Fan­get i Mainz

Kas­per Hjul­mand er ’ tvun­get’ til at bli­ve bo­en­de i Mainz for at sik­re sig den løn, han kon­trak­t­mæs­sigt har krav på

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

STAVNS­BUN­DET

Mi­chel Wik­kel­sø David­sen

Las­se Vø­ge

Kas­per Hjul­mand er hav­net i en spe­get si­tu­a­tion i ty­ske Mainz, hvor han trods me­re end et halvt år uden for klub­ben sta­dig er fan­get i by­en.

I fe­bru­ar blev Kas­per Hjul­mand fy­ret i den ty­ske Bun­des­liga- klub Mainz 05 ef­ter uove­r­ens­stem­mel­ser mel­lem klub­le­del­sen og den dan­ske træ­ner­stab.

Men på trods af fy­rin­gen bor den dan­ske træ­ner sta­dig i Tys­kland, hvor han hæ­ver sin løn, præ­cis som da han sta­dig stod med an­sva­ret for Bun­des­liga- hol­det.

Det skyl­des iføl­ge BTs op­lys­nin­ger, at der i kulis­sen fo­re­går et ’ be­skidt spil’, hvor klub­ben blot ven­ter på, at Hjul­mand træ­der ved si­den af og for­bry­der sig mod sin kon­trakt. På den må­de kan de se mu­lig­hed for at slip­pe bil­li­ge­re ud af Kas­per Hjul­mands til­go­de­ha­ven­de. Og der­for er dan­ske­ren me­re el­ler min­dre tvun­get til at bli­ve i Tys­kland og stå til rå­dig­hed for klub­ben kon­stant, selv­om fa­mi­li­en er rejst hjem til Dan­mark.

Hå­ber på for­lig

BT har ik­ke kun­net få fat i Kas­per Hjul­mand, men kil­der tæt på den dan­ske træ­ner op­ly­ser, at dan­ske­ren af kon­trak­t­mæs­si­ge år­sa­ger ik­ke øn­sker at ud­ta­le sig om sin si­tu­a­tion i Mainz.

Hjul­mand hå­ber – iføl­ge BTs ty­ske pres­sekil­der – omvendt på at kun­ne ind­gå en form for for­lig med Mainz – even­tu­elt i form af et en- gangs­be­løb, der lø­ser par­ter­ne fra al­le for­plig­tel­ser over for hin­an­den, så han kan flyt­te hjem til Dan­mark igen.

Bun­des­liga- klub­bens ma­na­ger, Chri­sti­an Hei­del, be­kræf­ter, at Hjul­mand sta­dig bor i Tys­kland og sta­dig er på løn­nings­li­sten hos Mainz.

» Kas­per Hjul­mand er sta­dig an­sat hos os, selv om han for ti­den er på or­lov, « si­ger Hei­del til BT og fort­sæt­ter.

» For ti­den er der in­gen for­hand­lin­ger om en fra­træ­del­ses­ord­ning, og Mainz be­ta­ler fort­sat hans må­nedsløn til ham. «

Ud­mat­tel­ses­kamp

Og Mainz be­ta­ler da og­så Hjul­mands må­nedsløn, men det fo­re­går med en for­vent­ning om, at den fy­re­de træ­ner hur­tigt bli­ver træt af si­tu­a­tio­nen og en­ten si­ger sig fri af nog­le af si­ne til­go­de­ha­ven­der el­ler går på jobjagt – med det re­sul­tat, at en ny klub over­ta­ger ud­gif­ter­ne.

Chri­sti­an Hei­del af­vi­ser, at Hjul­mand er tvun­get til at bli­ve bo­en­de i Tys­kland for fort­sat at mod­ta­ge sin må­ned­li­ge hy­re. Det stem­mer dog ik­ke overens med BTs op­lys­nin­ger. Si­tu­a­tio­nen for­hol­der sig li­ge mod­sat, og Hjul­mand kan ik­ke ba­re ta­ge hjem til Dan­mark sam­men med fa­mi­li­en. Han skal sør­ge for at hol­de sin sti ren, og der­for er han ble­vet op­for­dret til at bli­ve bo­en­de i det ty­ske.

Skul­le Hjul­mand ik­ke op­ret­hol­de de for­plig­tel­ser, som han kon­trak­t­mæs­sigt er tvun­get til, vil klub­ben nem­lig for­sø­ge at bru­ge det mod dan­ske­ren. Der­for er Hjul­mand fan­get i Tys­kland.

mi­cd@ sporten. dk

lavg@ sporten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.