Sluk­ke for liv’

BT - - NYHEDER -

LØR­DAG 1. AU­GUST 2015

Met­te Faur­holtSe­he­sted På Bil­lund Kom­mu­nes seks ple­je­cen­tre er der in­gen hjer­testar­te­re, som ple­je­per­so­na­let kan ta­ge i brug, hvis en be­bo­er får hjer­te­stop.

Det er en kon­se­kvens af, at kom­mu­nal­po­li­ti­ker­ne i 2013 be­slut­te­de, at hjer­testar­te­re ik­ke skal væ­re en del af ple­je­hjem­me­n­es ud­styr.

» Før vi tog be­slut­nin­gen om, at der ik­ke skal væ­re hjer­testar­te­re på ple­je­hjem­me­ne, dis­ku­te­re­de vi etik og vær­dig­hed med blandt an­det æl­dre­rå­det. Det er ik­ke al­tid, at en hjer­testar­ter kan få li­vet i gang igen, og vi skal og­så ha­ve øje for, hvil­ket liv det bli­ver ef­ter­føl­gen­de. Vi skal hu­ske, at det ik­ke er al­le, der øn­sker at bli­ve genop­li­vet, « si­ger Ruth Lauridsen, for­mand for so­ci­al- og sund­heds­ud­val­get i Bil­lund Kom­mu­ne.

Den 25. juli fik Ni­els Chri­sti­an Sø­ren­sen et hjer­te­an­fald, mens han be­fandt sig på Bil­lund Ple­je­cen­ter. Per­so­na­let yde­de første­hjælp, men der blev ik­ke brugt en hjer­testar­ter, da ple­je­cen­te­ret ik­ke har en. Det har få­et hans en­ke Ju­dith Andersen Sø­ren­sen til at kri­ti­se­re kom­mu­nens be­slut­ning om, at der ik­ke skal væ­re hjer­testar­te­re på ple­je­cen­tre­ne.

Ruth Lauridsen af­vi­ser, at kom­mu­nen går på kom­pro­mis med bor­ger­nes sik­ker­hed ved ik­ke at ha­ve ud­sty­ret ple­je­hjem­me­ne med hjer­testar­te­re. Hun på­pe­ger, at der fin­des hjer­testar­te­re in­den for et par hund­re­de me­ter af ple­je­hjem­met, og at den præ­ci­se lo­ka­tion vil bli­ve op­lyst, når der rin­ges 112.

» Selv­føl­ge­lig skal der væ­re de bed­ste mu­lig­he­der for genop­liv­ning på ple­je­cen­tre­ne. Per­so­na­let er ud­dan­net til at gi­ve hjer­te­mas­sa­ge, og det gør de al­tid som det før­ste - uan­set om der er en hjer­testar­ter el­ler ej, « si­ger Ruth Lauridsen.

Fa­mi­lie og ven­ner delt­og i be­gra­vel­sen, der fandt sted fra Grind­sted Kir­ke.

mela@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.