For 100.000

Der er me­get stor for­skel på plads­for­hol­de­ne i bi­ler­ne un­der de magi­ske 100.000 kro­ner.

BT - - BILER - Af Hans Uf­fe Chri­sten­sen huc@ bt. dk 120 cm. Fi­at Pun­to til­by­der mest ben­plads for­til.

FOR­BRUG

100.000 kr. er ble­vet en magisk græn­se for man­ge pris­be­vid­ste dan­ske bil­kø­be­re. En­gang var den pris­mæs­si­ge over­græn­se ens­be­ty­den­de med en mikro­bil. Men i dag er man­ge mo­del­ler fra den en tand stør­re mi­nik­las­se og­så til rå­dig­hed for 100.000 kr. el­ler min­dre.

» Vi ser, at man­ge dan­ske­re sø­ger ef­ter nye bi­ler, der ko­ster un­der 100.000 kr., De øn­sker at for­e­ne lav pris og god rum­me­lig­hed. Ge­ne­relt er det svært at for­e­ne dis­se to pa­ra­me­tre, men fal­den­de pri­ser på en ræk­ke rum­me­li­ge bi­ler har dog gjort det nem­me­re end før, « si­ger Al­lan Bo Chri­sti­an­sen fra Dan­marks ene­ste ny­bilspor­tal, Letsau­to.

Som de frem­går af BTs analyse la­vet i sam­ar­bej­de med Letsau­to, star­ter bal­let pris­mæs­sigt ved Ford Ka til 70.340 kr. Den syn­ger på sid­ste vers og fås kun som tre­dørs. Men plads­for­hol­de­ne er slet ik­ke så rin­ge i den gam­le mo­del, som man skul­le tro. Se ske­ma­et.

Er kra­vet fem dø­re, star­ter bal­let ved 80.000 kr. mi­nus nog­le små­pen­ge. Her er der bud fra bå­de Hyun­dai i10, Opel Karl, Fi­at Pan­da med fle­re. En klas­se over fås de bil­lig­ste mi­ni­bi­ler fra ca. 90.000 kr. Det ko­ster en Mitsu­bis­hi Spa­ce Star, og så er der end­da aircon­di­tion med som stan­dard samt de fem dø­re.

Med plads til fem

Nu kan det imi­ler­tid dis­ku­te­res, om Spa­ce Star er en me­get lil­le mi­ni­bil el­ler en me­get stor mikro­bil.

» Jeg me­ner, at Spa­ce Star er en mi­kro, For selv om den på de yd­re mål er lidt over de an­dre mi­kro­er, kan det sam­me ik­ke si­ges om de in­dre mål. Nog­le mi­kro­er til­by­der me­re ba­ga­ge­plads, an­dre me­re ben­plads og højde over sæ­der­ne, « si­ger Al­lan Bo Chri­sti­an­sen.

Næ­ste stør­rel­ses­mæs­si­ge step opad er mi­ni­bi­len Nis­san Mi­cra li­ge­le­des med fem dø­re. Den ko­ster fra ca. 95.000 kr., men som Spa­ce Star er det en mi­ni i den mind­ste en­de. Øn­sker man en fuld­stør­rel­ses med fem dø­re bil fra B- seg­men­tet, er der to at ta­ge af og de ko­ster beg­ge li­ge knap 100.000 kr.

Dels di­sco­unt- kæm­pen Da­cia San­dero. Dels den fuldt ud­vok­se­de Fi­at Pun­to. Her er der ta­le om bi­ler, som selv fi­re el­ler fem voks­ne kan væ­re i ved vi af er­fa­ring.

LetsAu­to og BT har gen­nem­trev­let bil­mær­ker­nes hjem­mesi­der for at fin­de de plads­mål, der ef­ter vor me­ning er de vig­tig­ste i små bi­ler. Nem­lig ben­plad­sen for og bag, høj­den over sæ­der­ne for/ bag. Samt ba­ga­ge­plad­sen.

Desvær­re har vi ik­ke fun­det al­le vær­di­er for samt­li­ge bi­ler, men næ­sten he­le mi­kro­fel­tet er kom­plet, og her vi­ser det sig over­ra­sken­de nok, at de bed­ste af mi­kro­er­ne er for­bløf­fen­de kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge. Ta­ger vi ben­plad­sen for­til først, vi­ser det sig lidt over­ra­sken­de, at den el­lers ik­ke sær­ligt store Re­nault Twingo vin­der blandt mi­kro­er­ne med et mak­si­mal­mål på 116 cm. For­kla­rin­gen er, at Twingo har mo­to­ren bag­fil. Mi­ni­bi­len Fi­at Pun­to har dog 4 cm. me­re.

