Ga­me of Thro­nes fort­sæt­ter

Fans af se­ri­en kan glæ­de sig over, at alt ty­der på yder­li­ge­re tre sæ­so­ner

BT - - NYHEDER - Mi­cha­el Al­sen Lauridsen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Fo­to: AFP

FAN­TA­SY- SHOW

Hvis man har set Ga­me of Thro­nes, ved man nok, at der fort­sat er en hel del ube­sva­re­de spørgs­mål, der kræ­ver svar, før se­ri­en kan slut­te.

Og no­get ty­der på, at der bli­ver be­hov for en hel del af­snit til at af­kla­re, hvem der i sid­ste en­de kan sæt­te sig på den ef­ter­trag­te­de jer­n­tro­ne i Weste­ros.

I hvert fald si­ger pro­gram­chef fra HBO, der sen­der se­ri­en, at der er ud­sigt til yder­li­ge­re tre sæ­so­ner, skri­ver Reu­ters. I øje­blik­ket sky­des den sjet­te sæ­son, der ven­tes at få pre­mi­e­re i lø­bet af for­å­ret 2016.

For­lø­ber på vej

Pro­gram­che­fen, Mi­cha­el Lom­bar­do, si­ger sam­ti­dig, at han bag­ef­ter er åben for at la­ve en slags for­lø­ber, der går for­ud for he­le kam­pen om jer­n­tro­nen, der ba­se­rer sig på bø­ger­ne ’ En sang om is og ild’ af den ame­ri­kan­ske for­fat­ter Ge­or­ge R. R. Martin.

HBO er net­op ble­vet fær­dig med at sen­de fem­te sæ­son, der li­ge­som de øv­ri­ge sæ­so­ner har få­et kri­tik for at væ­re for brutal og rå. Se­ne­st med af­bræn­din­gen af en lil­le pi­ge og tid­li­ge­re i se­ri­en for en om­stridt voldtægts­sce­ne.

Lom­bar­do for­sik­rer dog om, at fol­ke­ne bag se­ri­en er op­mærk­som­me på ik­ke at gå over stre­gen.

» Vold har væ­ret en del af se­ri­ens man­ge trå­de fra be­gyn­del­sen. Man fin­der ik­ke to se­ri­e­ska­be­re, der er me­re for­sig­ti­ge med at træ­de over linj­en end her, « si­ger han iføl­ge Reu­ters.

Og her er det vist på sin plads at ad­va­re om, at af­slut­nin­gen i fem­te sæ­son vil bli­ve rø­bet i det føl­gen­de af­snit, så har man ik­ke set den til en­de, kan man pas­sen­de en­de læs­nin­gen her.

For Mi­cha­el Lom­bar­do kom­men­te­rer sam­ti­dig den fem­te sæ­sons af­slut­ning, der har sat fans ver­den over på den an­den en­de.

For kan det vir­ke­lig pas­se, at den el­ske­li­ge Jon Snow er død, bor­te og væk?

Spe­ku­la­tio­ner­ne har væ­ret hid­si­ge blandt fans, der har klyn­get sig til di­ver­se me­re el­ler min­dre ab­strak­te kon­spira­tions­te­o­ri­er. Mi­cha­el Lom­bar­do ef­ter­la­der ik­ke me­get håb i den ret­ning.

» I alt, hvad jeg har set, hørt og læst, er Jon Snow død, « si­ger pro­gram­re­dak­tø­ren.

Me­re end 20 mil­li­o­ner se­e­re har set med un­der­vejs i fem­te sæ­son.

of Thro­nes- fans kan glæ­de sig. Der er nem­lig me­get, som ty­der på, at der kom­mer yder­li­ge­re tre sæ­so­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.