re forsk­ning, un­der­stre­ger den nor­ske for­sker Jens Pa­hn­ke, der står bag for­sø­ge­ne.

FÅ NOK E- VI­TA­MIN E- vi­ta­min har i ame­ri­kan­ske for­søg vist sig at kun­ne mod­vir­ke alzhei­mer. I fore­byg­gen­de øje­med kan man ta­ge 15 mil­li­gram dag­ligt. Man bør dog væ­re op­mærk­som på, at det kan øge ri­si­ko­en for blød­nin­ger, hvis det ta­ges sam­men med blod­for­ty nden­de me­di­cin. E- vi­ta­min i hø­je do­ser kan og­så gi­ve di­ar­ré og ma­ve­s­mer­ter. Du kan og­så ind­ta­ge E- vi­ta­min via ko­sten, det fi ndes f. eks. i bl­ad­grønt­sa­ger, avo­ca­do, mand­ler, val­nød­der, solsik­ke­ker­ner, æg, laks og rød papri­ka.

BRUG DIN HJER­NE Det er vig­tigt at læ­re no­get nyt he­le li­vet, el­lers bli­ver hjer­nen doven, og din ri­si­ko for at ud­vik­le en de­mens­syg­dom bli­ver stør­re. Sørg der­for på dag­lig ba­sis for at gø­re no­get an­der­le­des, hvor du ud­for­drer dig selv. Som f. eks. at bør­ste tæn­der med den an­den hånd, cyk­le en an­den vej hjem, ta­ge tøj på i mør­ke mv. Det kan og­så væ­re sim­pel hjer­ne­træ­ning, som f. eks. su­duko, skak el­ler word­feud, der hol­der hjer­nen i gang. Kil­de: Pro­fes­sor Tor­ben Moos, Aal­borg Uni­ver­si­tet, Vi­den­skab. dk, Alzhei­mer­for­e­nin­gen, Vi­dens­cen­ter for de­mens m. fl .

VÆLG KOST MED OM­HU

Grønt­sa­ger, som f. eks. bøn­ner og lin­ser samt fø­de­va­rer, der in­de­hol­der fuld­korn, bør iføl­ge for­ske­re i de­mens fyl­de me­re på tal­ler­k­nen end kød og fe­de me­je­ri­pro­duk­ter, hvis vi vil væ­re be­skyt­tet mod alzhei­mer. Er­stat kø­det med fi sk, som f. eks. laks og ma­k­rel - de in­de­hol­der umæt­te­de fedt­sy­rer, som er nød­ven­di­ge til at op­byg­ge cel­ler i hjer­nen. Fø­de­va­rer in­de­hol­den­de an­tioxi­dan­ter er og­så go­de valg: Det gæl­der bl. a. to­ma­ter, nød­der og frugt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.