Saabs sid­ste to­tak­ter

Saab 96 » lang­næ­se « mar­ke­re­de to­tak­te­rens sva­nesang hos den sven­ske bil­pro­du­cent

BT - - BILER - Af Hans Uf­fe Chri­sten­sen huc@ bt. dk

KLAS­SI­KER

» Hov. Hvor er tæn­ding­s­lå­sen, « tæn­ker jeg, da jeg sæt­ter mig ind i den drå­be­for­me­de Saab 96 fra Vestsjæl­lands Bil­mu­se­um.

I al­le ny­e­re Saab- mo­del­ler ple­jer tæn­ding­s­lå­sen at sid­de i mid­ter­kon­sol­len, men så­dan en har de gam­le Saab to­tak­te­re slet ik­ke. Det ek­stremt smal­le kar­ros­se­ri på godt halvan­den me­ter lev­ner li­ge ak­ku­rat plads til to slan­ke sæ­der, hvor­i­mel­lem en hånd­brem­se af den tyn­de slags har fun­det plads.

I ste­det skal nøg­len sæt­tes i rat­stam­men bag ved rat­gea­ret, der i den­ne se­ne mo­del 96 med to­takt­s­mo­tor har he­le fi­re trin. Nøg­len dre­jes, og den tre­cy­lin­dre­de to­tak­ter går i gang med en ve­l­o­p­lagt se­re­na­de af skrig, skrål og prut­ter fra det tyn­de ud­stød­nings­rør, der og­så er le­ve­rings­dyg­tig i fed olie­blan­det røg. Som det sig hør og bør i en mo­tor, hvis ben­zin in­de­hol­der ad­skil­li­ge pro­cent for­blan­det olie.

Vi dre­jer ud fra mu­se­ets gårds­plads, og det over­ra­sker mig øje­blik­ke­ligt, hvor vel­fun­ge­re­de hånd­gea­ret er. Li­ge ved hån­den få cen­ti­me­ter fra rat­tet - en stor be­ha­ge­lig­hed, for der skal skif­tes gear næ­sten uaf­brudt i den lavt gea­re­de bil med smalt mo­men­t­om­rå­de.

Når hur­tigt fart­græn­sen

Fart­græn­sen på 80 km/ t er hur­tigt nå­et, og den let sno­e­de vestsjællandske lan­de­vej vi­ser sig at væ­re det helt rig­ti­ge re­vir for den­ne sær­præ­ge­de bil­mo­del, der for­bløf­fen­de nok blev pro­du­ce­ret i he­le 20 år fra 1960. Hvor­til skal læg­ges de man­ge år, som for­gæn­ger­ne Saab 92 og Saab 93 var i pro­duk­tion.

Til det sid­ste holdt Saab fast i frilø­bet, der op­rin­de­ligt var en nød­ven­dig for­an­stalt­ning på en to­tak­ter med olie­blan­det ben­zin. Ik­ke kun for at spa­re ben­zin. Me­re for­di smø­rin­gen fo­re­går via den olie­blan­de­de ben­zin, og når der ik­ke su­ges ret me­get ben­zin og olie ind, mens mo­to­ren bli­ver slæbt hur­tigt med rundt, bli­ver smø­rin­gen util­stræk­ke­lig.

Da to­tak­te­ren i som­me­ren 1966 blev er­stat­tet af en næ­sten dob­belt så stor Ford V4 fra Taunus 12/ 15 M kun­ne sven­sker­ne ha­ve be­nyt­tet lej­lig­he­den til at skrot­te frilø­bet, som ik­ke al­le holdt af, og som be­la­ster brem­ser­ne, for­di der in­gen mo­tor­brem­se er i bi­len. Men selv den ef­ter­føl­gen­de Saab 99 med 1,8 li­ters Tri­umph- mo­tor blev kon­stru­e­ret med friløb.

Gam­le brem­ser - selv fra ny

Man brem­ser me­get og tit i en Saab, er­fa­rer jeg, og ik­ke al­tid li­ge. Da jeg plud­se­lig ser en stor last­bil kom­me mod mig og næ­sten fyl­de he­le vej­en, træ­der jeg hårdt på brem­ser­ne, hvor­ef­ter bi­len træk­ker en hel del til ven­stre. Bi­len har trom­le­brem­ser he­le vej­en rundt, og de har ten­dens til at brem­se uens fra hjul til hjul. Og til at fa­de. Først i 1967 fik Saab 96 ski­ve­brem­ser på for­hju­le­ne.

Saab kun­ne godt ha­ve væ­ret lidt hur­ti­ge­re på aftræk­ke­ren. Al­le­re­de i 1955 blev Ci­tro­en DS som den før­ste mas­se­pro­du­ce­re­de bil for­sy­net med ski­ver på for­hju­le­ne. Tri­umph og an­dre fulg­te ef­ter i 1956, men der skul­le alt­så gå yder­li­ge 11 år, før den sven- ske fa­brik fik øj­ne­ne op for ski­ve­brem­ser­nes over­væl­den­de for­de­le.

