Ri­ta Knud­sens go­de råd til på­rø­ren­de

BT - - NYHEDER -

1 Und­gå kon­fl ik­ter Det kan væ­re svært at om­gås en de­ment per­son, og der kan nemt op­stå kon­fl ik­ter, som tæ­rer på kræft er­ne. Der­for har jeg brugt me­get tid på at snak­ke med Aa­ge, så han ik­ke bli­ver sur el­ler fru­stre­ret Da jeg f. eks. vil­le ha­ve, at han skul­le gå med gps, tal­te vi me­get om, at det gjor­de mig ut­ryg, hvis ik­ke han hav­de det på. På den må­de fi k jeg dre­jet fo­kus væk fra ham.

2 Gør ting, der gør dig glad Jeg går man­ge tu­re i na­tu­ren el­ler ta­ler med mi­ne ve­nin­der. Det gi­ver no­get ener­gi og glæ­de, som jeg kan bru­ge, når jeg er sam­men med Aa­ge. Sam­ti­dig får jeg sat ord på mi­ne tan­ker, og det bli­ver nem­me­re at ta­ck­le min si­tu­a­tion.

3 Giv slip, før det er for sent Man kan sag­tens be­va­re et godt for­hold til den, man el­sker, selv­om man ik­ke læn­ge­re bor sam­men. Der­for be­hø­ver man ik­ke at ha­ve dår­lig samvit­tig­hed over, at det må­ske kan bli­ve nød­ven­digt at sen­de den de­men­te på ple­je­hjem. For at be­va­re det go­de for­hold og li­ge­vær­dig­he­den skal man der­for læ­re at gi­ve slip - så man sta­dig kan hol­de fast i rol­len som æg­te­fæl­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.