Sy­nes du, at der bur­de væ­re hjer­testar­te­re på al­le ple­je­hjem?

BT - - DEBAT - LOV OM HJER­TESTAR­TER På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 11.20 DØ­DEN ER NA­TUR­LIG På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 12.08 TAG DEN FRA RÅ­D­HU­SET På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 12.09 UMYN­DIG­GØR DE ÆL­DRE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 12.48

Nej

Ddra Da­hl

Ja

5.170 stem­mer på bt. dk

Ma­ri­an­ne Thol­strup Svend­sen

Det bør slet ik­ke væ­re no­get, som skal til af­stem­ning i by­rå­det. Der skal væ­re hjer­testar­te­re på al­le ple­je­hjem. Og det er li­ge me­get, hvil­ken kom­mu­ne det er i. Jeg hå­ber ik­ke for de by­rå­ds­med­lem­mer, at de no­gen­sin­de får be­hov for en hjer­testar­ter selv.

Mo­na Lyng­holm Knud­sen

Æl­dre, der kom­mer på ple­je­hjem, er eft er­hån­den me­get sva­ge og har mul­ti­di­ag­no­ser. Hvis de får hjer­tesvigt, vil det væ­re en na­tur­lig af­slut­ning af for­lø­bet og ik­ke una­tur­ligt. Jeg for­står ik­ke, hvor­for vi ik­ke ser dø­den som en na­tur­lig del af li­vet – at vi hel­le­re vil over­le­ve som le­ven­de dø­de end at ac­cep­te­re, at vi ska­bes, fø­des, le­ver og dør.

Pre­ben Ras­mus­sen

Det bur­de væ­re lov­plig­tigt at ha­ve en hjer­testar­ter på et ple­je­hjem. Mon ik­ke der er en på rå­d­hu­set? Hvor­dan kan en kom­mu­ne be­stem­me, hvem der skal genop­li­ves el­ler ej? Er det ik­ke bor­ge­ren og de på­rø­ren­de, der har den be­slut­ning, el­ler bli­ver vi umyn­dig­gjort, når vi kom­mer på ple­je­hjem? Tror kom­mu­nen, at al­le er ’ træt af da­ge’, når man kom­mer på ple­je­hjem? Det er dog en mær­ke­lig indstil­ling at ha­ve til bor­ger­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.