For­mue til Top Gear- trio

Eks- vær­ter­ne fra BBC- pro­gram­met har un­der­skre­vet vild kon­trakt med Ama­zon

BT - - NYHEDER - Es­ben Vest Jen­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

TV- KON­TRAKT

Tv- vær­ten Je­re­my Clark­son blev sus­pen­de­ret fra job­bet som vært på det po­pu­læ­re bil- pro­gram Top Gear, ef­ter han i marts gik til an­greb på showets pro­du­cer Oi­sin Ty­mon og slog ham i an­sig­tet.

Mas­si­ve pro­te­ster blandt pro­gram­mets fans brød ud, men he­le sa­gen end­te med en fy­ring til den åben­mun­de­de Clark­son, og nu går bå­de Je­re­my Clark­son og hans tid­li­ge­re med­vær­ter Ja­mes May og Ri­chard Ham­mond sam­men om at la­ve et nyt pro­gram - men ik­ke for BBC.

1,7 mil­li­ard kr. værd

Det er Ama­zon, der har skre­vet kon­trakt med de tre sær­de­les po­pu­læ­re her­rer, og kon­trak­ten skal an­gi­ve­ligt gi­ve de tre he­le 250 mio. dol­lar el­ler 1,7 mil­li­ard kr.

Det er Fi­nan­ci­al Ti­mes, der har op­s­nap­pet vær­di­en af kon­trak­ten, der for­plig­ter de tre til at sen­de 36 af­snit af ver­dens mest po­pu­læ­re bil­pro­gram. Ama­zon vil ik­ke be­kræf­te be­lø­bet.

Af­ta­len er for­hand­let så­dan, at de tre vær­ter skal la­ve tre sæ­so­ner af et nyt bil­pro­gram, der end­nu ik­ke har få­et et navn. BBC hav­de til­budt bå­de Ham­mond og May kon­trak­ter til ad­skil­li­ge mil­li­o­ner, men de valg­te beg­ge at si­ge nej.

Se­ri­en skal sen­des på Ama­zons strea­m­ingtje­ne­ste Ama­zon Prime. Det vur­de­res, at fi­re pro­cent af bri­ter­ne har Ama­zon Prime, så det er ind- led­nings­vis star­ten et no­get min­dre pu­bli­kum, de tre tv- vær­ter skal la­ve pro­gram­mer­ne til. Det an­slås, at Top Gear om­sæt­ter for knap 1,6 mil­li­ard kro­ner om året på ver­dens­plan, og BBC vil fort­sæt­te se­ri­en med den nye vært Chris Evans.

Ja­mes May, Je­re­my Clark­son og Ri­chard Ham­mond ( th) bli­ver me­get vel­ha­ven­de med de­res nye tv- af­ta­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.