Min­dre fad klæ­der de span­ske vi­ne

BT - - VOLLERSLEV OG VINEN - 2013 Tri­den­te 2007 Al­faSpi­ga

RØD­VIN FRA SPA­NI­EN

Tim Vol­ler­s­lev Selv om der i Spa­ni­en dyr­kes op mod 600 for­skel­li­ge dru­esor­ter – med rød­vin­s­d­ru­er­ne tem­pra­nil­lo og gre­na­che som de mest kend­te – er man i de se­ne­re år og­så be­gyndt at sat­se på me­re in­ter­na­tio­na­le dru­er som f. eks. ca­ber­net sa­u­vig­non og mer­lot.

Og dis­se dru­er har vist sig at tri­ves fi nt.

Tid­li­ge­re var lang­va­rig fad­lag­ring ken­de­teg­nen­de for span­ske vi­ne, men min­dre fad­præg i dag har gi­vet vi­ne­ne en ek­stra di­men­sion.

De er ble­vet me­re mo­der­ne og frug­tri­ge i de­res ud­tryk. Det­te – og den om­stæn­dig­hed, at pri­ser­ne oft e er for­nuf­ti­ge - gør span­ske vi­ne in­ter­es­san­te.

I Spa­ni­en er der me­re end 60 an­er­kend­te vi­n­om­rå­der, som pro­du­ce­rer vi­ne af vidt for­skel­lig ka­rak­ter.

Tid­li­ge­re blev Rio­ja og Ri­be­ra del Du­ero be­trag­tet som top­pen, men i dag kom­mer der og­så man­ge fl ot­te vi­ne fra an­dre om­rå­der, som det frem­går af den­ne uges an­be­fa­lin­ger. 2010 Mur­viedro Re­ser­va, Co­lec­ción, DOP. Valencia. Kom­men­tar: Be­ha­ge­ligt saf­tig og fyl­dig rød­vin, ’ varm, let kry­dret smag af sol­mod­ne bær, lidt blom­mer, ur­ter, kryd­de­ri­er og mørk va­nil­je­toast. Vel­eg­net til: Ser­ve­res v. 17 gr. til pas­ta med kødsau­ce el­ler kry­dre­de grill­pøl­ser. Pris: Kr. 79,95. Til­bud ved 2 fl. uge 31+ 32 kr. 110. For­hand­ler: ME­NY/ Su­perGros tlf. 7233 1500. www. me­ny. dk Kom­men­tar: Frug­trig, saf­tig og fyl­dig rød­vin med lang, be­ha­ge­ligt kry­dret smag af mod­ne mør­ke og rø­de bær, lidt tra­ne­bær, mok­ka og kryd­derur­ter. Vel­eg­net til: Ser­ve­res v. 17 gr. til pizza, grønt­sags­ret­ter el­ler gril­let BBQ- kyl­ling. Pris: Kr. 89. Til­bud ved køb af 6 fl. uge 31+ 32 pr. fl. kr. 69. For­hand­ler: Bar­rique Vin tlf. 3324 4111. www. bar­rique. dk Tem­pra­nil­lo, Bo­de­gas Tritón, DO. Ca­stil­la Y León.

Vel­eg­net til:

Tim Vol­ler­s­lev

Vel­eg­net til: Luf­tes en ti­me og ser­ve­res v. 17 gr. til kraf­ti­ge, ger­ne kry­dre­de ret­ter. Pris: Kr. 149. Til­bud ved køb af 6 fl. uge 31+ 32 pr. fl. kr. 89. For­hand­ler: D’Wi­ne tlf. 2613 1231. www. d- wi­ne. dk Bor­sao, DO. Cam­po de Borja.

Vel­eg­net til:

Pris:

er drik­ke­va­re- rå­d­gi­ver og chief­som­me­li­er . Jury- med­lem i 20 år ved al­le eu­ro­pa– og ver­dens­mester­ska­ber for som­me­li­ers/ vintje­ne­re. Kom­men­tar: Flot, kraftig rød­vin, vel­ba­lan­ce­ret med god tan­nin i saf­tig og kraftig smag af mør­ke bær, kryd­de­ri­er, ur­ter, pe­ber, la­krids, mørk rø­get toast og va­nil­je. Vel­eg­net til: Luf­tes en halv ti­me og ser­ve­res v. 17 gr. af store glas til kraf­ti­ge ret­ter af ok­se­kød el­ler vildt. Pris: Kr. 89,95. For­hand­ler: Hans Just tlf. 3526 7200. www. hans­just. dk

Vel­eg­net til:

Pris:

www. vol­ler­s­lev. dk

Vin­nyhe­der:

www. bt. dk/ ma­dog­vin

Saf­tig og kraftig rød­vin, god tan­nin i flot, frug­trig, rund smag af mod­ne rø­de bær, blå­bær, ur­ter, kryd­de­ri­er, mørk bit­ter cho­ko­la­de, ce­der­træ og va­nil­je.

Luf­tes en ti­me og ser­ve­res til kraf­ti­ge ret­ter af ok­se­kød el­ler lam.

Kr. 199,95. Til­bud ved 6 fl. uge 31+ 32 pr. fl. kr. 119.

Me­di­um kraftig rød­vin, god tan­nin i flot, tæt smag af mod­ne mør­ke bær, kryd­de­ri­er, mok­ka og va­nil­je­toast. Godt til­bud.

Luf­tes en halv ti­me og ser­ve­res v. 17 gr. til kry­dre­de, kraf­ti­ge ret­ter.

Kr. 190. Til­bud ved 6 fl. uge 31+ 32 pr. fl. kr. 143.

Laud­rup Vin tlf. 4484 8086, www. laud­rup­vin. dk

Læk­ker, saf­tig og fyl­dig rød­vin, vel­struk­tu­re­ret, let kry­dret og frug­trig smag af mod­ne mør­ke bær, kryd­derur­ter, pe­ber, mok­ka, mørk toast og va­nil­je. God til gril­l­kø­det.

Flot, kraftig, lang, kom­pleks og tæt smag af kir­se­bær, brom­bær, hin­d­bær, kryd­derur­ter, la­krids, ce­der­træ, toast og va­nil­je.

Luf­tes en halv ti­me og ser­ve­res v. 17 gr. til me­di­um kraf­ti­ge ret­ter.

Kr. 389,75. Til­bud uge 31+ 32 kr. 329,75.

Skjold Bur­ne Vin­han­del tlf. 4345 1422, www. skjold- bur­ne. dk

Rio­ja- om­rå­det er kendt af al­le, men Spa­ni­en har me­get me­re at by­de på. Fo­to: Iris

An­d­rupVin. dk tlf. 5080 9005. www. an­d­rupvin. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.