’’ Jeg har ik­ke en be­stemt stil, men den stil, jeg har på i dag, må ger­ne væ­re eks­klu­siv, for det er så­dan, jeg op­fat­ter mig selv

BT - - KULTUR - Sy Lee

det pas­ser til min gyld­ne te­int. Og for­di det ad­skil­ler sig fra det me­ste dan­ske de­sign, man ser. Jeg har ik­ke en be­stemt stil, men den stil, jeg har på i dag, må ger­ne væ­re eks­klu­siv, for det er så­dan, jeg op­fat­ter mig selv, « si­ger Lee.

At væ­re an­der­le­des kun­ne stå som en over­skrift for Sy Le­es op­træ­de­ner i re­a­li­ty­ver­de­nen, men al­le­re­de in­den den før­ste op­ta­ge­dag hav­de han la­vet sær­li­ge spil­le­reg­ler for sig selv. Uan­set fri­stel­ser­ne i pro­gram­met hav­de han be­slut­tet, at han ik­ke vil­le op­træ­de nøgen og at han ik­ke vil­le ha­ve sex med an­dre del­ta­ge­re. De be­slut­nin­ger har gav­net ham i hans ef­ter­føl­gen­de kar­ri­e­re, me­ner han.

» Jeg kom­mer fra en me­get re­li­gi­øs fa­mi­lie, og den slags er un­der al­le om­stæn­dig­he­der et ab­so­lut no- go. Men sam­ti­dig tænk­te jeg og­så på, at jeg skul­le kun­ne se mig selv i øj­ne­ne, når showe­ne er slut. Det be­tød og­så, at jeg ik­ke i showet vil­le skil­te med, hvem jeg blev fo­rel­sket i, hvis det skul­le ske. For der er og­så et

» Re­a­li­ty­stjer­ner fortje­ner me­re respekt, end de får. De sæt­ter de­res egen per­son­lig­hed på spil i pro­gram­mer, og pro­gram­mer­ne er fak­tisk vir­ke­li­ge i den for­stand, at der jo ik­ke er ma­nuskript. Men det er su­per­vig­tigt, at man er loy­al og kom­pro­mis­løs over­for den, man selv er, « si­ger Sy Lee.

Tøj, skøn- og sund­hed

Han be­gynd­te at blog­ge for bed­re at kun­ne imø­de­kom­me si­ne tv- fans’ man­ge spørgs­mål om hans tøj og sund­heds­i­de­a­ler, og blog­gen tog fart, da han fik til­bud om at bli­ve en del af blogu­n­i­ver­set Blog­gers De­light. Ind­tje­nin­gen på blog­gen kom­mer bl. a. fra an­non­cer­ne på si­den, der gi­ver ham be­ta­ling per klik fra hans læ­se­re - det man kal­der af­fi­li­a­ted ad­ver­ti­sing.

» Men blog­gen er først og frem­mest en må­de at bran­de mig selv og til at skaf­fe mig nye fans, nye af­ta­ler med fir­m­a­sponso­rer og nye kli­en­ter til min egen virk­som­hed. I en vis for­stand er jeg selv et pro­dukt, « si­ger Sy Lee.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.