NU GÅR DEN VIL­DE LANDSTRÆNERJAGT ’’

DBU- le­del­sen har brugt ferien på at la­ve land­stræ­ner- øn­ske­sed­ler

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - LISTELEG Las­se Vø­ge lavg@ sporten. dk Kim Hal­l­berg, DBUs eli­te­chef

Når vi sam­les ef­ter ferien, mø­der vi al­le op med hver vo­res li­ste over kan­di­da­ter til job­bet

Jag­ten på den kom­men­de dan­ske land­stræ­ner går me­get snart ind i sin slut­spurt.

Stør­ste­delen af DBU- top­pen ny­der for ti­den de al­ler­sid­ste fe­ri­e­da­ge. Men ferien har ik­ke kun hand­let om lange gril­laf­te­ner og hyg­ge ved di­ver­se syd­li­ge desti­na­tio­ner.

De fi­re cen­tra­le per­so­ner i land­stræ­nerj­ag­ten – DBU- di­rek­tør Claus Bretton- Meyer, eli­te­chef Kim Hall- berg, ta­lent­chef Flem­m­ing Berg og træ­ner­ud­vik­lings­chef Pe­ter Rud­bæk – har al­le haft en hjem­me­op­ga­ve med sig på som­mer­fe­ri­en.

» Når vi sam­les ef­ter ferien, mø­der vi al­le op med hver vo­res li­ste over kan­di­da­ter til job­bet, « for­tæl­ler Kim Hal­l­berg.

» Og så vil vi in­den for den al­ler­nær­me­ste frem­tid sæt­te os ned og sam­men­lig­ne dis­se li­ster og drøf­te de for­skel­li­ge mu­lig­he­der. «

Snar­lig di­a­log

Eli­te­che­fen for­tæl­ler, at der ik­ke går lang tid, før DBU går i kon­kret di­a­log med po­ten­ti­el­le kom­men­de land­stræ­ne­re. Må­ske al­le­re­de i mid­ten af au­gust.

DBU har tid­li­ge­re med­delt, at pro­ces­sen i for­hold til at fin­de den kom­men­de land­stræ­ner be­står af fi­re de­le. Og det er den sid­ste og fjer­de del, at le­del­sen nu er nå­et frem til.

Den før­ste del har hand­let om at be­skri­ve, hvad det er for en sam­let si­tu­a­tion, den kom­men­de træ­ner træ­der ind i.

Val­get fal­der in­den nytår

Ud fra be­skri­vel­sen har DBU så ud­ar­bej­det nog­le kri­te­ri­er, som kan­di­da­ter­ne skal kun­ne leve op til.

Her­ef­ter har DBU- le­del­sen for­mu­le­ret en hel klas­sisk job­be­skri­vel­se. Og det er på bag­grund af den, at Claus Bretton- Meyer, Kim Hal­l­berg, Flem­m­ing Berg og Pe­ter Rud­bæk nu har ud­ar­bej­det hver de­res kan­di­dat­lis­te.

Kan du ik­ke løf­te lidt af slø­ret for nav­ne­ne på din li­ste?

» Nej, det kan jeg desvær­re ik­ke. Vi er ge­ne­relt me­get åb­ne, men her vil vi ger­ne ha­ve lov at væ­re lidt hem­me­lig­heds­ful­de – pri­mært af hen­syn til kan­di­da­ter­ne, « ly­der det fra Kim Hal­l­berg.

Claus Bretton- Meyer har tid­li­ge­re for­talt til BT, at der er me­get stor in­ter­es­se for land­stræ­ner­stil­lin­gen – bå­de fra Dan­mark, men og­så fra ud­lan­det.

Det var­me sæ­de bli­ver le­digt ef­ter EM- slut­run­den næ­ste som­mer, når Mor­ten Ol­sen tak­ker af ef­ter 16 år på po­sten.

Den nye land­stræ­ner vil – iføl­ge DBU – bli­ve præ­sen­te­ret in­den årets ud­gang.

Kas­per Hjul­mand ( tv.) og Mi­cha­el Laud­rup er beg­ge go­de bud på Dan­marks næ­ste land­stræ­ner – og beg­ge nav­ne står med stor sik­ker­hed på de li­ster, som DBU- top­pen trop­per op med ef­ter som­mer­fe­ri­en. Fo­to: EPA og Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.