Kul­tur Fandt guld ef­ter

Den 26- åri­ge ce­le­bri­tyblog­ger Sy Lee har brugt si­ne op­træ­de­ner i ’ Fri­stet’ og ’ Di­va­er i jung­len’ til at ska­be sit eget brand. Men det er ik­ke pen­ge­ne, der dri­ver vær­ket

BT - - KULTUR - Kri­sti­an Lind­berg Krl@ ber­ling­s­ke. dk

RE­A­LI­TY- TV

Fo­to­gra­fen di­ri­ge­rer Sy Lee rundt i lob­by­om­rå­det på Ra­dis­son Ho­tel. Den 26- åri­ge tid­li­ge­re re­a­li­ty­del­ta­ger har prø­vet det man­ge gan­ge før og ta­ger det med et stort smil. » Jeg el­sker at bli­ve fo­to­gra­fe­ret. Hvis jeg ik­ke gjor­de det, skul­le jeg skyn­de mig at fin­de no­get an­det at la­ve, « si­ger Sy Lee.

Sy ( ud­ta­les ’ Say’) Le­es re­a­li­tykar­ri­e­re be­gynd­te i 2011, da han blev udvalgt som del­ta­ger til TV3- pro­gram­met ’ Fri­stet - hvor langt vil du gå?’, og det fort­sat­te året ef­ter, da han sam­men med bl. a. den kend­te re­a­li­ty­stjer­ne Gu­stav blev in­vi­te­ret med til pro­gram­met ’ Di­va­er i jung­len’.

» Det var sær­ligt ef­ter ’ Di­va­er­ne...’, at jeg for al­vor var ble­vet kendt. Og selv­om der var man­ge ra­re op­le­vel­ser med at væ­re en ce­le­bri­ty, var der og­så ne­ga­ti­ve. Der­for be­slut­te­de jeg mig for at hol­de en pau­se, selv­om jeg fik fle­re til­bud om at væ­re med i show. Jeg vil­le ger­ne bru­ge tid på at ud­vik­le mig, « for­tæl­ler Sy Lee.

I dag har han om­sat re­a­li­tykar­ri­e­ren til et per­son­ligt ’ brand’, og der­med er han en af gan­ske få tid­li­ge­re re­a­li­ty­stjer­ner i Dan­mark, som det er lyk­ke­des at byg­ge vi­de­re på et over­stå­et for­løb i den­ne spe­ci­el­le af­de­ling af tv- bran­chen. Han har en po­pu­lær blog i blog­net­vær­ket Blog­gers De­light, hvor han for­tæl­ler om sin hver­dag og re­k­la­me­rer for di­ver­se pro­duk­ter in­den­for hud­ple­je, tøj og smyk­ker. Men hans ho­ve­d­ind­tægt stam­mer fra hans nye er­hverv som per­son­lig træ­ner.

Løn­nen svin­ger

» Blog­gen gi­ver mig en ind­tægt, der er stør­re end den, jeg hav­de med mit stu­di­ejob ( Sy Lee er ud­dan­net som land­skabs­ar­ki­tekt ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet). Den svin­ger fra må­ned til må­ned, af­hæn­gigt af hvil­ke og hvor man­ge af­ta­ler jeg har med fir­ma­er, men hver af­ta­le kan ind­brin­ge alt mel­lem 2.000 og 15.000 kr., « si­ger Sy Lee.

Ynd­lings­far­ven er guld

I dag har han for før­ste gang iført sig nog­le ga­ver fra det dan­ske fir­ma S. Le­ma­rie, nog­le vel­voks­ne arm­bånd og et pran­gen­de stort ur. De er dy­re, og de er i guld - Sy Le­es fo­re­truk­ne far­ve.

» Jeg kan godt li’ guld, for­di liv ef­ter tv- showe­ne. Alt har en en­de, og hvis jeg nu hav­de haft en of­fent­lig fo­rel­skel­se med en an­den del­ta­ger, hvad vil­le an­dre mu­li­ge part­ne­re så ik­ke tæn­ke i frem­ti­den?, « si­ger Sy Lee.

Han døm­mer ik­ke an­dre re­a­li­ty­del­ta­ge­re, der har gjort græn­se­over­skri­den­de ting på tv el­ler i de­res ef­ter­føl­gen­de ce­le­bri­ty-’ kar­ri­e­re’, men han har al­tid søgt at ef­ter­le­ve sit eget råd om at pas­se på sig selv i en el­lers of­te ud­skældt bran­che - og­så selv­om han har op­le­vet at bli­ve fy­sisk over­fal­det af bøl­ler.

Når det dre­jer sig om at skaf­fe af­ta­ler med sponsor­fir­ma­er, un­der­stre­ger Sy Lee, at det ik­ke kan op­byg­ges fra den ene dag til den an­den. Men når man først har få­et af­ta­ler­ne, skal man ple­je kon­tak­ten med fir­ma­er­ne.

» Man må godt gø­re lidt ek­stra ud af dem, man re­k­la­me­rer for. Man skal hel­le­re gø­re lidt me­re end hæn­ge sig i kon­trak­t­de­tal­jer. Det ska­ber en til­lid, som er en for­ud­sæt­ning for fa­ste af­ta­ler, og som gi­ver bed­re ud­gangs­punkt, når man skal snak­ke af­løn­ning, « si­ger Sy Lee.

Blog­gen er sam­ti­dig no­get, han la­ver, for­di han godt kan li­de at for­tæl­le om sig selv og sit liv. Det gjor­de han al­le­re­de som tol­vårig, da han rej­ste rundt i ver­den sam­men med sin fa­mi­lie.

I dag har Sy Lee ud­vi­det sit re­per­toi­re. Han har net­op fær­dig­gjort en ud­dan­nel­se som fit­nes­stræ­ner og ar­bej­der i dag som selv­stæn­dig per­son­lig træ­ner med ba­se i fit­nes­scen­te­ret Vester­bronx Gym, og hvis han vil­le, kun­ne han for­ment­lig og­så godt leve af at rå­d­gi­ve un­ge om re­a­li­ty­bran­chen.

Her har han sam­men­fat­tet nog­le go­de råd til un­ge, der ger­ne vil ud­nyt­te de­res re­a­li­ty­sta­tus til at op­nå ek­stra ind­komst i form af gæ­ste­o­p­træ­de­ner i nat­te­li­vet el­ler med sponso­re­re­de blogs:

1. 2.

3.

4.

5.

6.

Vær dig selv Hvis du skal blog­ge, så bliv del af et blog­net­værk - det gi­ver stør­re eks­po­ne­ring.

Vær åben. Skriv om dig selv, så an­dre kan læ­re af di­ne er­fa­rin­ger.

Vær tå­l­mo­dig. Det ta­ger tid at op­byg­ge et per­son­ligt brand.

Elsk det, du la­ver, og hav respekt for di­ne fans.

An­se det du la­ver som et pro­dukt, der skal kla­re sig på et mar­ked, hvor der er man­ge ud­by­de­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.