Vil­le an­gri­be d

Den ul­tra­or­to­dok­se jø­de, som stak seks per­so­ner ned un­der Gay Pri­de i Jerus­a­lem, tru­e­de med at an­gri­be ho­mo­seksu­el­le for ba­re to uger si­den

BT - - NYHEDER - Ni­els Pe­der­sen niep@ bt. dk

FOR­DØM­MEL­SE

På et split­se­kund blev Gay Pri­de Pa­ra­de i Jerus­a­lem for­vand­let fra fest og far­ver til skræk, ræd­sel og ka­os.

I tors­dags trak den ul­tra­or­to­dok­se jø­de Yis­hai Shlis­sel en kniv og gik til an­greb på del­ta­ger­ne i det fest­li­ge op­tog, som hyl­der ho­mo­seksu­el­les ret­tig­he­der. Han nå­e­de at stik­ke seks per­so­ner ned, før po­li­ti­et fik over­man­det og pa­ci­fi­ce­ret ham.

Po­li­ti­et var mas­sivt til ste­de un­der op­to­get, men mod­ta­ger hård kri­tik for ik­ke at ha­ve be­skyt­tet del­ta­ger­ne godt nok mod den ul­tra­or­to­dok­se jø­de. per­so­ner ned. Det ko­ste­de ham ti år bag trem­mer, og for blot blot tre uger si­den blev han løsladt.

» Kam­pen er ik­ke ov­re. Dis­se ure­ne men­ne­sker vil fort­sæt­te med at be­s­ud­le Jerus­a­lem, « sag­de Yis­hai Shlis­sel til en ul­tra­or­to­doks jø­disk ra­di­o­ka­nal iføl­ge New York Ti­mes.

’ Må­let er at fjer­ne dem’

På spørgs­må­let om, hvor­vidt han selv vil­le mø­de op til Gay Pri­de, lod han ty­de­ligt for­stå, at et nyt an­greb lå ham på sin­de.

» At pro­teste­re er ef­ter min me­ning en for­plig­tel­se, men det er ik­ke nok. Må­let er at fjer­ne dem, selv med vold, « sva­re­de han.

Ud af de seks per­so­ner, han nå­e­de at stik­ke ned, er to per­so­ner i kri­tisk til­stand, og al­le er nu bragt til ho­spi­ta­let. De er al­le om­kring 30 år gam­le.

He­le Is­ra­el for­døm­mer an­gre­bet i hår­de ven­din­ger. Is­ra­els pre­mi­er­mi­ni­ster Benja­min Ne­ta­ny­a­hu slog i en ud­ta­lel­se kort ef­ter an­gre­bet fast, at den blo­di­ge epi­so­de var i mod­strid med lan­dets ba­sa­le vær­di­er, og at al­le - uan­set seksu­a­li­tet - skal kun­ne leve trygt.

» I sta­ten Is­ra­el er den en­kel­tes valg­fri­hed en af de grund­læg­gen­de vær­di­er. Vi skal sik­re, at en­hver mand og kvin­de le­ver i sik­ker­hed, « lød det fra Benja­min Ne­ta­ny­a­hu.

LØR­DAG 1. AU­GUST 2015

Den ul­tra­or­to­dok­se jø­de Yis­hai Shlis­sel løf­ter kni­ven, net­op som han be­gyn­der at gå til

an­greb på del­ta­ger­ne un­der det ho­mo­seksu­el­le fe­stop­tog Gay Pri­de i Jerus­a­lem. To uger før an­gre­bet hav­de han ud­talt, at by­en er ’ be­s­ud­let af ure­ne

men­ne­sker’. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.