Mos­sads hævn

BT - - TV - ACTIONDRAMA

Eft er dra­be­ne på 11 is­ra­el­ske sport­s­folk un­der OL i Mün­chen i 1972 be­or­drer Is­ra­els pre­mi­er­mi­ni­ster, Gol­da Meir, al­le in­vol­ve­re­de palæsti­nen­se­re dræbt. Den un­ge is­ra­el­ske pa­tri­ot og eft er­ret­nings­of­fi cer Av­ner Kauf­mann må der­for for­la­de sin høj­gravi­de kæ­re­ste for at rej­se til Tys­kland med et sam­let hold spe­ci­al­træ­ne­de Mos­sad- agen­ter og plan­læg­ge den ul­ti­ma­ti­ve hævnak­tion. Trods sin un­ge al­der og man­gel på er­fa­ring bli­ver Av­ner ud­nævnt til le­der af den top­hem­me­li­ge grup­pe, der be­står af fi re me­get for­skel­li­ge mænd; chauff øren Ste­ve, den ty ske jø­de Hans, Ro­bert, der er en tid­li­ge­re le­ge­tøjskre­e­rer og nu bom­be­eks­pert, og Carl, hvis job er at r yd­de op eft er de an­dre. I de kom­men­de år får de sam­men til op­ga­ve at fi nde og hen­ret­te al­le ter­r­o­ri­ster­ne, der har væ­ret in­vol­ve­ret i an­gre­bet. Men som ti­den går, bli­ver det svæ­re­re for grup­pens med­lem­mer at udføre de­res job. Tviv­len om det for­måls tjen­li­ge i en vol­de­lig hævn kom­mer sni­gen­de. For eft er hvert

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: drab bli­ver de palæsti­nen­si­ske mod­stan­de­re blot end­nu me­re stål­sat­te i kam­pen mod Is­ra­el. ( TV 2 Zulu)

Ste­ven Spi­el­bergs actiondrama ” Mün­chen” fra 2005 hand­ler om føl­ger­ne af den palæsti­nen­si­ske grup­pe Sor­te Sep­tem­bers ter­r­or­an­greb på is­ra­el­ske sport­s­folk ved OL i Mün­chen i 1972.

Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.