Testar­te­re

Å at gi­ve folk en or­dent­lig af­sked

BT - - NYHEDER - Fo­to: Jo­nas Van­dall Ørtvig

ske­den til per­so­na­let da og­så krystal­klar.

Svært di­lem­ma

» Jeg sag­de til dem, at de hel­le­re skul­le hol­de min mor i hån­den, for­tæl­le hen­de at de var hos hen­de, at jeg var på vej til ple­je­hjem­met, frem for at for­sø­ge at genop­li­ve hen­de. På den må­de var jeg sik­ker på, at hun fik en fre­de­lig og vær­dig af­sked, « si­ger Thyra Frank om sin mor, der dø­de sid­ste år.

Bru­gen af hjer­testar­te­re på ple­je­hjem er et svært di­lem­ma, med­gi­ver Ja­cob Birk­ler, for­mand for Det Eti­ske Råd.

Han sy­nes dog, der er si­tu­a­tio­ner, hvor vi er ble­vet for for­hip­pe­de på at red­de liv.

» Jeg er ik­ke imod hjer­testar­te­re på ple­je­hjem, men vi skal ta­le om, hvor­dan de bru­ges med blik for dem vi for­sø­ger at hjæl­pe.

Vi er ble­vet rig­tig go­de til at red­de liv, men vi skal og­så ha­ve blik for, at det liv, vi red­der, of­te ik­ke er det sam­me som før hjer­te­stop­pet, « si­ger for­man­den for Det Eti­ske Råd.

Det er ik­ke et lov­krav, at ple­je­hjem skal ha­ve hjer­testar­te­re, men iføl­ge Sund­heds­sty­rel­sens an­be­fa­lin­ger bør hjer­testar­te­re op­sat uden for ho­spi­ta­ler ’ som ud­gangs­punkt pla­ce­res på lo­ka­li­sa­tio­ner med høj ri­si­ko for fo­re­komst af hjer­te­stop’.

Di­lem­ma

» Pro­ble­met er, at hjer­testar­te­ren ik­ke fjer­ner dilem­ma­et: hvis der hæn­ger en hjer­te- star­ter på et ple­je­hjem, så er per­so­na­let for­plig­tet til at bru­ge den, med­min­dre be­bo­e­rens øn­ske om det mod­sat­te er no­te­ret og af­talt med læ­gen.

Det si­ger loven i dag. Jeg har be­søgt fle­re æl­dre­cen­tre, og jeg op­le­ver, at be­bo­er­ne og de på­rø­ren­de kan bli­ve æng­ste­li­ge, når der er en hjer­testar­ter i nær­he­den - net­op for­di de ik­ke øn­sker livs­for­læn­gen­de be­hand­ling, « si­ger Ja­cob Birk­ler..

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.