Au­to­mat­gear i en af Årets Bed­ste Bi­ler

I 2014 blev Peu­geot 308 Årets Bed­ste Bil i den lil­le mel­lem­klas­se. Den har nu få­et et tra­di­tio­nelt au­to­mat­gear, og det gør ti­tel­vin­de­ren end­nu me­re fl ek­si­bel

BT - - BILER - Af Hen­rik Dre­boldt hedr@ ber­ling­s­ke. dk

TEST

308 er et af Peu­geots stør­ste hit. Bå­de på salgs­li­ster­ne, hvor den er Dan­marks mest solg­te bil i Gol­fk lassen, og blandt an­mel­der­ne, hvor den har hø­stet stri­be­vis af tit­ler – blandt an­dre » Car og the Year « og Ber­ling­s­ke Me­di­as Årets Bed­ste Bil i den lil­le mel­lem­klas­se i 2014.

Kva­li­te­ter som et frem­ra­gen­de ka­bi­ne­de­sign, god plads ( i SW- mo­del­len) og nog­le rig­tigt fi ne mo­to­rer, gør den til et al­si­digt hit, med en pris hvor al­le kø­be­re i seg­men­tet kan væ­re med. Se­ne­ste til­fø­jel­se til bi­lens repe­toi­re er en ny 6- trins au­to­mat­gear­kas­se, der fås til bå­de den 3- cy­lin­dre­de 1,2 li­ters tur­bo­ben­zin­mo­tor med 130 hk og til den 150 he­stes tur­bo­di­e­sel­ma­ski­ne på to li­ter. Vi har te­stet gear­kas­sen i beg­ge mo­tor­va­ri­an­ter og er ri­me­ligt im­po­ne­re­de.

Men først tek­nik­ken. En klas­sisk au­to­mat­gear­kas­se med seks trin kan fo­re­kom­me en smu­le gam­mel­dags i en tid, hvor bå­de ty­ske­re, syd­kore­a­ne­re og fran­ske Re­nault fri­ster med dob­belt­kob­lings­gear­kas­ser. Dob­belt­kob­lings­gear­kas­sens for­del er, at den skift er hur­ti­ge­re end en tra­di­tio­nel au­to­mat­gear­kas­se. Seks el­ler syv trin og hur­ti­ge skift eti­der vir­ker al­tid be­snæ­ren­de, og det kan – hvis gea­re­ne er ud­lagt med det for­mål – og­så gi­ve en bed­re brænd­sto­fø­ko­no­mi. Men i den vir­ke­li­ge fa­mi­lie­bils­ver­den, gør det sid­ste gear ik­ke den store for­skel ej hel­ler skift eti­der­ne. For mens det er fedt i en GTI, at de næ­ste gear læg­ges ind pron­to, så er det ik­ke li­ge så af­gø­ren­de med to over­træt­te børn på bag­sæ­det og en ta­ke- away kaff e i hån­den. Her er kom­fort og drift sik­ker­hed vig­ti­ge­re.

Kæm­per med for­bru­get

På pa­pi­ret er Peu­geots nye au­tom­ta­gear­kas­ses stør­ste ud­for­dring brænd­sto­fø­ko­no­mi­en. I 1,2 ben­zin­med au­to­mat­gear er for­bru­get 20,4 km/ l, mens den med 6- trins ma­nu­elt er op­gi­vet til 21,3 km/ l. Di­e­se­lud­ga­ven er op­gi­vet til 24,4 km/ l med au­to­mat­gear og 27,8 km/ l med ma­nu­elt. Det ser ik­ke så im­po­ne­ren­de ud, når kon­kur­ren­ter­ne får me­re ud af de­res au­to­ma­ti­ske gear­kas­se i dob­belt­kob­lings­se­tup end de­res ma­nu­el­le.

Men op­le­vel­sen i tra­fi kken er ove­nud po­si­tiv. Ele­gan­te og kom­fortab­le skift og re­la­tivt hur­ti­ge re­ak­tio­ner på et ki­ck­down og et be­hov for power til en over­ha­ling. Ned­gea­rin­gen kom­mer prom­te, og kræft er­ne fi nder vej til dæk­ke­ne og as­fal­ten li­ge så hur­tigt, som hvis jeg ma­nu­elt skul­le rø­re i gry­den. Og net­op det med at rø­re i gry­den er en for­del ved au­to­mat­gea­ret, for gu­der­ne skal vi­de, at Peu­geots ma­nu­el­le gear­kas­ser ik­ke al­tid har væ­ret en me­ka­nisk til­fredstil­len­de op­le­vel­se at be­tje­ne. Med en au­to­mat­gear­kas­se er vi ude over det pro­blem.

I lø­bet af te­sten holdt ben­zi­nud­ga­ven sig tæt på de 18 km/ l, mens di­e­se­lud­ga­ven fl ir­te­de med 22 km/ l. Det er re­la­tivt tæt på fa­briks­op­gi­vel­ser­ne, og tæt­te­re på end dob­belt­kob­lings­gear­kas­ser­ne ple­jer at væ­re, så selv­om den nye Peu­geo­tau­to­mat­gear­kas­se ser lidt tørstig ud på pa­pi­ret, er mit bud, at den i den vir­ke­li­ge ver­den lig­ger me­get tæt på en ma­nu­el.

Ben­zi­nud­ga­ven fri­ster mest

Om man skal væl­ge au­to­mat­gear i kom­bi­na­tion med 130 ben­zin­he­ste el­ler 150 di­e­sel­he­ste er et spørgs­mål om tem­pe­ra­ment og kør­sels­be­hov. Die­se­len kø­rer læn­ge­re på li­te­ren, men er sam­ti­digt dy­re­re bå­de i ind­køb og ejer­af­gift . Så du skal kø­re en sjat over 30.000 km om året, før den be­gyn­der at gi­ve me­ning – afh æn­gigt at ud­styrsni­veau og kør­sels­be­hov. Die­se­len ko­ster 382.990 kr., mens ben­zi­nud­ga­ven blot ko­ster 340.990 kr. - beg­ge i to­pud­styrsni­veau­et Al­lu­re. De­r­i­mel­lem fi ndes fak­tisk en 1,6 die­sel med 120 hk og au­to­mat­gear til 345.990 kr., og så

Peu­ge­to 308 SW fås nu med au­to­mat­gear til bå­de die­sel og ben­zin. Vi te­ste­de dem beg­ge og var po­si­tivt over­ra­ske­de over den vel­fun­ge­ren­de tra­di­tio­nel­le au­to­mat­gear­kas­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.