Oser af fly­de­sign

At Saab pri­mært var og er en fly­fa­brik, oser ud af bi­lens de­sign. Kar­ros­se­ri­et er ek­stremt ae­ro­dy­na­misk med et me­get lil­le fron­ta­re­al. Det mu­lig­gør be­trag­te­li­ge ha­stig­he­der set i for­hold til bi­lens be­sked­ne mo­tory­del­se på 38 hk. Det er og­så for­kla­rin­gen på, at Saab 96 og for­gæn­ge­rer­ne hø­ste­de mas­ser af sej­re i ral­ly­sam­men­hæng. Mest kendt er kø­re­ren Erik » På Ta­ket « Carls­son, der fik sit øge­navn, for­di han rul­le­de rundt med den smal­le bil. Bl. a. vandt den store sven­sker ral­ly­er i 1960, 1961 og 1962. I 1962 og 1963 vandt han det be­røm­te Ral­ly Mon­te Car­lo.

I af­de­lin­gen for kuri­ø­si­te­ter kan næv­nes, at Alex LaFortu­ne så sent som i 2011 sat­te ny ver­dens­re­kord i ha­stig­hed for stan­dard­bi­ler un­der 750 cm3 i en Saab 96. Det ske­te på den be­røm­te Bon­ne­vil­le salts­let­te, og re­kord­bi­len var på det tid­punkt 45 år gam­mel. Den tid­li­ge­re re­kord­hol­der var en Hon­da fra 2008.

Det må ha­ve væ­ret en dra­ma­tisk op­le­vel­se, tæn­ker jeg, mens jeg ny­der bi­lens helt unik­ke me­get liv­li­ge kø­re­op­le­vel­se. Saab 96 i to­takt­s­kon­fi­gu­ra­tion er en af den slags bi­ler, der gi­ver fø­re­ren for­nem­mel­sen af at kø­re me­get stær­ke­re, end han/ hun ren fak­tisk gør. Bl. a. på grund af det højfre­kven­te lyd­bil­le­de. En to­tak­ter ly­der af dob­belt så man­ge om­drej­nin­ger som en fi­re­tak­tet mo­tor. Og­så bi­lens skar­pe sty­ring og » sam­ar­bej­den­de ba­gak­sel « spil­ler ind. Bi­len re­a­ge­rer for­bløf­fen­de di­rek­te på de mind­ste ra­t­ud­slag i be­tragt­ning af, at det er en for­hjul­stræk­ker.

Jeg bli­ver lidt me­re dri­si­tig og pres­ser den lidt i nog­le kur­ver med godt ud­syn. Skrid­græn­sen på de smal­le dæk lig­ger ik­ke højt, men den sty­rer næ­sten neut­ralt og med en for ti­den me­get be­ske­den kræng­ning gen­nem de krap­pe sving. To­takt­s­mo­to­ren er me­get let, og bi­len op­fø­rer sig der­for kun i be­ske­den grad som en næ­se­tung for­hjul­stræk­ker. Ad­skil­lel­sen mel­lem mo­tor og ka­bi­ne er stort set uden iso­le­ring, og den langs­mon­te­re­de mo­tors sær­præ­ge­de lyd­bil­le­de er he­le ti­den nær­væ­ren­de.

Da­ti­dens GTI

De før­ste Saab 96 hav­de et ku­bikind­hold på 750 cm3 og 38 hk. I 1963 blev mo­tor­stør­rel­sen for­ø­get til 841 cm3 og ef­fek­ten til 40 hk. En » vild « 57 he­stes ud­ga­ve med tre kar­bu­ra­to­rer kun­ne og­så be­stil­les. End­da med olie­ind­sprøjt­ning i ste­det for olie­opblan­ding i bezi­nen . De blev kaldt » Sport « el­ler » Mon­te Car­lo « .

Saab 96 blev af sin sam­tid be­trag­tet som en me­get sport­s­lig per­son­bil - det, vi i dag vil­le be­teg­ne som GTI - og for at hol­de fast i det ima­ge fik og­så stan­dar­dud­ga­ver­ne fle­re hk, I 1964 42 hk og i 1966 46 hk. Det er fak­tisk gan­ske godt ef­ter da­ti­dens nor­mer, hvor f. eks. en VW 1200 nø­je­des med godt 30 hk. Og selv ef­ter­føl­ge­ren med V4- mo­tor hav­de kun ni hk fle­re til no­get hø­je­re vægt. Så to­tak­ter­ne hav­de de­res pu­bli­kum og for­blev i pro­duk­tion til 1968.

Saab 96 har i dag en tro­fast fanska­re. For­stå­e­ligt nok, for det er en uhy­re un­der­hol­den­de bil at kø­re. Et sær­præ­get kø­re­tøj, fra den­gang bi­ler­ne ad­skil­te sig ra­di­kalt fra mær­ke til mær­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.