For­svar­ligt for­svar

BT - - DEBAT -

Fle­re pen­ge og en klar plan slip­per Fol­ke­tin­get næp­pe udenom, hvis må­let fort­sat er høj dansk til­ste­de­væ­rel­se, hvor vo­res ind­sats er for­nø­den. For­svar­spo­li­tik­ken er en del af det sam­le­de dan­ske bi­drag til den kol­lek­ti­ve sik­ker­hed, og pro­ble­mer­ne med F- 16- fl ye­ne er en smerte­lig på­min­del­se om, at vi er langt eft er NATO- må­let om to pct. af BNP til for­sva­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.