Fjer­ner pla­kat om ut­ro­skab

BT - - NYHEDER - Julie Krag jukr@ bt. dk

PRES

Det sven­ske tra­fi ksel­skab Väst­tra­fi k er ble­vet pres­set af det sven­ske kon­ge­hus.

’ Se, hvor kon­gen var ut­ro’. Så­dan lød til­bud­det i en re­k­la­me­kampag­ne fra tra­fi ksel­ska­bet, der vil ska­be op­mærk­som­hed om en ny sight­se­e­ing- app, der gu­i­der rej­sen­de til det hi­sto­ri­ske Gøte­borg.

Den for­mu­le­ring faldt ik­ke i god jord hos hver­ken kun­der­ne el­ler det sven­ske kon­ge­hus, der kald­te det for ’ bag­va­skel­se’ - og­så selv­om det slet ik­ke er Sve­ri­ges nu­væ­ren­de kong Carl Gustaf, der hen­ty­des til, men der­i­mod kong Oscar den 2., der hav­de en el­ske­rin­de i Gøte­borg.

Men den 69- åri­ge kon­ge har og­så væ­ret sat i for­bin­del­se med ut­ro­skab, og der­for men­te man­ge, at det kun­ne mis­for­stås.

Bø­jer sig

Så nu har Väst­tra­fi k alt­så bø­jet sig for kon­ge­hu­sets krav og har ta­get pla­ka­ter­ne ned.

» Vi hav­de et mø­de i dag ( i går, red.), hvor vi gik re­ak­tio­ner­ne igen­nem. Dér be­slut­te­de vi at ta­ge pla­ka­ter­ne med det bud­skab ned, « for­tæl­ler Väst­tra­fi ks pres­se­chef Kri­sti­an Lans til Aft on­bla­det.

Det ske­te eft er, at bå­de hof­fets jurist og in­for­ma­tions­che­fen Ma­ga­re­ta Thor­gren hav­de kon­tak­tet sel­ska­bet.

» De kun­ne ik­ke li­de dem ( re­k­la­mer­ne, red.). Det var de me­get ty­de­li­ge om, « til­fø­jer Lans, der dog un­der­stre­ger, at hoff et ik­ke di­rek­te tru­e­de med sags­an­læg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.