Mi­kro­bi­ler ta­ber tær­ræn

Folk sø­ger i sti­gen­de grad eft er stør­re og dy­re­re bi­ler vi­ser en ny analyse

BT - - BILER - Af Hans Uff e Chri­sten­sen uff e@ bi­len. dk Letsau­to. com

Mest søg­te bil­ty­per: Gns. pri­ser på søg­te mo­del­ler:

FOR­BRUG

Selv om dan­sker­ne sta­dig kø­ber fl ere mi­kro­bi­ler end kø­re­tø­jer fra no­gen an­den klas­se, er det i sti­gen­de grad de stør­re bi­ler, som kun­der­ne in­ter­es­se­rer sig for. Især i den før­ste del af købs­fa­sen. Det vi­ser en analyse fra ny­bils- por­ta­len Letsau­to. com

» Igen i år ser ud til at bli­ve et re­kordår for sal­get af per­son­bi­ler i Dan­mark. I den for­bin­del­se har vi la­vet en analyse, der vi­ser. at mi­kro­bi­ler­ne ik­ke læn­ge­re står øverst på li­sten, når den nye bil skal fi ndes. I ste­det star­ten bil­j­ag­ten ved stør­re hat­ch­ba­cks og sta­tioncars. Fo­kus er fl yt­tet fra pris til kva­li­tet, kom­fort og ud­styr, hvil­ket af­spej­les i de mest mest po­pu­læ­re bil­mær­ker, « si­ger Al­lan Bo Chri­sti­an­sen, der er medstif­ter af Letsau­to. com.

Kun få sø­ger mi­kro­bi­ler

Mi­kro­bi­ler­ne er nu helt ne­de på en 7. plads over de mest søg­te bil­ty­per, over­gå­et af stør­re bil­ty­per så­som SUV, cros­sover, pre­mi­um, kom­pakt­klas­sen og stor mel­lem­klas­se. Den næst­mind­ste klas­se, mi­ni­bi­ler­ne, er nu det stør­ste seg­ment i sø­ge­fa­sen. End­da med pil opad.

An­de­len af bi­ler i pre­mi­um- og mel­lem­klas­sen sti­ger og­så pænt, og dis­se bi­ler ud­gør nu nog­le af de stør­ste seg­men­ter. Ka­ster man et blik på salgs­li­sten over de 20 mest solg­te per­son­bi­ler ï ju­ni, er ten­den­sen og­så ty­de­lig. Vel er VW Up fort­sat den bedst sæl­gen­de bil, men li­sten i øv­rigt er i sti­gen­de grad do­mi­ne­ret af bi­ler fra de stør­re bil­klas­ser. Bl. a. kan man fi nde Ford Fies­ta, Volkswa­gen Golf, Re­nault Clio, Toy­o­ta Ya­ris og Peu­geot 208 blandt de mest solg­te bi­ler i top 10. Og i top 20 er 60 pct. af bil­mo­del­ler­ne fra de stør­re bil­klas­ser.

» En væ­sent­lig år­sag til, at in­teres­sen for stør­re bi­ler er ste­get, kan til­skri­ves pri­vat- og fi rma­bils­lea­sing. For­hand­ler­ne er ble­vet bed­re til, at la­ve kampag­ne- og pak­ke­løs­nin­ger, så for­bru­ger­ne fri­stes af en ny og stør­re lea­set bil frem for en pri­vat­fi - nan­si­e­ret min­dre bil, « si­ger Al­lan Bo Chri­sti­an­sen.

Lea­sing og up- mar­ket ad­færd

I føl­ge ana­ly­sen fra er 50 pct. af de kampag­ne­ty­per, der ska­ber mest in­ter­es­se, lea­sing­kampag­ner. Det for­kla­rer, at pre­mi­um­mær­ker som Mer­ce­des, BMW og Au­di fi gu­re­rer på li­sten over lan­dets top ti mest søg­te bil­mær­ker.

For­bru­ger­nes » up- mar­ket- ad­færd « af­spej­ler sig og­så i øget in­ter­es­se for ek­straud­styr. Det for­kla­rer, at pri­sen for søg­te mi­ni­bi­ler lig­ger på om­kring 215.000 kr. I kom­pakt klas­sen lig­ger den gen­nem­snit­li­ge sø­ge­pris i om­eg­nen af 310.000 kr. Og selv mi­kro­bi­ler­ne er gå­et over den magi­ske 100.000 kro­ners- græn­se, hvor der rent fak­tisk og­så er en del mi­ni­bi­ler at fi nde.

I ske­ma­er­ne kan du se, hvor me­get der sø­ges i de for­skel­li­ge bil­klas­ser, hvil­ke mær­ker der sø­ges mest på og hvor gen­nem­snits­pri­ser­ne lig­ger for de søg­te bil­ty­per.

Folk star­ter med at sø­ge ef­ter en ny VW Golf ( bil­le­det) med ud­styr. Men en­der med en Up med ud­styr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.