DUN­CAN SNØ

Midtjylland vandt top­brag i over­ti­den, da Mor­ten Dun­can plud­se­lig duk­ke­de op og pan­de­de tre po­int hjem til me­stre­ne

BT - - SUPERLIGA - OVER­TID Ja­nus Mulvad jamu@ sporten. dk

Kent Ni­el­sen har på få uger få­et sta­tus af helt i Oden­se. Og på Fa­ce­book er fyn­bo­er­ne al­le­re­de in­vi­te­ret til guld­fest næ­ste som­mer, ef­ter mak­si­mum­po­int i de før­ste to kam­pe. Se­ne­st med en sejr ude mod Brøndby. Men i aft es slut­te­de even­ty ret for OB, da Mor­ten Dun­can i al­ler­sid­ste se­kund duk­ke­de fyn­bo­er­ne.

De for­sva­ren­de me­stre skul­le hjem­me på MCH Are­na i Her­ning re­van­che­re et skidt eu­ro­pæ­isk re­sul­tat fra midt­u­gen. Beg­ge mand­ska­ber hav­de in­den op­gø­ret mak­si­mum­po­int med sig ba­ga­gen eft er de før­ste to run­der. Og det var der­for lagt op til top­brag. Den ti­tel le­ve­de op­gø­ret fuldt ud op til. Net­op som san­det i ti­meg­las­set var ved at lø­be ud, fandt Mor­ten Dun­can Ras­mus­sen net­ma­sker­ne eft er en død­bold og sik­re­de mester­hol­det den tred­je sejr i træk i Su­per­liga­en.

» Puha - jeg har det selv­føl­ge­lig fan­ta­tisk, « lød det fra træ­ner Jess Thorup kort eft er, han hav­de set sit hold le­ve­re, hvad han kal­der ’ sæ­so­nens bed­ste præ­sta­tion’.

Det var langt fra til­fæl­det på sam­me ba­ne i tirs­dags, hvor de dan­ske me­stre vak­le­de i 1- 2- ne­der­la­get til cypri­o­ti­ske APOEL Ni­co­sia i kva­li­fi ka­tio­nen til Champions League. Der­for gav sej­ren i går tro­en tilbage på et eu­ro­pæ­isk mira­kel:

» Det her gi­ver en mas­se til tro­en på, at vi kan ta­ge der­ned og vin­de. Vi kan jo ik­ke sva­re tilbage på en bed­re må­de, end vi gjor­de i dag. Vi fi nder kræf­ter, vi re­elt ik­ke har, og tror på det til de dø­en­de se­kun­der. Det gør min sind­sygt stolt. Vi tro­e­de på det før, men den­ne sejr gi­ver os for­hå­bent­lig et yder­li­ge­re boost, « si­ger FCMtræ­ne­ren.

Der og­så hav­de store ro­ser til målsco­re­ren, Mor­ten Dun­can, som han kal­der ’ out­stan­ding’ i luft rum­met.

Den stær­ke an­gri­ber fi k chan­cen fra start, da et tr­ælår sat­te top­sco­rer Martin Pu­sic helt ud af trup­pen.

» Jeg sy­nes, jeg spil­ler en god kamp, og som an­gri­ber le­ver jeg jo for at sco­re, så det var fedt, at det lyk­ke­des til sidst, « sag­de Dun­can, der nu hå­ber på en start­plads tirs­dag på Cy­pern.

Her skal de dan­ske me­stre for­sø­ge at ven­de et mil­dest talt svært ud­gangs­punkt på fe­ri­eø­en, hvor APOEL Ni­co­sia ven­ter. Dan­sker­dræ­ber­ne har en 2- 1 sejr med sig fra op­gø­ret i Her­ning tid­li­ge­re på ugen.

Her kan Jess Thorup dog glæ­de sig over igen at ha­ve sin an­fø­rer til rå­dig­hed. I går spil­le­de Kri­sti­an Bach Bak sæ­so­nens før­ste ti­me, kun 24 ti­mer eft er han var ble­vet far. Der­u­d­over hav­de Thorup valgt at se bort fra det sæd­van­li­ge første­valg i må­let, Jo­han Da­hlin, der dø­jer med ømt knæ.

Det ba­ne­de der­for vej for den tid­li­ge­re U21- lands­hold­ske­e­per Mik­kel Andersen, der fi k de­but med et cle­an she­et , eft er hans an­komst til He­den op til den­ne sæ­son.

I OB- lej­ren tog Kent Ni­el­sen ne­der­la­get med ro i sin­det, eft er at ha­ve set sit hold le­ve­re end­nu en fi n præ­sta­tion på ude­ba­ne: » Det er selv­føl­ge­lig bit­tert. Men FC Midtjylland er et klas­se­hold, og al­li­ge­vel sy­nes jeg fak­tisk, vi får skabt de stør­ste chan­cer. Det blev den stan­dard- si­tu­a­tion for me­get, der gjor­de ud­sla­get. Men stor ros til spil­ler­ne for præ­sta­tio­nen, « lød det fra træ­ne­ren. FCMs Mor­ten Dun­can Ras­mus

sen ( th.) kan det der med at væ­re på ret­te sted på ret­te tid.

Det fik Ari Sku­la­son og OB at fø­le i af­tes. Fo­to: Bo Amstrup

LØ RLØDRADGA 1G. 1 A. UAUGGUUSSTT 2 2001155

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.