TARM­KRÆFT

BT - - NYHEDER -

Hvert år får om­kring 4.300 per­so­ner i Dan­mark tarm­kræft, og år­ligt dør om­kring 2.000 per­so­ner af syg­dom­men.

Be­teg­nel­sen tarm­kræft dæk­ker bå­de over kræft i ty­kog en­de­tar­men. Det er en af de stør­ste kræft­syg­dom­me i Dan­mark.

Ri­si­ko­en for at få tarm­kræft sti­ger med al­de­ren og er sær­ligt hyp­pig ef­ter 50- års al­de­ren.

Tarm­kræft er li­ge så hyp­pig hos mænd som hos kvin­der.

Tarm­kræft kan i sjæld­ne til­fæl­de væ­re ar­ve­lig. Tarm­kræft er ar­ve­lig hos min­dre end 5 pro­cent af pa­tien­ter­ne.

Kil­de: can­cer. dk og kra­eftscre­e­ning. rm. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.