OLE SKAL GEN­REJ­SE ’ DE GRÆ­SKE RAN­GERS’

Ole Skou­boe bli­ver ny præ­si­dent i den fal­le­re­de tra­di­tions­klub Aris

BT - - SUPERLIGA - NYT JOB Flem­m­ing Brandt flb@ sporten. dk mi­cd@ sporten. dk

LØR­DAG 1. AU­GUST 2015

Mi­chel Wik­kel­sø David­sen Den tid­li­ge­re land­holds­spil­ler Ole Skou­boe ven­der tilbage til græsk fod­bold, hvor han spil­le­de som an­gri­ber med stor suc­ces tilbage i slut­nin­gen af 70er­ne og en en­kelt sæ­son midt i 80er­ne.

65- åri­ge Skou­boe skal væ­re præ­si­dent i Aris Sa­lo­niki, hvor han spil­le­de i sin ak­ti­ve kar­ri­e­re og si­den og­så var træ­ner for.

» Jeg fik et chok, da jeg blev kon­tak­tet med spørgs­må­let om, hvor­vidt jeg vil­le væ­re præ­si­dent for Aris Sa­lo­niki, « si­ger Ole Skou­boe. si­dent­po­sten:

» Jeg har kon­tak­tet min græ­ske ad­vo­kat, som jeg har kendt i man­ge år, og han skal gi­ve mig sik­ker­hed for, at jeg ik­ke kan bli­ve gjort øko­no­misk an­svar­lig for de for­plig­tel­ser, vi ind­går med spil­le­re. Så snart jeg får den­ne vis­hed, skri­ver jeg un­der på kon­trak­ten, « si­ger Ole Skou­boe.

Kort kon­trakt

Aris Sa­lo­niki har vun­det tre græ­ske mester­ska­ber og en po­kal­fi­na­le og har spil­let i de eu­ro­pæ­i­ske tur­ne­rin­ger utal­li­ge gan­ge. Det er en tvangs­nedryk­ning på grund af øko­no­mi­en, der nu er år­sag til, at Ole Skou­boe skal for­sø- ge at ven­de bøt­ten i sin gam­le klub.

Han bin­der sig fo­re­lø­big for et år. Hans ko­ne bli­ver bo­en­de i Aal­borg.

» Det er fint med en kort kon­trakt, så beg­ge par­ter kan få ind­tryk af, om det er det helt rig­ti­ge. Jeg får travlt, så det er bedst, at min ko­ne bli­ver i Dan­mark. Hun kan kom­me til Sa­lo­niki på be­søg. «

» Jeg bli­ver en helt an­der- le­des præ­si­dent, end man er vant til i græsk fod­bold. Her er det nor­malt, at præ­si­den­ten kom­mer med man­ge pen­ge og ik­ke har så me­get for­stand på det sport­s­li­ge. Jeg ag­ter at væ­re me­get ak­tiv om­kring det sport­s­li­ge. Det gør ondt at se, at den gam­le tra­di­tions­klub er ryk­ket ned i den tred­je­bed­ste ræk­ke ef­ter man­ge år som top­klub. Det er en tra­di­tions­klub med store til­sku­er­tal. Man kan sam­men­lig­ne det med skotsk fod­bold, hvor Cel­tic og Glas­gow Ran­gers var jævn­byr­di­ge, men hvor Ran­gers ryk­ke­de ned. «

Danskermøde

Og hvis Aris er Ran­gers, så er det græ­ske Cel­tic sjovt nok og­så sty­ret af en dan­sker.

» PAOK Sa­lo­niki er den store klub i Sa­lo­niki li­ge nu, og det er pud­sigt nok med Frank Ar­ne­sen som sport­s­di­rek­tør. Aris og PAOK var jævn­byr­di­ge ar­vefjen­der i man­ge år, og det er må­let, at det skal ske igen. Aris sat­ser på op­ryk­ning til den næst­bed­ste ræk­ke i den kom­men­de sæ­son, « si­ger Skou­boe, der bli­ver ho­ve­d­ansvar­lig for he­le drif­ten af klub­ben, mens pen­ge­man­den Alex Ka­las pas­ser si­ne for­ret­nin­ger i USA. ARIS SA­LO­NIKI 29. marts 1914

Kle­ant­his Vi­ke­li­dis Sta­dion ( ka­pa­ci­tet: 22.800) Alex Ka­las

1928, 1943,

GRUND­LAGT: HJEM­ME­BA­NE: EJER: LIGA­TIT­LER:

1946

PO­KAL­TIT­LER:

1970 ( var des­u­den i po­kal­fi­na­len i 2003, 2005, 2008 og 2010)

Ole Skou­boe har al­tid haft et stort hjer­te for sin tid­li­ge­re klub i Græken­land, Aris Sa­lo­niki. Nu bli­ver han præ­si­dent i den græ­ske klub, der fri­ster en til­væ­rel­se i den tred­je­bed­ste ræk­ke. Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.