Uro ef­ter mord­brand mod palæsti­nen­sisk dreng på 18 må­ne­der

BT - - NYHEDER - Jan Bjer­re Lauridsen og Ama­lie Frøkjær- Rubbås Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

IS­RA­EL/ PALÆSTI­NA

An­gre­bet mod en palæsti­nen­sisk fa­mi­lie på Vest­bred­den, der ko­ste­de en halvan­det år gam­mel palæsti­nen­sisk dreng li­vet, har ført til sti­gen­de spæn­din­ger mel­lem palæsti­nen­se­re og is­ra­el­ske sik­ker­heds­styr­ker. Det skri­ver Ti­mes of Is­ra­el.

Der mel­des om stenka­sten­de un­ge i den palæsti­nen­si­ske by Is­sawiya i det nor­døst­li­ge Jerus­a­lem, og tid­li­ge­re på da­gen var der en sku­depi­so­de i den jø­di­ske bo­sæt­tel­se Ko­chav Has­ha­char på Vest­bred­den.

In­gen skal dog væ­re kom­met til ska­de, skri­ver Ti­mes of Is­ra­el.

Ne­ta­ny­a­hu be­søg­te fa­mi­li­en

Den is­ra­el­ske pre­mi­er­mi­ni­ster Benja­min Ne­ta­ny­a­hu af­lag­de tid­li­ge­re på da­gen be­søg hos fa­mi­li­en til den dræb­te dreng. For­æl­dre­ne og den af­dø­de drengs fi­re­åri­ge bror er ind­lagt på ho­spi­tal til be­hand­ling for de kvæ­stel­ser, de på­drog sig, da for­mode­de jø­di­ske ek­stre­mi­ster fre­dag mor­gen stak ild til et palæsti- nen­sisk hjem i en lil­le lands­by på Vest­bred­den.

Ger­nings­mæn­de­ne hav­de skre­vet or­det ’ Hævn’ på he­bra­isk på en mur uden for hu­set, og Benja­min Ne­ta­ny­a­hu har i skar­pe ven­din­ger for­dømt an­gre­bet og kaldt det for ter­ror.

Vil fin­de drabs­mæn­de­ne

Den is­ra­el­ske pre­mi­er­mi­ni­ster fo­re­tog iføl­ge Ti­mes of Is­ra­el tid­li­ge­re på da­gen et opkald til den palæsti­nen­si­ske le­der Ma­h­moud Ab­bas.

Her for­døm­te han iføl­ge BBC an­gre­bet og for­tal­te, at is­ra­el­ske sik­ker­heds­styr­ker har få­et or­dre på at ’ bru­ge al­le mid­ler til rå­dig­hed for at fin­de drabs­mæn­de­ne’.

Den Palæsti­nen­si­ske Be­fri­el­ses­or­ga­ni­sa­tion ( PLO) si­ger i en er­klæ­ring, at or­ga­ni­sa­tio­nen hol­der den is­ra­el­ske re­ge­ring ’ fuldt an­svar­lig for det bruta­le mord’ på dren­gen.

» Det­te er den di­rek­te kon­se­kvens af den straf­fri­hed, som den is­ra­el­ske re­ge­ring har gi­vet til bo­sæt­te­res ter­r­o­ris­me, « hed­der det iføl­ge BBC i en er­klæ­ring fra PLO.

Og­så Det Hvi­de Hus har for­dømt an­gre­bet og op­for­dret bå­de is­ra­e­le­re og palæsti­nen­se­re til at be­va­re ro­en og und­gå at op­trap­pe spæn­din­ger­ne.

Na­bo­er ser på ska­der­ne i det hus som jø­di­ske bo­sæt­te­re sat­te ild til i går mor­ges, og hvor den 18 må­ne­der gam­le palæsti­nen­si­ske dreng Ali Saad Dawabsha dø­de, i lands­by­en Du­ma på Vest­bred­den. Fo­to: AFP

På­rø­ren­de bæ­rer her li­get af den 18 må­ne­der gam­le dreng, som blev brændt til dø­de. Fi­re fa­mi­lie­med­lem­mer blev sår­et i mord­brand- an­gre­bet på to hjem på den be­sat­te Vest­bred. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.