FÆR­GE­KRIG

Sø­mænd tru­er fær­ge­sel­ska­bet DFDS med en lang­va­rig kamp om ret­ten til at dri­ve fær­ge­fart i Den En­gel­ske Ka­nal

BT - - NYHEDER - Elisa­beth Thi­is elth@ bt. dk

KON­FLIKT

I lang tid har en dra­ma­tisk kon­fl ikt ul­met i van­d­over­fl aden på Den En­gel­ske Ka­nal. Fær­ge­sel­ska­bet DFDS og den fran­ske Sø­mæn­de­nes Sam­men­slut­ning be­kri­ger hin­an­den i kam­pen om at dri­ve fær­ge­far­ten mel­lem Eng­land og det nord­li­ge Frankrig.

I går nå­e­de kon­fl ik­ten nye høj­der, da hav­nen i den fran­ske by Ca­lais ved Dover­stræ­det i Den En­gel­ske Ka­nal blev in­va­de­ret af 300 vre­de sø­mænd med bræn­den­de bil­dæk og ben­zin­dun­ke. Sø­mæn­de­nes Sam­men­slut­ning blo­ke­re­de ve­je­ne ved hav­ne­by­en i for­søg på at bli­ve hørt og lo­ve­de ka­nal­kri­gens an­dre in­vol­ve­re­de par­ter lang­va­rig kon­fl ikt. Det skri­ver Ber­ling­s­ke.

Sø­mæn­de­ne er ra­sen­de, for­di de tid­li­ge­re har be­sej­let ru­ten over Den En­gel­ske Ka- nal for sel­ska­bet Eu­ro­tun­nel gen­nem Sø­mæn­de­nes Sam­men­slut­ning, der er stift et af sø­mæn­de­nes fag­for­e­ning. Men Sø­mæn­de­nes Sam­men­slut­ning har væ­ret i be­ta­lings­stands­ning si­den ju­ni, og Eu­ro­tun­nel har der­for le­jet to fær­ger af sel­ska­bet DFDS i ste­det - og der­med sat sø­mæn­de­ne uden for dø­ren.

Vil selv væl­ge

DFDS og Eu­ro­tun­nel vil ik­ke til­by­de at genan­sæt­te samt­li­ge sø­mænd, der før har sej­let over Den En­gel­ske Ka­nal. Kun 320 ud af cir­ka 490 sø­mænd for­ven­tes af få job igen. Des­u­den vil DFDS selv ha­ve lov at væl­ge, hvil­ke sø­mænd de skal an­sæt­te, skri­ver Ber­ling­s­ke. lais og der­med øde­lagt de­res fær­ge­tra­fi k.

Det fran­ske trans­port­mi­ni­ste­ri­um kræ­ver, at sø­mæn­de­ne stop­per med chi­ka­nen, så DFDS kan ’ fort­sæt­te med at ar­bej­de i Ca­lais havn’, og det glæ­der DFDS.

For­so­nings­mø­de

» Vi er me­get til­fred­se med at få så klar en op­bak­ning, « si­ger DFDS’ in­for­ma­tions­chef Gert Jakob­sen iføl­ge Ber­ling­s­ke.

For­ud for sø­mæn­de­nes blo­ka­de fre­dag var et for­so­nings­mø­de tors­dag mel­lem Sø­mæn­de­nes Sam­men­slut­ning, den fran­ske re­ge­ring, Eu­ro­tun­nel og DFDS. Men for­so­nin­gen gik i va­sken, da par­ter­ne ik­ke kun­ne nå frem til en aft ale, og et nyt mø­de er ik­ke plan­lagt, skri­ver Ber­ling­s­ke.

I går nå­e­de kon­flik­ten mel­lem det dan­ske fær­ge­sel­skab DFDS og den fran­ske Sø­mæn­de­nes Sam­men­slut­ning nye høj­der, da hav­nen i den fran­ske by Ca­lais ved Dover­stræ­det i Den En­gel­ske Ka­nal blev in­va­de­ret af 300 vre­de sø­mænd med bræn­den­de bil­dæk og ben­zin­dun­ke. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.