BO­LIGS­AL­GET B

Før­ste hal­vår af 2015 har væ­ret en fest for bo­ligs­al­get. Og­så provin­sen er in­vi­te­ret med

BT - - PRIVATØKONOMI - Ni­co­laj Tho­mas Tru­el­sen ni­tr@ bt. dk

FREM­GANG

Lav ren­te, me­re tryg­hed og bed­re øko­no­mi. Der er grund til at hej­se fla­get i bag­ha­ven som bo­li­ge­jer, hvis man over­ve­jer at sæl­ge. An­tal­let af bo­lig­hand­ler er ste­get mar­kant i før­ste hal­vår af 2015 i for­hold til sam­me tids­punkt sid­ste år. Som no­get nyt er og­så man­ge yder­kom­mu­ner be­gyndt at våg­ne ef­ter man­ge års dva­le. Den ne­ga­ti­ve spiral fra kri­sen er vendt, og det gi­ver go­de mu­lig­he­der for beg­ge si­der af hånd­tryk­ket, fast­slår eks­per­ter.

Det er al­le lands­de­le, der op­le­ver frem­gang i salg af vil­la­er, ejer­lej­lig­he­der og ræk­ke­hu­se. I alt ly­der stig­nin­ger­ne på hen­holds­vis 28,6%, 42,9% og 59,9%. Li­se Nytoft Berg­mann, der er bo­li­gø­ko­nom i Nor­dea, for­tæl­ler, at det og­så går bed­re i de hårdt prø­ve­de lan­d­om­rå­der.

» Det er po­si­tivt man­ge ste­der i lan­det, og vi for­ven­ter, at det vil se end­nu bed­re ud for yder­kom­mu­ner­ne, « si­ger Li­se Nytoft Berg­mann.

’ Nu dre­jer det’

Det er en ny­lig op­gø­rel­se fra bo­ligsi­den. dk, der vi­ser det boo­men­de bo­ligs­alg. For ek­sem­pel er sal­get af vil­la­er og ræk­ke­hu­se ste­get næ­sten 25% i Guld­borgs­und Kom­mu­ne, som lig­ger på Lol­land- Fal­ster, når man sam­men­lig­ner tal­le­ne fra før­ste hal­vår 2015 med sam­me pe­ri­o­de sid­ste år. Hos EDC og Ho­me mær­ker man ty­de­ligt den øge­de ak­ti­vi­tet. » Det er van­vit­tig godt. Man­ge men­ne­sker har ik­ke haft mu­lig­hed for at flyt­te på grund af den dår­li­ge stem­ning i mar­ke­det un­der og ef­ter kri­sen. Nu dre­jer det den an­den vej, « si­ger en ik­ke over­ra­sken­de glad kom­mu­ni­ka­tions­chef fra Ho­me Mads Ellegaard.

Den stør­ste fak­tor er den fort­sat la­ve ren­te. Men og­så til­tro­en til egen og lan­dets øko­no­mi, me­re sik­ker­hed an­gå­en­de be­skæf­ti­gel­sen og den sti­gen­de op­ti­mis­me væk­ker ly­sten til at hand­le. Sam­ti­dig ser pro­ble­mer­ne i Græken­land ud til at prel­le af på dan­sker­ne.

Blod på tan­den

» Det har med god grund gi­vet blod på tan­den hos man­ge kø­be­re, « si­ger Li­se Nytoft Berg­mann, der for­kla­rer, at stig­nin­gen i yder­kom­mu­ner­ne skyl­des, at man of­te ser bo­lig­pri­ser spre­de sig som rin­ge i van­det. Når bo­lig­pri­ser­ne be­gyn­der at sti­ge i København, bli­ver det sta­dig me­re gun­stigt at kø­be i kom­mu­ner læn­ge­re væk.

Der­for for­ven­ter Ho­me da og­så, at den go­de stem­ning vil fort­sæt­te.

» Vi har holdt en re­la­tiv høj ak­ti­vi­tet, ef­ter ren­ten er ste­get. Vi er sta­dig 25% over an­tal­let af hand­ler i for­hold til sid­ste år, og vi for­ven­ter sta­dig, at vi vil lig­ge mar­kant over, « si­ger Mads Ellegaard.

Der er rig­tig man­ge kø­be­re i mar­ke­det i øje­blik­ket, hvor især stu­di­e­by­er­ne - med København og Aar­hus som front­by­er - sta­dig op­le­ver en kæm­pe til­flyt­ning. Det har væ­ret med til at pres­se pri­ser­ne op. Men pri­ser­ne på især ejer­lej­lig­he­der i de om­rå­der er nu så hø­je, at man som kø- ber skal tæn­ke sig om og ha­ve en lang tids­ho­ri­sont. Der er nem­lig en ri­si­ko for pris­fald, hvis ren­ten sti­ger.

» Vi anbefaler, at man kø­ber en lej­lig­hed for nyt­te­vær­di­en og ik­ke som en in­ve­ste­ring. Ren­ten kan væ­re svær at for­ud­si­ge, men vi for­ven­ter, at vi vil se stig­nin­ger i en over­sku­e­lig frem­tid, så det kan med­fø­re pris­fald, « si­ger Li­se Nytoft Berg­mann.

Hun me­ner, at der sta­dig er man­ge om­rå­der, hvor der er bil­li­ge bo­li­ger til salg. Et ek­sem­pel er, at man i kom­mu­ner uden for stor­by­er­ne kan få en stor villa til sam­me pris som en ejer­lej­lig­hed i København. Det fak­tum ud­nyt­ter fle­re og fle­re.

I yder­kom­mu­ner­ne er an­tal­let af hand­ler og­så sti­gen­de. Men de er sta­dig ud­for­dre­de og et godt styk­ke væk fra ni­veau­et før kri­sen. Om­rå­der­ne har læn­ge og er sta­dig fyldt med ejen­dom­me, der har lig­get til salg i rig­tig lang tid. Af sam­me år­sag kan der ske lidt af hvert med pri­ser­ne.

Op­ti­mis­me

» Der vil bli­ve solgt bo­li­ger, der har væ­ret til salg me­get læn­ge. De vil træk­ke ned i pris­sta­ti­stik­ker­ne, så der­for vil man ik­ke op­le­ve dra­sti­ske pris­stig­nin­ger i lan­d­om­rå­der­ne, « si­ger Mads Ellegaard.

Det store spørgs­mål er, om man skal hop­pe ud på bo­lig­mar­ke­det nu. Li­se Nytoft Berg­mann fra Nor­dea anbefaler, at man al­tid skal hand­le ud fra, hvad ens be­hov er og ik­ke se det som en in­ve­ste­ring. Hun me­ner dog, at man ro­ligt kan se sig om ef­ter et nyt sted at bo i øje­blik­ket.

» Nu er et godt tids­punkt bå­de som kø­ber og sælger. Ren­ten er fort­sat lav, og der er en god op­ti­mis­me i mar­ke­det. Der er go­de mu­lig­he­der for at få solgt hur­tigt, og som kø­ber er der sta­dig man­ge om­rå­der, hvor pri­ser­ne er la­ve, « si­ger hun. Kor­tet vi­ser for­skel­len på an­tal salg af vil­la­er, ræk­ke­hu­se og ejer­lej­lig­he­der i før­ste hal­vår 2015 sam­men­lig­net med før­ste hal­vår 2014. Ud for hver lands­del står stig­nin­ger­ne an­gi­vet i pro­cent.

LØR­DAG 1. AU­GUST 2015

VILLA

EJER­LEJ­LIG­HED

RÆK­KE­HUS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.