DET KNU­STE VIN

Te­o­ri. Det be­gynd­te med fum­le­gæn­ge­ri og et vog­ne­ba­neskift og end­te med dø­de sor­te men­ne­sker. ’ Be­tjen­te uden døm­me­kraft ,’ si­ger kri­ti­ker­ne, men det hand­ler i hø­je­re grad om den be­vid­ste po­li­tik, som fi k be­tjen­te­ne til at gø­re det: ’ Te­o­ri­en om det knust

BT - - NYHEDER - Poul Høi hoi@ ber­ling­s­ke. dk

NYHEDS­A­NA­LY­SE

Der er et møn­ster i det se­ne­ste års po­li­ti­drab i USA, og det er ik­ke kun, at be­tjen­te­ne har væ­ret hvi­de og of­re­ne sor­te – og at dra­be­ne har ført til ra­c­eu­ro og sat den po­li­ti­ske dags­or­den.

For der er et an­det møn­ster, som ind­til nu har væ­ret over­set. Det hand­ler om de se­ne­ste 30 års do­mi­ne­ren­de idé in­den for bekæm­pel­se af kri­mi­na­li­tet – den så­kald­te bro­ken win­dow- te­o­ri, te­o­ri­en om det knu­ste vin­due.

To for­ske­re frem­lag­de i 1982 de­res te­o­ri om, at store for­bry­del­ser be­gynd­te i det små, og hvis man slog ned på graf­fi ti, små­p­lat, bet­le­ri, rap­se­ri og bil­lets­ny­de­ri, slog man i vir­ke­lig­he­den ned på, hvad der var mas­sivt hær­værk, rø­ve­ri og drab in spe. Det er kort for­talt te­o­ri­en om det knu­ste vin­due. I 1985 blev en af for­sker­ne an­sat som kon­su­lent hos po­li­ti­et i New York, og re­sten er hi­sto­rie. Bro­ken win­dow blev ma­nu­a­len for po­li­ti­et i New York og eks­por­te­ret til re­sten af USA, og ide­en blev den for­ma­ti­ve idé for en hel ge­ne­ra­tion af ame­ri­kan­ske po­li­ti­folk.

Der­med ven­der vi tilbage til det se­ne­ste års po­li­ti­drab og ra­c­eu­ro og den må­de, som man­ge af sa­ger­ne be­gyn­der på.

Bi­len stop­pet for ik­ke at blin­ke

En be­tjent mistænk­te Eric Gar­ner i New York for at sæl­ge uban­dero­le­re­de ci­ga­ret­ter og end­te med at kvæ­le ham. En be­tjent i Fer­gu­son pas­se­de Mi­cha­el Brown op for at væ­re fum­le­gæn­ger og end­te med at sky­de ham. En be­tjent i Bal­ti­mo­re tro­e­de, at Fred­die Gray hav­de en ulov­lig kniv. Iføl­ge til­ta­len end­te han og hans kol­le­ger med at dræ­be ham.

I det se­ne­ste til­fæl­de – i Cin­cin­na­ti – stop­pe­de en be­tjent Samu­el DuBo-

HVI­DE BE­TJEN­TE, SOR­TE OF­RE

Gar­ner

Eric

se for at kø­re med kun én num­mer­pla­de og end­te med at sky­de ham. En an­den ak­tu­el sag rum­mer ele­men­ter af det sam­me. I for­ri­ge uge i Te­xas stop­pe­de en be­tjent San­dra Bland for at skift e vogn­ba­ne uden at blin­ke og end­te med at fængs­le hen­de. Bland be­gik tre da­ge se­ne­re selv­mord i fængs­let.

Te­o­ri med slag­si­de

Al­le de nævn­te sa­ger er helt eft er bro­ken win­dow- bo­gen . De på­gæl­den­de gjor­de no­get, som be­tjen­te­ne tol­ke­de som for­kert el­ler ulov­ligt, og be­tjen­ten greb ind, for som po­li­ti­che­fen i New York har ind­pren­tet: ’ Hvis vi re­a­ge­rer på små­ting, kan vi for­hin­dre man­ge af de store ting’.

Det vil­le for så vidt og­så væ­re en ud­mær­ket ma­nu­al, hvis mindst to for­ud­sæt­nin­ger var op­fyldt. For det før­ste, at bro­ken win­dow vir­ke­de, og for det an­det, at bro­ken win­dow ik­ke ska­de­de.

Men beg­ge for­ud­sæt­nin­ger er i bed­ste fald tvivls­om­me. Det var New Yor­ks dra­ma­ti­ske fald i kri­mi­na­li­te­ten i 1990er­ne, som gjor­de te­o­ri­en til dog­me, men – som det har vist sig – de fl este stor­by­er i USA op­le­ve­de et til­sva­ren­de fald, uan­set om de brug­te bro­ken win­dow el­ler ej. Det er alt­så ik­ke te­o­ri­en, som har ført til fal­det, men no­get an­det og uvist.

