’’

BT - - NYHEDER - Pe­ter Moskos, pro­fes­sor

In­gen fortje­ner at dø, for­di en be­tjent er me­re in­ter­es­se­ret i to­tal­do­mi­nans end i at ud­vi­se pro­fes­sio­nel, moralsk og tak­tisk døm­me­kraft

Hvor­for gi­ver bro­ken win­dow så­dan en et­nisk og so­ci­al slag­si­de? Nog­le eks­per­ter be­trag­ter det som en kon­se­kvens af et over­ve­jen­de hvidt po­li­ti, an­dre som en dybt for­ank­ret ame­ri­kansk for­dom , hvor ’ sort’ bli­ver op­fat­tet som ord­bogs­de­fi ni­tio­nen på ’ kri­mi­nel’. En tred­je skole si­ger, at slag­si­den er sel­ve me­nin­gen med bro­ken win­dow.

Te­o­ri­en går tilbage til den kon­ser­va­ti­ve pro­fes­sor Edward Ban­fi eld, som po­stu­le­re­de, at kri­mi­na­li­tets­pro­ble­met kun kun­ne lø­ses, hvis man de fa­cto gik eft er un­ge, fat­ti­ge og sor­te mænd i stor­by­er­ne, som ana­ly­ti­ke­ren Justin Pe­ters skri­ver på det ame­ri­kan­ske nyheds­si­te Sla­te. Bro­ken win­dow var så­le­des im­ple­men­te­rin­gen af ’ lex Ban­fi eld’.

Men for of­re­ne er dis­kus­sio­nen for­holds­vis me­nings­løs. De kan blot se og fø­le, at po­li­ti­et ustand­s­e­lig kom­mer eft er dem – til­sy­ne­la­den­de er det de­res job at kom­me eft er dem.

Eric Gar­ner gav ud­tryk for præ­cis

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.