Astra vil tilbage på top­pen

Til novem­ber kom­mer ny Astra, der er min­dre uden­på, stør­re in­de­ni, kø­rer læn­ge­re på li­te­ren og er klar til at kæm­pe med Golf om mel­lem­klas­se­tro­nen i Eu­ro­pa

BT - - BILER - Hen­rik Dre­boldt hen­rik@ bi­len. dk

NYHED

Min chef kal­der kon­se­kvent Opels mel­lem­klas­se­mo­del for Ka­dett. Og­så selv om den si­den 1991 har hed­det Astra.

Han me­ner det ik­ke ned­vær­di­gen­de. Sna­re­re tvær­ti­mod. Han læn­ges eft er den­gang, da Ka­dett var en af Eu­ro­pas mest solg­te bi­ler, og bi­len i fl ere år var Dan­marks mest po­pu­læ­re. Det er den ik­ke me­re.

I før­ste hal­vår af 2015 lå Opel Astra num­mer 48 på li­sten over fl est solg­te per­son­bi­ler i Dan­mark med et sam­let salg på 671 bi­ler.

Det er langt fra for­dums stor­hed. Der­for Ka­dett- be­teg­nel­sen, for det hed en or­dent­lig mel­lem­klas­seSENESTE NYT Opel den­gang, der rig­tig var salg i så­dan­ne.

Lan­der til novem­ber

Til novem­ber lan­ce­rer Opel dog en ny ud­ga­ve af Opel Astra, og jeg har væ­ret til snig­pre­mi­e­re på bi­len, hvor jeg har set på, sid­det i og ble­vet in­tro­du­ce­ret til bi­len uden dog at kø­re den. En op­le­vel­se, der in­stal­le­rer en vis for­vent­ning til vog­nen.

Først og frem­mest ser den skar­pe­re ud. Selv­om Opel er kom­met eft er det, har de­res bi­ler sta­dig­væk væ­ret lidt ke­de­li­ge. Den nye har ka­rak­ter. Der­u­d­over har den tabt sig. Den er ble­vet mar­gi­nalt kor­te­re, bre­de­re og la­ve­re, al­li­ge­vel er plad­sen i ka­bi­nen vok­set, så der nu er 3,4 cen­ti­me­ter me­re knæ­plads til bag­sæ­de­pas­sa­ge­rer­ne. Det var til­trængt. På væg­ten har mo­del­len tabt sig 130 ki­lo i gen­nem­snit over he­le mo­del­pro­gram­met sam­men­lig­net med mo­del­len, den afl øser. For­kla­rin­gen er tyn­de­re og stær­ke­re stål, me­re brug af alu­mi- Den før­ste Opel Ka­dett blev lan­ce­ret i 1936. Frem til i dag har Ka­dett og af­lø­se­ren Astra solgt over 24 mil­li­o­ner ek­sem­kla­rer. I 1991 blev Ka­dett til Astra. Sam­men med Cor­sa er Astra det ty­ske mær­kes mest solg­te mo­del. I 2014 solg­te Opel over 230.000 Astra­er, og bi­len var i fjor Eu­ro­pas fjer­de mest solg­te per­son­bil.

ni­um og kom­po­sit­ma­te­ri­a­ler.

Mo­tor­pro­gram­met

På mo­tor­si­den bli­ver ba­sis­mo­to­ren en tur­bo­la­det 3- cy­lin­dret ben­zin­mo­tor på en li­ter, der yder 105 hk og kø­rer op til 23,8 km/ l. Der­på føl­ger en helt ny 4- cy­lin­dret 1,4 li­ters tur­bo­mo­tor med en­ten 125 el­ler 150 hk, og top­mo­to­ri­se­rin­gen på ben­z­in­fron­ten bli­ver en 1,6 li­ters tur­bo­mo­tor med 200 hk. Den nye Astra får kun en di­e­sel­mo­tor - en 1,6 li­ters, der dog le­ve­res i tre ud­ga­ver med hhv. 95, 110 og 136 hk. Ba­sis­di­e­se­len kom­mer til at kø­re op til 29,4 km/ l.

Den 5- dørs ud­ga­ve lan­ce­res til novem­ber, mens sta­tioncar­ud­ga­ven - der pt. står for 70 pct. af sal­get i Dan­mark - først kom­mer i slut­nin­gen af marts 2016. Pri­ser­ne lig­ger ik­ke fast, men vo­res bud er 199.990 kr., for en 1,0 ben­zin med 105 hk.

Opel Ka­dett og Astra – si­den 1936

Me­re kant og ka­rak­ter - Opel vil med den nye Astra stjæ­le kun­der fra Volkswa­gen Golf.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.