Bro­ken win­dow vi­ste sig og­så at gi­ve al­vor­lig slag­si­de, for når po­li­ti­et fi k or­dre om at slå ned på de mind­ste for­syn­del­ser, gik det al­tid ufor­holds­mæs­sigt hårdt ud over de fat­ti­ge, de sor­te og lat­i­no­er­ne. Mel­lem 2001 og 2013 ud­skrev po­li­ti­et i New York f. eks. bø­der til 7,3 mio. per­so­ner. 81 pct. af dem var sor­te el­ler lat­i­no­er. 850.000 af sa­ger­ne vi­ste sig se­ne­re at væ­re fupsa­ger.

Og det var ik­ke ba­re New York. En op­gø­rel­se i Fer­gu­son i Mis­souri il­lu­stre­re­de og­så ide­en bag bro­ken win­dow i prak­sis. De sor­te ud­gjor­de 85 pct. af al­le bi­li­ster, som blev stop- pet, de sor­te fi k 90 pct. af al­le bø­der, 93 pct. af al­le an­hold­te var sor­te, og 95 pct. af al­le an­hol­del­ser for at væ­re fum­le­gæn­ger ram­te og­så sor­te, frem­går det af justits­mi­ni­ste­ri­ets Fer­gu­son- rap­port. den fru­stra­tion sid­ste år. Han stod ved fær­ge­le­jet i Sta­ten Island, en by­del i New York. Her blev han pas­set op af en hånd­fuld be­tjen­te, og som han sag­de til dem, iføl­ge lyd­op­ta­gel­sen:

’ Hver ene­ste gang I ser mig, så chi­ka­ne­rer I mig, så pas­ser I mig op … jeg står ba­re her og ge­ne­rer in­gen. Jeg gør ik­ke no­gen no­get. Vil I ik­ke nok ba­re la­de mig væ­re i fred?’

Det vil­le be­tjen­te­ne ik­ke, og det end­te med, at tem­pe­ra­men­ter­ne kog­te over. Den over­væg­ti­ge og ast­ma­ti­ske Gar­ner og en be­tjent tum­le­de om­kuld. Be­tjen­ten holdt ham i et kvæ­ler­greb. ’ Jeg kan ik­ke få vej­ret,’ gis­pe­de Gar­ner igen og igen. Til sidst kun­ne han ik­ke få vej­ret og dø­de.

Det end­te med et døds­fald, men det be­gynd­te med mi­stan­ken om uban­dero­le­re­de ci­ga­ret­ter, ak­ku­rat som lig­nen­de sa­ger be­gynd­te med fum­le­gæn­ge­ri, med et vogn­ba­neskift , en mang­len­de num­mer­pla­de og mi­stan­ken om en ulov­lig kniv.

Mang­len­de døm­me­kraft

Døds­fal­de­ne var li­ge så unød­ven­di­ge, som op­trap­nin­gen af si­tu­a­tio­nen var, og som – når alt kom­mer til alt – sel­ve po­li­ti­ind­sat­sen var.

’ In­gen fortje­ner at dø, for­di en be­tjent er me­re in­ter­es­se­ret i to­tal­do­mi­nans end i at ud­vi­se pro­fes­sio­nel, moralsk og tak­tisk døm­me­kraft ,’ som pro­fes­sor – og tid­li­ge­re be­tjent – Pe­ter Moskos skri­ver i Was­hin­g­ton Post. Men hans kri­tik af den en­kel­te be­tjent er mal­pla­ce­ret, hvis den på­gæl­den­de ’ to­tal do­mi­nans’ ik­ke er en fejl, men en fe­a­tu­re – hvis Gar­ner, Brown, Gray, Du­bo­se og Bland ik­ke dø­de som kon­se­kvens af mang­len­de døm­me­kraft , men som føl­ge­ska­de af det stik mod­sat­te: En be­vidst po­li­tik ba­se­ret på en ube­vist te­o­ri om po­li­ti­ind­sats.

Så hand­ler hi­sto­ri­en min­dre om en nidkær og sky­de­gal be­tjent – og me­get me­re om dem, som til sy­ven­de og sidst send­te ham.

LØR­DAG 1. AU­GUST 2015

34- åri­ge

dø­de, eft er at en be­tjent holdt ham i kvæ­ler­tag i 15 se­kun­der un­der en an­hol­del­se i New York. Han var mistænkt for at ha­ve solgt ci­ga­ret­ter ulov­ligt. Be­tjen­te­ne blev eft er­føl­gen­de fri­fun­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.