Lø­ve- jæ­ger vil­le sky­de ele­fant ’’

BT - - NYHEDER - Ni­els Pe­der­sen niep@ bt. dk Zim­bab­wes mil­jøværns­mi­ni­ster Op­pah Mu­chin­guri

MED SIN BUE OG SIN PIL

Vi har hen­vendt os til de an­svar­li­ge myn­dig­he­der for at få ham ud­le­ve­ret til Zim­bab­we, så han kan stå til an­svar for si­ne ulov­li­ge hand­lin­ger

Den ame­ri­kan­ske tand­læ­ge og stor­vildtjæ­ger Wal­ter Pal­mer er ble­vet lagt for had, eft er at det i den­ne uge kom frem, at det var ham, der dræb­te den højtel­ske­de han­lø­ve Ce­cil fra Zim­bab­we i na­tio­nal­par­ken Hwan­ge.

Nu vi­ser det sig, at Wal­ter Pal­mer hav­de pla­ner om og­så at ned­læg­ge et end­nu stør­re ’ tro­fæ’ end Ce­cil. I et in­ter­view med The Te­le­graph for­tæl­ler en af de lo­ka­le gu­i­der, der var med på Pal­mers afri­kan­ske jagt­tur, at tand­læ­gen vil­le dræ­be en ele­fant.

Når han ik­ke fi k held med det fo­re­ta­gen­de, skyl­des det iføl­ge gu­i­den Theo Bron­k­horst, at Wal­ter Pal­mer ik­ke kun­ne fi nde en ele­fant, der var ’ stor nok’.

» Vi tog tilbage til mit hjem i nær­he­den af Hwan­ge. Kli­en­ten ( Wal­ter Pal­mer, red.) spurg­te, om vi kun­ne fi nde en ele­fant, som var stør­re end 28 kg ( stødtæn­der­nes vægt, red.), hvil­ket vil si­ge en me­get stor ele­fant. Men jeg for­tal­te ham, at jeg ik­ke vil­le kun­ne fi nde én, der er så stor, « si­ger Theo Bron­k­horst til The Te­le­graph.

Theo Bron­k­horst og sa­fa­ri­tu­ro­pe­ra­tø­ren Ho­ne­st Nd­lo­vu modt­og iføl­ge na­tur­fred­nings­for­e­nin­gen Zim­bab­we Con­ser­va­tion Task For­ce ( ZCTF) 50.000 dol­lar ( knap 400.000 kr.) for at få mu­lig­hed for at sky­de han­lø­ven Ce­cil.

Bron­k­horst er sig­tet for kryb­s­kyt­te­ri eft er at ha­ve væ­ret med til at ar­ran­ge­re den jagt, hvor Wal­ter Pal­mer skød den be­røm­te lø­ve med bue og pil, hvil­ket er ulov­ligt i Zim­bab­we. Og­så Wal­ter Pal­mer er un­der an­kla­ge, idet han ik­ke hav­de den nød­ven­di­ge til­la­del­se til at gå på jagt i Hwan­ge Na­tio­nal Park.

Zim­bab­wes mil­jøværns­mi­ni­ster Op­pah Mu­chin­guri kræ­ver Wal­ter Pal­mer ud­le­ve­ret og stil­let for ret­ten i det afri­kan­ske land. » Vi har hen­vendt os til de an­svar­li­ge myn­dig­he­der for at få ham ud­le­ve­ret til Zim­bab­we, så han kan stå til an­svar for si­ne ulov­li­ge hand­lin­ger, « si­ger Op­pah Mu­chin­guri. Dra­bet på han­lø­ven Ce­cil fandt sted nat­ten til mandag 6. juli i Hwan­ge Na­tio­nal Park, hvor den var ho­ve­d­at­tra­tion og kendt som ’ Zim­bab­wes stolt­hed.’ Man for­moder, at lø­ven er ble­vet lok­ket væk fra sit om­rå­de i par­ken, hvor­eft er den er ble­vet dræbt og gjort ho­ved­løs.

De­mon­stra­tio­ner i USA

Wal­ter Pal­mer vil­le ha­ve Ce­cils ho­ved og pels sendt hjem til USA med hen­blik på at ud­stop­pe lø­ven som tro­fæ og be­vis på dra­bet, men Theo Bron­k­horst end­te med at ud­le­ve­re dem til na­tio­nal­par­ken i Hwan­ge, eft er at sa­gen be­gynd­te at rul­le.

I USA er de­mon­stran­ter strøm­met til Wal­ter Pal­mers luk­ke­de tand­klæ­ge- kli­nik i Bloo­m­ing­ton, Min­neso­ta, hvor der er ble­vet sat ha­de­ful­de be­ske­der op og lagt for­skel­li­ge plys­dyr for­an dø­ren ind til hu­set. Og­så på de so­ci­a­le me­di­er bli­ver lø­vejæ­ge­ren lagt for had.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.