Nej til hjert

Thyra Frank: Brug hel­le­re fle­re res­sour­cer på

BT - - NYHEDER - Jo­nas Ve­ster jves@ bt. dk

HJER­TESTAR­TE­RE

Dø­den er en fast føl­ge­s­vend på et ple­je­hjem, og der­for er det en dum idé at sæt­te hjer­testar­te­re op.

Det me­ner Thyra Frank, for­hen­væ­ren­de fol­ke­tings­med­lem for Li­be­ral Al­li­an­ce.

Hun var i 23 år le­der af det pri­va­te ple­je­hjem Lot­te på Fre­de­riks­berg, og hun er sær­de­les klar i spyt­tet, når de­bat­ten dre­jer sig om bru­gen af hjer­testar­te­re på ple­je­hjem.

» Jeg vil­le me­get nø­dig ha­ve hjer­testar­te­re, hvis jeg var ple­je­hjem­s­le­der i dag. Sæt­ter du en hjer­testar­ter op på et ple­je­hjem, så er per­so­na­let tvun­get til at bru­ge den. Og­så selv­om de ved, at be­bo­e­ren ik­ke øn­sker det.

Så hvis man vil ha­ve hjer­testar­te­re op på ple­je­hjem, så skal Fol­ke­tin­get æn­dre på lov­giv­nin­gen, så be­bo­er­ne har mu­lig­hed for at fra­si­ge sig bru­gen af dem, « me­ner Thyra Frank.

Blød­sød­ne

Hun sy­nes, vi er ble­vet for be­rø­rings­ang­ste over for dø­den.

» Hvis du bli­ver vi­si­te­ret til et ple­je­hjem, så er det for­di, du er sva­ge­lig.

Og så er dø­den alt­så en re­a­li­stisk mu­lig­hed. Så i ste­det for at gå så me­get op i at red­de liv, skul­le vi nær­me­re dis­ku­te­re, hvor­dan vi får en god af­slut­ning på li­vet, « si­ger Thyra Frank.

Hun har i lø­bet af si­ne 37 år i sund­heds­væ­se­net set man­ge men­ne­sker dø ale­ne, for­di der ik­ke var tid til dem.

» I ste­det for at for­sø­ge at genop­li­ve så man­ge som mu­ligt, så skul­le vi må­ske sna­re­re bru­ge nog­le fle­re res­sour­cer på at føl­ge et men­ne­ske or­dent­ligt på vej ud af li­vet. Det hand­ler og­så om, hvil­ket liv du even­tu­elt kom­mer tilbage til, « si­ger Thyra Frank.

Da Thyra Franks egen mor skul­le på ple­je­hjem, var be-

Thyra Frank var i 23 år le­der af det pri­va­te ple­je­hjem Lot­te på Fre­de­riks­berg .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.