Ja, kun læ­gen er her­re over liv

BT - - DEBAT - MAR­GRET­HE KÄH­LER

Chefk on­su­lent i Æl­dre Sa­gen

hjer­testar­te­re på al­le ple­je­hjem. Mu­lig­he­den skal væ­re der for dem, der øn­sker at bli­ve genop­li­vet, og hvor læ­gen vur­de­rer, at de kan få ud­mær­ket livskva­li­tet. Kom­mu­nen skal ik­ke gø­re sig til her­re over liv og død. Kon­se­kven­sen af ik­ke at ha­ve en hjer­ter­star­ter er, at de, der ger­ne vil genop­li­ves, ik­ke bli­ver det. Ple­je­per­so­na­let skal genop­li­ve, hvis der er en hjer­testar­ter. Det er kun, hvis en læ­ge er til ste­de og si­ger, at per­so­nens hel­bred er så dår­ligt, at

DER SKAL VÆ­RE

ved­kom­men­de får et dår­ligt liv eft er genop­liv­ning, el­ler for at føl­ge et øn­ske om ik­ke at bli­ve genop­li­vet, at man ik­ke skal. El­lers kan man fak­tisk straff es eft er straff eloven.

sam­ta­ler på al­le ple­je­hjem, men de er be­gyndt på det in­den­for de sid­ste to år. Det er det ene­ste rig­ti­ge. Der er den ’ for­del’ ved ik­ke at ha­ve en, at de slip­per for den si­tu­a­tion, hvor de en­der med at sæt­te hjer­testar­ten på en, der ger­ne vil­le dø i fred. Men jeg sy­nes, de skal ta­ge sig sam­men og få ta­get den sam­ta­le med be­bo­er­ne og de på­rø­ren­de

DE HAR IK­KE

og få det skre­vet ind i jour­na­len.

fl ere på ple­je­cen­te­ret, der ken­der be­bo­er­nes hel­bred og kan ta­ge den læ­ge­fag­li­ge vur­de­ring og si­ge, at her et liv, der er stærkt nok til at leve, el­ler her er et liv, der er så søl­le, at det vil­le væ­re synd at sæt­te den vold­som­me hjer­testar­ter på og ri­si­ke­re at bræk­ke de­res ri­b­ben. Det er et di­lem­ma, at per­so­na­let skal genop­li­ve, når folk fal­der om, og der­med og­så ri­si­ke­rer at genop­li­ve no­gen, der hel­le­re vil væ­re død. Den ene­ste, der kan si­ge ja og nej til genop­liv­ning, er en læ­ge.

DER SKAL VÆ­RE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.