FLE­RE VIL VÆ­RE FOL­KE­SKO­LENS RI­TA ’’

Bal­la­den om fol­ke­sko­lere­for­men dæm­pe­de de un­ges lyst til at læ­se til læ­rer. Nu ven­der bil­le­det hel­dig­vis

BT - - DEBAT -

Læ­rer? El­lers tak. In­teres­sen for læ­rer­ud­dan­nel­sen og læ­rer­fa­get, der bur­de væ­re for­bun­det med stor pre­sti­ge, har rent ud sagt væ­ret lun­ken de se­ne­re år. Men nu er der tegn på, at bil­le­det ven­der. I den­ne uge kom det frem, at seks pro­cent fl ere stu­de­ren­de er ble­vet op­ta­get på læ­rer­ud­dan­nel­ser­ne sam­men­lig­net med sid­ste år. Stig­nin­gen kom­mer eft er et par år med mar­kan­te dyk i an­tal­let af an­sø­ge­re til ud­dan­nel­ser­ne. Blandt de nye læ­rer­stu­de­ren­de er og­så en sti­gen­de an­del med topka­rak­te­rer på ek­sa­mens­be­vi­set. I DE SE­NE­STE år har der væ­ret me­get tur­bu­lens om fol­ke­sko­len og læ­rer­fa­get. Det gik ik­ke stille af, da den nye fol­ke­sko­lere­form, ledsa­get af nye ar­bejds­tids­reg­ler for læ­rer­ne, blev lan­ce­ret i 2013. Det he­le kul­mi­ne­re­de med ar­bejds­gi­ver­nes lo­ck­out, hvor læ­rer­ne i bog­sta­ve­lig­ste for­stand blev sat uden for dø­ren, ind­til re­ge­rin­gen greb ind. I den for­bin­del­se holdt for­man­den for Dan­marks Læ­rer­for­e­ning, An­ders Bon­do Chri­sten­sen, en brand­ta­le og er­klæ­re­de, at han for før­ste gang vil­le stå i en si­tu­a­tion, hvor han ik­ke kun­ne an­be­fa­le un­ge men­ne­sker at ud­dan­ne sig til fol­ke­sko­le­læ­rer.

Det var et hæs­ligt kli­ma om fol­ke­sko­len og læ­rer­fa­get den­gang. Læ- rer­ne blev ban­ket eft er­tryk­ke­ligt på plads og øm­me­de sig for­stå­e­ligt nok der­eft er. Nu er det som om, stem­nin­gen er let­tet lidt. Må­ske for­di der ved det­te for­års overenskomst­for­hand­lin­ger blev ind­gå­et et for­lig, som gi­ver bed­re mu­lig­he­der for at ind­gå lo­ka­le aft aler om ar­bejds­tid. MENS NYHE­DEN OM de fl ere læ­rer­stu­de­ren­de blev kaldt en ’ sol­strå­le­hi­sto­rie’ og ’ me­get, me­get po­si­tivt’ af eks­per­ter, kun­ne An­ders Bon­do Chri­sten­sen sag­tens tøj­le sin be­gej­string: » Seks pro­cent er jo ik­ke me­get, « men­te læ­rer­for­man­den, der åben­bart hel­ler ik­ke ser sig selv som am­bas­sa­dør for ud­dan­nel­sen: » Jeg skal ik­ke fa­re rundt og sør­ge for, at un­ge men­ne­sker bli­ver læ­re­re. Jeg skal sør­ge for, at der er nog­le ram­mer, så det er godt at væ­re læ­rer i den dan­ske fol­ke­sko­le. Det vil jeg bli­ve ved med, og det mål har vi be­stemt ik­ke nå­et end­nu, « sag­de han til Po­li­ti­ken. BON­DO, FOR PO­K­KER, du kan sag­tens for­mid­le den stolt­hed, som læ­rer­fa­get bør for­bin­des med, til de stu­de­ren­de, uden at det går ud over din po­si­tion som øver­ste til­lids­mand.

Det er selv­føl­ge­lig en over­dri­vel­se at ta­le om en de­ci­de­ret Ri­ta- eff ekt. For­ske­re har ik­ke fun­det no­get svar på, hvor­for nog­le på­vir­kes af fuld­må­ner, men hvor­for tror du, vi på­vir­kes af det? Alt­så at den øge­de in­ter­es­se for læ­rer­fa­get skyl­des TV2- se­ri­en ’ Ri­ta’, hvor ho­ved­per­so­nen, den po­li­tisk ukor­rek­te hver­dags­hel­tin­de, kæm­per for at gi­ve si­ne ele­ver det bed­ste. Med si­ne eg­ne - og til ti­der to­talt skæ­ve - me­to­der. El­sket af ele­ver­ne. Fryg­tet af kol­le­ger og for­æl­dre. In­gen er dog no­gen­sin­de i tvivl om Ri­tas en­ga­ge­ment og om, at hun fry­der sig over at ar­bej­de med børn. I ud­dan­nel­ses­sy­ste­met er man fak­tisk tæt på at ta­le om en Ri­ta- eff ekt: Man pe­ger på un­ges lyst til at gø­re en for­skel som en vig­tig grund til, at fl ere har valgt læ­rer­fa­get. » Det er jo me­nings­fuldt at føl­ge en fl ok un­ge men­ne­sker på vej, « som Tove Hvid, de­kan på pro­fes­sions­højsko­len UCC og tals­mand for læ­rer­ud­dan­nel­ser­ne, så rig­tigt si­ger det. DET ER ET kæm­pe an­svar at ud­dan­ne næ­ste ge­ne­ra­tion. Dyg­ti­ge og en­ga­ge­re­de læ­re­re er fol­ke­sko­lens ker­ne­trop­per. De er rol­lemo­del­ler og vej­vi­se­re for bør­ne­ne. Er læ­rer­ne tænd­te på op­ga­ven, kan de ud­ret­te mirak­ler. God for­nø­jel­se med ud­dan­nel­sen til de nye læ­rer­stu­de­ren­de. Det kan godt væ­re, at I ik­ke skal bru­ge al­le Ri­tas me­to­der, men hen­des en­ga­ge­ment og hen­des kamp for ele­ver­nes bed­ste må I ger­ne la­de jer in­spi­re­re af.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.