Ba­ga­ge

Mo­tor­pla­ce­rin­gen ram­mer til gen­gæld den lil­le fransk­mand m. h. t. plad­sen ved bag­sæ­det, hvor mak­si­mal­må­let på 77 cm er næ­sten 10 cm min­dre end i mi­kro­bi­len Fi­at Pan­da.

For­kla­rin­gen fin­der vi bl. a. ved at se på ba­ga­ge­rum­met, hvor Twingo kun rum­mer 224 li­ter. Kæm­pen her er Da­cia San­dero med 320 li­ter..

Skal man un­der­ti­den trans­por­te­re store ting, er en trai­ler guld værd, men kun to mi­kro­er - Fi­at Pan­da og Suzuki Ce­le­rio - må træk­ke så­dan en. Med 400/ 800 ki­lo alt ef­ter om der er brem­ser el­ler ej på trai­len.

Dis­se man­ge mål er selv­føl­ge­lig lidt for­vir­ren­de, men ved at kig­ge i ske­ma­et får man trods alt et godt ind­blik i, hvil­ken bil til un­der 100.000 kr., der pas­ser med net­op di­ne præ­fe­ren­cer på plads­om­rå­det. Med i bil­le­det hø­rer dog, at man al­drig kom­mer uden om at » prø­ve­sid­de « bi­len med al­le bru­ge­re.

To el­ler fi­re per­so­ner

Det ef­ter vor me­ning al­ler­væ­sent­lig­ste kom­fort­pa­ra­me­ter - ben­plad­sen - er mak­si­mal­mål, som ik­ke kan til­ve­je­brin­ges bå­de for og bag sam­ti­digt.

Hvis for­sæ­det træk­kes helt frem får man den mak­si­ma­le ben­plads bagi. Og hvis det sky­des helt tilbage den mini­ma­le ben­plads bag­til. For­skel­len er mar­kant. Med for­sæ­det helt tilbage ry­ger der ty­pisk godt 20 cm. af ben­plad­sen bag­til.

I en Re­nault Twingo kan sæ­det f. eks. for­sky­des med 22 cm. Og så skrum­per ben­plad­sen ved bag­sæ­det fra 77 til 53 cm. Det er dog sta­dig me­re end i en af Peu­geot/ Toy­o­ta/ Ci­tro­en tvil­lin­ger­ne, hvor ben­plad­sen bag­til med for­sæ­det tilbage kun er 51 cm. Fi­re lang­be­ne­de per­so­ner sid- der de­ci­de­ret dår­ligt i dis­se bi­ler, der og­så har de mind­ste ba­ga­ge­rum.

Omvendt lev­ner Hyun­dai i 10, der fak­tisk sco­rer rig­tigt go­de gen­nem­snits­mål på al­le plads­pa­ra­me­tre, ud­mær­ke­de 60 cm ben­plads bag­til med for­sæ­det ryk­ket tilbage.

Vi kan der­for slå fast, at plads­for­hol­de­nes vig­tig­hed i de små bi­ler i høj grad hæn­ger sam­men med hus­stan­dens sam­men­sæt­ning.

Sing­ler kan nø­jes med at fo­ku­se­re på højde og ben­plads for­til. Er bør­ne­ne små man­ge år end­nu, har al­le bi­ler­ne i mi­kro- og mi­nik­las­sen plads nok bå­de for­til og bag­til.

Men har fa­mil­len pu­ber­tets­dren­ge på tær­s­k­len til væk­st­eks­plo­sion, bør man ab­so­lut gå ef­ter den go­de plads bag­til. Er far og mor og­så af den hø­je slags, bør man slet ik­ke in­ter­es­se­re sig for en mikro­bil. Fak­tisk

LØR­DAG 1. AU­GUST 2015 hel­ler ik­ke en al­min­de­lig mi­ni. Først med en lil­le mel­lem­klas­se­bil el­ler en usæd­van­lig stor mi­ni er der ben­plads nok til store voks­ne for og bag.

I ske­ma­er­ne ses hvil­ke bi­ler, der fås un­der 100.000 kr. før evt. le­ve­rings­ud­gif­ter i Dan­mark. Og hvor me­get plads de fle­ste af dem til­by­der til ben, ho­ved og ba­ga­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.