Min­dre tag, me­re char­me

Den hånd­byg­ge­de ita­li­en­ske sjæl­den­hed, Al­fa Ro­meo 4C, smi­der top­pen. Vi kør­te den ko­le­ri­ske skøn­hed dér, hvor den er ud­vik­let

BT - - BILER - Mor­ten Kjeldsen mokj@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk

PRE­MI­E­RE

Al­fa Ro­meo er til­s­milet. Af gry­en­de op­ti­mis­me og af godt vejr.

Op­ti­mis­men ud­trykt ved at Fi­at Chrys­ler Au­to­mo­bi­les top­chef Ser­gio Mar­chionne på Expo- ud­stil­lin­gen i Mila­no for ny­lig løf­te­de slø­ret for Al­fa Ro­meos nye mel­lem­klas­se­mo­del Gi­ulia ( af­lø­se­ren til 159’ eren). En mo­del, der med ret­te er store for­vent­nin­ger til, da den skal væ­re med til at de­fi­ne­re frem­ti­dens Al­fa. Og Al­fa er til­s­milet af vej­ret, nær­mest sym­bolsk: Den­ne som­mer­dag, hvor jeg er ta­get til Mila­no, blev ind­ledt med hef­tig regn over Mal­pensa- luft­hav­nen, men halvvejs på tu­ren mod te­stan­læg­get Ba­loc­co, hvor Al­fa Ro­meo 4C Spi­der er ud­vik­let, fortræn­ger so­len de mør­ke sky­er, og be­tin­gel­ser­ne for at te­ste Al­fa Ro­meos pt. ny­e­ste mo­del, kan ik­ke væ­re bed­re.

I ef­ter­å­ret 2013 var jeg sam­me sted for før­ste gang at te­ste cou­pe­en 4C. Jeg drys­se­de langt fle­re vel­duf­ten­de ro­sen­bla­de ud over bi­len, end jeg send­te stik­ken­de tor­ne ef­ter den, og et af spørgs­må­le­ne i dag er, om Al­fa har fjer­net nog­le af tor­ne­ne.

Fle­re for­bed­rin­ger fra cou­pe­en

In­gen skal væ­re i tvivl om, at Al­fa ar­bej­der må­l­ret­tet og ef­fek­tivt på at gø­re det he­le end­nu bed­re. Blandt an­det ved at man er i di­a­log med et stort an­tal 4C- eje­re to uger ef­ter, de har få­et bi­len, igen ef­ter tre må­ne­der og ef­ter et år, så de en­tu­si­a­sti­ske 4C- eje­res er­fa­rin­ger kan ind­gå i den fort­sat­te ud­vik­ling af den hånd­byg­ge­de bil.

En lil­le hånd­fuld for­bed­rin­ger åben­ba­rer sig i lø­bet af mi­ne ti­mer i bi­len. De­sig­net er skær­pet ved at gø­re xenon­for­lyg­ter stan­dard på Spi­der. Kri­tik­ken af cou­pe­ens kul­fi­be­rin­dram­me­de LED- for­lyg­ter var åben­bart til­stræk­ke­lig mas­siv til, at der måt­te ske no­get, og per­son­ligt slut­ter jeg mig til ko­ret - xenon- løs­nin­gen er langt at fo­re­træk­ke.

Fra nu af har 4C et lil­le luf­tind­tag bag ven­stre dør. En del eje­re bru­ger - hel­dig­vis - de­res 4C til tra­ck­day på ra­cer­ba­ner, og det har vist sig, at dob­belt­kob­lings­gear­kas­sen i ek­stre­me til­fæl­de mang­ler køling.

En­de­lig af­skil­ler spi­de­ren sig selv­føl­ge­lig fra cou­pe­en ved ta­get, der kan pil­les af. Ret be­set som et tar­ga­tag. Bag­klap og ba­gr­u­de er æn­dret, hvil­ket rent prak­tisk be­ty­der, at man i Spi­der fak­tisk kan kig­ge bag­ud gen­nem baks­pej­let. Og visu­elt be­ty­der det bl. a., at man ik­ke kan se Spi­de­rens mo­tor, hvil­ket man kan gen­nem cou­pe­ens ba­gr­u­de.

Nor­malt ve­jer ca­bri­o­le­ter/ ro­adste­re me­re end de luk­ke­de cou­pe­er, da man af sik­ker­heds­hen­syn skal for­stær­ke kon­struk­tio­nen, når ta­get er væk, men da spi­de­rens vin­du­es­ram­mer ( A- stol­per­ne) er af kul­fi­ber, li­ge­som så me­get an­det i bi­len, er vægt­for­ø­gel­sen holdt ne­de på blot ot­te ki­lo.

In­klu­si­ve for­stærk­nin­ger, om­ro­ke­ring og mo­di­fi­ce­ring gi­ver det en lil­le for­skyd­ning i vægt­for­de­lin­gen - cou­pe­ens er tæt på 35/ 65 ( alt­så 35 pct. af væg­ten på foraks­len og 65 pct. på ba­gaks­len), mens spi­de­rens er nær­me­re 40/ 60. Der­for har Al­fa ju­ste­ret det ser­vo­lø­se sty­re­tøj, for­hjuls­op­hæn­ge­ne og fjed­re­ne for at bi­be­hol­de de knivskar­pe kø­re­e­gen­ska­ber.

Et elek­trisk tag er tungt, så selv­føl­ge­lig fo­re­går af­mon­te­rin­gen af 4C Spi­ders stof­tag med hånd­kraft. Sid­den­de i sæ­det dre­jes to små skru­er i ta­get, der­ef­ter sti­ger man ud og ud­lø­ser to hånd­tag i ven­stre si­de og to i høj­re, hvor­ef­ter stof­ta­get rul­les sam­men mod mid­ten. Ta­get put­tes så i en sær­lig po­se, nær­mest li­ge­som telt­stæn­ger, der har sin plads i det di­mi­nu­ti­ve ba­ga­ge­rum.

En af de åb­ne bi­lers man­ge for­de­le er, at om­ver­de­nens ly­de strøm­mer ufil­tre­ret ind i øre­gan­ge­ne. Og

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.