Han red­de­de Ol­sen- Ban­den

Tin­der­ne i Mor­ten Ar­n­freds in­struk­tør- kar­ri­e­re lig­ger i ’ 70er­ne og ’ 80er­ne, men kar­ri­e­ren vi­ser en bred ind­sats i fi lm og på TV

BT - - NAVNE - Ja­cob Wendt jwj@ ber­ling­s­ke. dk Fo­to: Scan­pix Løs­nin­ger fra i går:

70 I MOR­GEN

’ Man­den der fandt Al­lan Ol­sen’, ’ Man­den der red­de­de Ol­sen- Ban­den’, el­ler hvad med ’ Man­den uden hvis ind­sats Lars von Tri­ers Ri­get vil­le væ­re me­get an­der­le­des’?

Det er blot nog­le af de be­teg­nel­ser, der vil væ­re gan­ske ri­me­li­ge, når det gæl­der om at be­skri­ve fød­sel­a­ren Mor­ten Ar­n­freds ind­sats i dansk fi lm fra 1970er­ne til i dag. Og så er de helt uden at reg­ne in­struk­tø­rens eg­ne fi lm med.

Mor­ten Ar­n­fred har al­tid sagt, at han ik­ke par­tout be­hø­ver at stå i før­ste ræk­ke. Han ta­ger ger­ne ’ en om­gang for hol­det’ som fo­to­graf el­ler as­si­stent, hvis det er den vej, ver­den ven­der. På den bag­grund tog han i sin tid job­bet på den uhelds­ram­te fi lm ’ Ol­senBan­dens sid­ste stik’, som han fi k in­stru­e­ret fær­dig på to uger, da in­struk­tør Tom Hedegaard og Poul Bundgaard uhel­dig­vis dø­de un­der op­ta­gel­ser­ne.

Ar­n­fred var og­så man­den, der hjalp Lars von Tri­er med at in­stru­e­re sku­e­spil­ler­ne på den bå­de hos an­mel­der­ne og tv­pu­bli­kum­met po­pu­læ­re tv- se­rie ’ Ri­get’.

Spil­le­de med Stig Møl­ler

Rent fak­tisk gjor­de Ar­n­fred i før­ste om­gang mest væ­sen af sig i kul­tur­li­vet, da han spil­le­de gu­i­tar og sang i ro­ck­grup­pen Ka­js Cam­ping, hvor og­så Stig Møl­ler fra Step­pe­ul­ve­ne var med.

Det blev nu fi lmen, som han ka­ste­de sig over i ar­bejds­li­vet. Blandt an­det som in­struk­tøras­si­stent for Gert Fred­holm på ’ Den for­s­vund­ne fuld­mæg­tig’ ( 1971). Han fi k smag for in­struk­tio­nen her og de­bu­te­re­de i 1976 med ung­doms­fi lmen ’ Må­ske ku’ vi’, der solg­te 336.429 bil­let­ter.

Til sin næ­ste fi lm fandt Mor­ten Ar­n­fred Al­lan Ol­sen ved et bil­lard­bord i en ung­dom­s­klub og fi k med den mun­tre, tids­ty­pi­ske og tan­ke­væk­ken­de ’ Mig og Char­ly’ en ko­los­sal stor suc­ces med næ­sten 600.000 solg­te bil­let­ter.

Al­lan Ol­sen kom og­så med i ’ Jo­hn­ny Lar­sen’ i 1979, der solg­te fær­re bil­let­ter, men som til gen­gæld vandt fi re Bo­dil- pri­ser. I 1983 in­stru­e­re­de Ar­n­fred som en af de få i dansk fi lm no­gen­sin­de en re­a­li­stisk fi lm om land­brug med tit­len ’ Der er et yn­digt land’. Den tog kri­sen i land­bru­get på kor­net så at si­ge og blev oven i kø­bet vist på fi lm­festi­va­len i Ber­lin.

Si­den ram­te Mor­ten Ar­n­fred ik­ke på helt sam­me må­de tidsån­den i bi­o­gra­fer­ne, skønt han selv sy­nes, at hans bed­ste fi lm er ’ Him­mel og hel­ve­de’ fra 1988. Per­son­ligt hol­der jeg me­re af ’ Den rus­si­ske san­ge­r­in­de’ ( 1993).

Kri­tik af fi lmin­sti­tut

In­struk­tø­ren har ik­ke væ­ret vold­somt ak­tiv som in­struk­tør af spil­le­fi lm si­den ’ Lyk­ke­vej’ ( 2003) og ’ Den store dag’ ( 2005), og i avi­sen In­for­ma­tion be­kla­ge­de han sig da og­så over ik­ke at få støt­te til en ny fi lm så sent som i 2008, selv om pla­ner­ne var frem­skred­ne.

Vin­de­ne på Det Dan­ske Fil­min­sti­tut blæ­ser ik­ke he­le ti­den den rig­ti­ge vej for al­le. Til gen­gæld har Mor­ten Ar­n­fred stå­et bag ka­me­ra­et i epi­so­der af bå­de ’ Taxa’, ’ Ho­tel­let’, ’ For­svar’, ’ An­na Pi­hl’ og se­ne­st i fi re epi­so­der af an­den sæ­son af ’ Bro­en’. Fil­min­struk­tør Mor­ten Ar­n­fred - 70 år i mor­gen.

Svær

Dit svar: Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ræk­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­træ­de me­re end én gang i hver ræk­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.