Es­b­jerg solg­te Knud­sen og tab­te

Vi­borgs Jep­pe Curth blev trods sin la­ve højde dob­belt målsco­rer på ho­ved­stød i Es­b­jergs før­ste kamp uden hol­dets ta­lent­ful­de ven­stre ba­ck

BT - - SUPERLIGA - SPIL­LER­SALG Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@ sporten. dk Fo­to: Mor­ten Pe­der­sen.

I sid­ste sæ­son var Es­b­jerg kun ét ne­der­lag i sid­ste spil­ler­un­de fra at ryk­ke ned, og ve­stjy­der­ne fi k stor kri­tik for at ha­ve solgt ud af pro­fi ler­ne.

I går med­del­te klub­ben, at dens U21- lands­holds­spil­ler, ven­stre­ba­ck­en Jo­nas Knud­sen, skift er til en uden­land­sk klub, og før­ste kamp uden ham – i aft es – end­te med et ne­der­lag, 1- 2 ude mod op­ryk­ker­ne fra Vi­borg.

Det kan dog ik­ke kom­me bag på no­gen, at net­op Jo­nas Knud­sen, der nu skal tør­ne ud for Ipswich Town i The Cham­pions­hip i de kom­men­de tre år, vil­le for­la­de Es­b­jerg, og han har læn­ge væ­ret ryg­tet til ud­lan­det, og klub­ben har al­le­re­de før sæ­son­start hen­tet Leon Jes­sen, der i øje­blik­ket er ska­det, som er­stat­ning.

God Es­b­jerg- start

Uden Jo­nas Knud­sen kom ve­stjy­der­ne el­lers rig­tig godt i gang med kam­pen, og eft er kun to mi­nut­ter hav­de Mick van Bu­ren bragt sit hold for­an 1- 0 på en for­nem fri­spil­ning af Ry­an Laur­sen. Kort eft er ud­lig­ne­de Jep­pe Curth dog på et ho­ved­stød, hvor han slet ik­ke var dæk­ket op, og i an­den halv­leg af­gjor­de selv­sam­me Jep­pe Curth, der ik­ke li­ge­frem har høj­den til at væ­re død­sens­far­lig på ho­ved- stød, kam­pen med end­nu et mål med pan­den.

» Ja, jeg er 178 cm høj, « grin­te Jep­pe Curth, 31, da Vi­a­sat Sport eft er kam­pen in­ter­viewe­de ham.

» Vi kre­e­rer rig­tig man­ge chan­cer og brin­ger bol­den me­get ind i fel­tet. Når man gør det, er der og­så stør­re mu­lig­hed for at kom­me til nog­le ting. Og så er vi go­de på død­bol­de. Det var et højt tem­po, og en gam­mel mand som mig gik og­så død til sidst, « sag­de ud­skift ede Jep­pe Curth og til­fø­je­de:

» Men det var fan­ta­stisk og dej­ligt at vin­de på hjem­me­ba­ne. Det var før­ste sejr i Su­per­liga­en, og det var fedt at kom­me på tav­len. Det var vig­tigt. Alt­så, i hver ene­ste kamp som op­ryk­ker er det sinds­sygt vig­tigt, at vi slås og fi gh­ter for det. Jeg ved godt, at vi la­ver man­ge små­fejl, men me­get af det, vi har prø­vet, og som ik­ke lyk­ke­des de an­dre gan­ge, nem­lig at bli­ve far­lig i fel­tet, det lyk­kes i dag, « lød det fra Jep­pe Curth, hvis hold nu har hen­tet for­nuft ige fi re po­int i de før­ste tre kam­pe.

Søl­le po­int­høst

Omvendt er Es­b­jergs po­int­kon­to kun på ét eft er sam­me an­tal kam­pe, og oven i det ly­der ryg­ter­ne, at hol­dets stær­ke høj­re ba­ck, Ry­an Laur­sen, til­træk­ker sig op­mærk­som­hed fra hol­land­ske AZ Alk­maar. Men den han­del kan me­get vel væ­re stop­pet af Jo­nas Knud­sens skift e til Eng­land, da klub­ben be­lært af sid­ste sæ­sons er­fa­rin­ger ik­ke vil skift e for me­get ud.

0- 1 Mick van Bu­ren ( 02.), 1- 1 Jep­pe Curth ( 7.), 2- 1 Jep­pe Curth ( 62.) Jør­gen Daubjerg Bur­chardt, 4

3.557 på Ener­gi Vi­borg Are­na

Mat­hi­as Wi­ch­mann ind for Jep­pe Curth ( 75.), Chri­sti­an Sivebæk ind for Se­ba­sti­an Andersen ( 81.), Jep­pe Grøn­ning ind for Ser­ge Déblé ( 89.) Chri­sti­an Sivebæk ( 90.), Lukas Lera­ger ( 90.)

In­gen

Jep­pe Curth score­de beg­ge Vi­borg FFs mål i 2- 1- sej­ren over Es­b­jerg fB.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.