Kom­pakt­klas­sens bag­hjul­stræk­ker

BMWs 1- se­rie hol­der fast på BMW- dy­der­ne i en tid, hvor de­le af mo­del­pro­gram­met skift er

BT - - BILER - Af Gert C. Ni­el­sen gert@ bi­len. dk

TEST

LØR­DAG 1. AU­GUST 2015

BMW 120i 5- dørs

BMW la­ver ik­ke li­ge så­dan om på en suc­ces. BMW 1- se­rie har væ­ret på mar­ke­det si­den 2004, og un­der­vejs har den kun få­et gan­ske let­te over­ha­lin­ger. Og den se­ne­ste i ræk­ken er egent­lig og­så be­ske­den.

Bag­lyg­ter­ne har få­et fa­mi­li­ens Lform, hvil­ket er en stor for­bed­ring, for­di den ik­ke læn­ge­re min­der om en VW Po­lo bag­fra. For­an er » ny­rer­ne « ble­vet lidt me­re op­ret­stå­en­de, lyg­ter­ne er æn­dret, og så er luft ind­ta­ge­ne ble­vet lidt stør­re. Sidst­nævn­te for at gi­ve me­re luft til nye mo­to­rer - ik­ke for­di al­le har brug for det, men man kun­ne li­ge så godt la­de det gæl­de for he­le se­ri­en.

Set fra si­den er BMW 1 sta­dig no­get sær­ligt i kom­pakt­bils­klas­sen. Nor­malt er den klas­se fyldt med bi­ler med tvær­lig­gen­de mo­tor og der­af kor­te knu­der og til­sva­ren­de er plad­sen brugt på ind­ven­dig kom­fort. Så­dan er det ik­ke med BMW 1- se­rie, den har sta­dig mo­to­ren lig­gen­de på langs i fron­ten, og det gør syns­mæs­sigt no­get ved bi­len. Lange snu­der vir­ker bå­de sport­s­li­ge og ele­gan­te. Når bi­len så sam­ti­dig er skr­å­ret af bag­til som en hat­ch­ba­ck, gi­ver det et bil­le­de af en dy­na­misk bil.

Yder­li­ge­re hol­der BMW fast på dy­na­mi­k­ken ved at bi­be­hol­de bag­hjuls­gtræk på de­res mind­ste mo­del. Det an­ses af man­ge for at væ­re me­re dy­na­misk, for­di man sty­re ved hjælp af ud­skrid­nin­gen, hvis alt­så man li­ge kan fi nde et sted, hvor der er plads til den slags nar­re­stre­ger. Vir­ke­lig­he­den i dag er, at man stort set kan op­nå li­ge så dy­na­mi­ske kø­re­e­gen­ska­ber med for­hjul­s­træk - no­get BMW da og­så selv bru­ger i de­res 2- se­rie MPV- mo­del­ler.

120i har en 177 he­stes 1,6 li­ters mo­tor, og den hø­rer til i den kvik­ke del af spek­t­ret. Den når til 100 ki­lo­me­ter i ti­men på blot 7,4 se­kun­der og har en top­ha­stig­hed på 225 ki­lo­me­ter i ti­men.

Ik­ke alt er guld

Ind­ven­digt er BMW’en li­ge så klas­sisk at kig­ge på, som den er ud­ven­digt. Men alt er ik­ke guld. Bag­sæ­det er ik­ke til ret me­get sam­men­lig­net med, hvad an­dre i kom­pakt­klas­sen kan le­ve­re. Og så fo­re­kom­mer det fj ol­let, at man i en bil, der ko­ster om­kring 400.000 kro­ner, skal dø­je med et sæ­de­sy­stem, der fo­re­kom­mer gam­mel­dags. Hvor de fl este bi­ler kan pum­pe sæ­det op med et lil­le hånd­tag, så skal man hol­de sig » fl yven­de « i BMW’en for at gø­re det sam­me. Ik­ke sær­ligt tra­fi ksik­kert, og man li­ge så godt først som sidst hol­de ind til si­den, sti­ge ud og hæ­ve sæ­det. Gad vi­de hvor lang tid BMW gi­der bli­ve ved med at mis­hand­le de­res el­lers lækre sæ­der så­dan?

Rat­tet i test­bi­len er læk­kert tykt, sty­rin­gen er fast og præ­cist, og gearskift et er fi nt uden at væ­re pran­gen­de. Det, jeg nok sav­ner, er me­re for­nem­mel­se af plads bag fø­rer­sæ­det. Man kan godt ar­gu­men­te­re for, at den in­ti­me nær­hed til alt er en char­me, men i min smag er det lidt på­gå­en­de i det dag­li­ge.

Slut­stre­gen i reg­ne­styk­ket med BMW 120i er, at det er en ægte BMW, men i skrum­pet stør­rel­se. Den har især ude­fra et klas­sisk swung, man ik­ke kan ta­ge fra den, og så er den vel­kø­ren­de. Desvær­re er pri­ser­ne og­så ægte BMW: 395.000 kro­ner, og med lidt ek­straud­styr lø­ber det hur­tigt dero­pad. F. eks. ko­ster me­tal­lak næ­sten 15.000 kro­ner, ad­van­ta­ge­pak­ken med p- sen­sor bag, fart­pi­lot med brem­se­funk­tion, måt­ter og LED- lyg­ter skal man af med 26.000 kr. for.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.