En uanstæn­dig be­slut­ning

ME­NER

BT - - DEBAT -

Skal nog­le men­ne­sker ba­re dø, hvis de fal­der om med et hjer­te­til­fæl­de? DET­TE SPØRGS­MÅL SKA­BER vild de­bat, eft er at 77- åri­ge Ju­dith Andersen Sø­ren­sen har valgt at for­tæl­le off ent­lig­he­den om sin mands tragi­ske død af et hjer­te­stop på Ple­je­cen­ter Bil­lund den 25. juli. En hjer­testar­ter kun­ne må­ske ha­ve red­det Ni­els Chri­sti­an Sø­ren­sens liv, men der var ik­ke en i nær­he­den. BIL­LUND KOM­MU­NE HAR helt be­vidst be­slut­tet, at der ik­ke skal væ­re hjer­testar­te­re på kom­mu­nens seks ple­je­cen­tre. Ar­gu­men­tet ly­der, at de æl­dre men­ne­sker ik­ke skal genop­li­ves for en­hver pris. ’ Vi kan kom­me i den si­tu­a­tion, at vi kom­mer til at mis­bru­ge det, hvor vi får nog­le folk genop­li­vet, som egent­lig er mæt af da­ge, som har haft et dej­ligt liv,’ si­ger Ruth Lars­sen ( V), for­mand for So­ci­al- og Sund­heds­ud­val­get i Bil­lund Kom­mu­ne til TV2. MEN NI­ELS CHRI­STI­AN Sø­ren­sen var alt an­det end mæt af da­ge. Tvær­ti­mod var han fuld af livs­mod, for­kla­rer den dybt ulyk­ke­li­ge en­ke, som i går måt­te bi­sæt­te sin livs­ledsa­ger gen­nem 43 år. Ple­je­per­so­na­let hav­de for­ment­lig og­så brugt en hjer­testar­ter, hvis der hav­de væ­ret en, for de for­søg­te for­gæ­ves at gi­ve hjer­te­mas­sa­ge ved hånd­kraft . DET ER IK­KE po­li­ti­ker­nes op­ga­ve at be­stem­me, om der skal væ­re hjer­testar­te­re på ple­je­cen­tre el­ler ej. Læ­ger og ple­je­per­so­na­le skal selv­føl­ge­lig ha­ve alt det ud­styr, der skal til for at red­de men­ne­ske­liv, og så må det væ­re en læ­ge­fag­lig vur­de­ring, om gam­le og me­get sva­ge men­ne­sker skal genop­li­ves el­ler ej. MAN KAN KUN hå­be by­rå­det i det midtjy­ske læ­rer af tra­ge­di­en og på først­kom­men­de mø­de eft er som­mer­fe­ri­en får æn­dret be­slut­nin­gen, så al­le ple­je­cen­tre får hjer­testar­te­re. Alt an­det vil væ­re uanstæn­digt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.