Til kamp mod

Ak­ti­vi­ster og ar­bejds­gi­ve­re i fæl­les front mod

BT - - NYHEDER - In­ge­li­se Skryd­strup isk@ bt. dk Laurits Bak Lyck la­ly@ bt. dk Fo­to: Ni­ko­lai Li­na­res

FLYGT­NIN­GEPO­LI­TIK

Er­hvervs­folk fryg­ter, at virk­som­he­der bli­ver straf­fet af ud­lan­det. Ak­ti­vi­ster fryg­ter, at al­le dan­ske­re bli­ver sat i bås som nog­le, der ik­ke går ind for fred, hjælp­som­hed og an­stæn­dig­hed. Fre­dag blev da­gen, hvor ar­bejds­gi­ve­re og ak­ti­vi­ster i hver sit me­die an­greb in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støjbergs ide om at in­dryk­ke an­non­cer i uden­land­ske me­di­er for at hol­de flygt­nin­ge væk fra Dan­mark.

Be­folk­nin­gen bak­ker op

V af­vi­ser kri­tik

Et ud­snit af den annonce, som er vendt mod Støjbergs ini­ti­a­tiv.

» Jeg op­fat­ter me­re virk­som­he­der­nes ud­mel­ding som en po­li­tisk hold­ning end som no­get, der bygger på do­ku­men­ta­tion og re­el­le ana­ly­ser. Når Muham­med- teg­nin­ger­ne ik­ke kun­ne ska­de Dan­marks om­døm­me, kan en avisan­non­ce nok slet ik­ke. Men jeg er og­så ger­ne de an­non­cer for­u­den. De vil ik­ke få no­gen som helst be­tyd­ning, for­di de fær­re­ste i Mel­le­mø­sten læ­ser avis. De ser sa­tel­lit- tv, og der­for var det bed­re at in­vi­te­re de to store ara­bi­ske tv- ka­na­ler til re­ge­rin­gens som­mer­grup­pe­mø­de i ste­det for. Fo­to: Claus Fi­sker

» Jeg tror ik­ke, der kom­mer fær­re flygt­nin­ge af at an­non­ce­re i Fi­nan­ci­al Ti­mes. Det gør der ik­ke. Der kom­mer ik­ke min­dre krig i ver­den og fær­re flygt­nin­ge af den grund. Til gen­gæld skræm­mer det dyg­ti­ge, kva­li­fi­ce­re­de ud­læn­din­ge væk, der læ­ser Fi­nan­ci­al Ti­mes, og som kun­ne fin­de på at sø­ge job el­ler bli­ve til­truk­ket af dan­ske virk­som­he­der, der prø­ver at re­k­rut­te­re dyg­ti­ge ud­læn­din­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.