’ Man skal ik­ke

Bil­lund har fra­valgt hjer­testar­te­re på kom­mu­nens seks ple­je­cen­tre. En­ke kri­ti­se­rer be­slut­nin­gen. I går blev hen­des mand be­gra­vet

BT - - NYHEDER - Jo­nas Ve­ster jves@ bt. dk

ÆL­DREPO­LI­TIK

Kom­mu­nal­po­li­ti­ke­re bør ik­ke be­stem­me, hvor der skal op­stil­les hjer­testar­te­re.

Det me­ner Ju­dith Andersen Sø­ren­sen, ef­ter hun i sid­ste uge mi­ste­de sin mand gen­nem 43 år, Ni­els Chri­sti­an Sø­ren­sen. Han dø­de som føl­ge af et hjer­te­stop på Bil­lund Ple­je­hjem.

Her skul­le han i af­last­ning ef­ter en lun­ge­be­tæn­del­se, men han fik et hjer­te­stop, da han an­kom til ple­je­hjem­met. Ni­els Chri­sti­an Sø­ren­sen modt­og hjer­te­mas­sa­ge fra ple­je­per­so­na­let, men selv­om han blev genop­li­vet, af­gik han ved dø­den fi­re da­ge se­ne­re på Oden­se Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal.

I går ef­ter­mid­dag fulg­te Ju­dith Andersen Sø­ren­sen sin mand på hans sid­ste rej­se, da han blev stedt til hvi­le fra Grind­sted Kir­ke.

Men selv få ti­mer før be­gra­vel­sen kred­se­de tan­ker­ne om, hvor­vidt Ni­els Chri­sti­an kun­ne ha­ve over­le­vet hjer­te­stop­pet, hvis ple­je­hjem­met hav­de væ­ret ud­sty­ret med en hjer­testar­ter.

Hvem skal be­stem­me?

Bil­lund Kom­mu­nes seks ple­je­cen­tre har in­gen hjer­testar­te­re, som ple­je­per­so­na­let kan ta­ge i brug, hvis en be­bo­er får hjer­te­stop. Det be­slut­te­de kom­mu­nal­po­li­ti­ker­ne i 2013. Men den be­slut­ning er Ju­dith Andersen Sø­ren­sen stærkt util­freds med.

» Det kan ik­ke væ­re rig­tigt, at et by­råd skal be­stem­me, om de­res bor­ge­re skal ha­ve mu­lig­he­den for at bli­ve genop­li­vet el­ler ej. Det skal væ­re op til folk selv at be­slut­te, « me­ner Ju­dith Andersen Sø­ren­sen.

Hun for­tæl­ler, at der var en klar af­ta­le mel­lem hen­de og Ni­els Chri­sti­an, hvis én af dem en dag skul­le få hjer­te­stop.

» Der var al­drig tvivl mel­lem os: hans krop kun­ne stå af, men vi var indstil­le­de på, at der skul­le kæm­pes for hans liv. Vi har haft rig lej­lig­hed til at dis­ku­te­re det igen­nem hans syg­doms­for­løb. Man skal ik­ke sluk­ke for liv, så læn­ge der er håb, « si­ger Ju­dith Andersen Sø­ren­sen.

Men det håb sluk­ke­de lo­kal­po­li­ti­ker­ne i Bil­lund på for­hånd for med de­res be­slut­ning om at fra­væl­ge hjer­testar­te­re, me­ner Ju­dith Andersen Sø­ren­sen. Og­så selv­om en hjer­testar­ter langt­fra er no­gen ga­ran­ti for over­le­vel­se - el­ler for at per­so­nen kan få det sam­me liv som før hjer­te­stop­pet.

» Det kan godt væ­re, at Ni­els Chri­sti­an ik­ke vil­le væ­re ble­vet den sam­me, hvis han hav­de over­le­vet. Men vi hav­de haft hin­an­den. Nu er han her ik­ke me­re, « si­ger Ju­dith Andersen Sø­ren­sen.

In­tet lov­krav

Det er ik­ke et lov­krav, at ple­je­hjem skal ha­ve hjer­testar­te­re, men iføl­ge Sund­heds­sty­rel­sens an­be­fa­lin­ger bør hjer­testar­te­re op­sat uden for ho­spi­ta­ler ’ som ud­gangs­punkt pla­ce­res på lo­ka­li­sa­tio­ner med høj ri­si­ko for fo­re­komst af hjer­te­stop’.

Cir­ka 3.500 dan­ske­re bli­ver hvert år ramt af hjer­te­stop uden for ho­spi­ta­let. Der­for hå­ber Ju­dith Andersen Sø­ren­sen nu, at der vil kom­me fle­re hjer­testar­te­re op - og­så på ple­je­hjem.

Der er re­gi­stre­ret 11.879 hjer­testar­te­re i Dan­mark.

LØR­DAG 1. AU­GUST 2015

Ju­dith Andersen Sø­ren­sen tog i går af­sked med sin mand gen­nem 43 år, Ni­els Chri­sti­an Sø­ren­sen. Han dø­de som føl­ge af et hjer­te­stop på Bil­lund Ple­je­hjem. Fo­to: To­ny Brø­ch­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.