An­ne- Met­te Ras­mus­sen over­ra­sker igen

BT - - NYHEDER - Julie Krag jukr@ bt. dk Ar­kiv­fo­to: Scan­pix

TE­O­LO­GI

An­ne- Met­te Ras­mus­sen be­gyn­der et nyt liv som stu­de­ren­de på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

’ Sik­ke en dej­lig dag! Nu kan et nyt kapitel snart be­gyn­de. . .! Jeg glæ­der mig!’

Så­dan skrev den tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster­frue og ’ Vild med dans’- del­ta­ger An­ne­Met­te Ras­mus­sen tors­dag på sin Fa­ce­book- pro­fi l. År­sa­gen til den glæ­de­li­ge op­da­te­ring er, at den 57- åri­ge An­ne­Met­te Ras­mus­sen er ble­vet op­ta­get på te­o­lo­gi­stu­di­et på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Ar­bej­der som vi­kar

An­ne- Met­te Ras­mus­sen bo­e­de i fl ere år i Bruxel­les sam­men med sin mand An­ders Fogh Ras­mus­sen, mens han va­re­tog job­bet som ge­ne­ral­se­kre­tær i Nato. Men si­den eft er­å­ret har den pæ­da­gog­ud­dan­ne­de dan­se­en­tu­si­ast ar­bej­det som vi­kar i Bør­ne­hu­set i Hol­te, hvor hun og­så ar­bej­de­de, mens An­ders Fogh var stats­mi­ni­ster.

Hun har tid­li­ge­re for­talt, at hun ik­ke har lyst til at få et fuld­tidsjob:

» Jeg vil ik­ke ha­ve et fast job, for det ude­luk­ker, at jeg kan la­ve en mas­se ting ved si­den af, og jeg vil alt­så og­så pri­o­ri­te­re at be­sø­ge mi­ne bør­ne­børn i USA, « for­kla­re­de den travle fru Fogh til Alt for da­mer­ne i novem­ber.

Ud­over job­bet som pæ­da­gog­vi­kar er hun og­så brev­kas­se­re­dak­tør, dan­se­in­struk­tør og fored­rags­hol­der. Og nu alt­så og­så stu­de­ren­de.

An­ne- Met­te Ras­mus­sen er ble­vet op­ta­get på te­o­lo­gi­stu­di­et i København.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.