KUN UL­TI­MA­TIV SUCC

Den span­ske træ­ner, der ven­tes at for­la­de Bay­ern Mün­chen ef­ter den­ne sæ­son, sat­ser på at vin­de den po­kal, der kan til­freds­stil­le klub­bens kræ­ven­de le­del­se – Champions League- tro­fæ­et

BT - - SUPERLIGA -

Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg Sæ­so­nens før­ste op­gør i tysk fod­bold spil­les i dag, nem­lig Su­per Cup’en mel­lem Wol­fsburg og Bay­ern Mün­chen. Pep Gu­ar­di­o­la er ef­ter alt at døm­me i gang med sin sid­ste sæ­son i spid­sen for Bay­ern, hvor han står over for en af kar­ri­e­rens stør­ste ud­for­drin­ger.

Når Su­per Cup- op­gø­ret mel­lem po­kal­vin­der­ne Wol­fsburg og me­stre­ne Bay­ern Mün­chen sæt­tes i gang, er det ik­ke kun et pre­sti­ge­op­gør, der af­vik­les. Det er be­gyn­del­sen på en ny og spæn­den­de tysk fod­bold­sæ­son, der in­de­hol­der fle­re spørgs­mål end svar.

Det stør­ste fo­kus i al­ver­dens me­di­er har væ­ret på den tid­li­ge­re Bar­ce­lo­na­træ­ner Pep Gu­ar­di­o­la. Han har nydt fin suc­ces i Bay­ern Mün­chen, hvor han i si­ne før­ste to sæ­so­ner har vun­det mester­ska­bet beg­ge år, men sam­ti­dig har de ty­ske me­stre skuf­fet fælt i Champions League. Her er man i beg­ge sæ­so­ner ble­vet pryg­let af de span­ske stor­klub­ber Bar­ce­lo­na og Re­al Madrid. Og det har ik­ke væ­ret po­pu­lært i klub­ben, der kun stil­ler sig til­freds med at vin­de alt, hvad man kom­mer i nær­he­den af.

Ue­nig­he­der med le­del­sen

Gu­ar­di­o­la har læn­ge væ­ret på kol­li­sions­kurs med Bay­ern- le­del­sen. Blandt an­det var han i for­å­ret skyld i, at den man­ge­åri­ge klublæ­ge Hans- Wil­helm Mül­lerWo­hl­fa­hrt og fle­re an­dre fra læ­ge­sta­ben trak sig, da han ik­ke men­te, de gjor­de de­res ar­bej­de godt nok i for­hold til hol­dets man­ge ska­der.

Se­ne­st er der spe­ku­le­ret i ue­nig­he­der mel­lem klub­præ­si­dent Karl- He­inz Rum­me­n­ig­ge og spa­ni­e­ren. Ef­ter sal­get af Ba­sti­an Schwe­in­stei­ger til Man­che­ster Uni­ted hen­te­de klub­ben Ar­tu­ro Vi­dal i Ju­ven­tus, hvil­ket ik­ke ty­der på at væ­re Gu­ar­di­o­las op­fin­del­se. Rum­me­n­ig­ge be­kræf­te­de nem­lig Vi­dals an­komst, mens Gu­ar­di­o­la af­vi­ste over for pres­sen, at han vid­ste no­get om den han­del.

Man­ge spår der­for, at Gu­ar­di­o­la er fær­dig i Bay­ern ef­ter sæ­so­nen. Blandt an­det den tid­li­ge­re Bay­ern Mün­chen- spil­ler Ste­fan Ef­fen­berg, der har et ind­gå­en­de kend­skab til klub­ben.

» Jeg er ret sik­ker på, at Gu­ar­di­o­la ik­ke vil stå i spid­sen for Bay­ern ef­ter 2016, « si­ger han til en­gel­ske Sky og pe­ger blandt an­det på den ar­bejds­lø­se tid­li­ge­re Dort­mund- træ­ner Jürgen Klopp som en op­lagt af­lø­ser.

Hen­rik Hvil­um føl­ger Bun­des­liga­en tæt i sit job som kom­men­ta­tor på Eu­rosport, og han er hel­ler ik­ke i tvivl om, at Gu­ar­di­o­la er fær­dig. Spa­ni­e­ren har ét klart mål at op­fyl­de i sin sid­ste sæ­son.

» Han har me­re el­ler min­dre selv gi­vet ud­tryk for, at han er væk ef­ter sæ­so­nen. Der hvi­ler uden tvivl et stort pres på ham. Den stør­ste op­ga­ve og ud­for­dring for ham bli­ver uden dis­kus­sion at vin­de Champions League. Der er in­gen und­skyld­nin­ger den­ne gang, « si­ger han om Gu­ar­di­o­las ud­for­drin­ger ef­ter fle­re fejlslag­ne eu­ro­pæ­i­ske for­søg.

Wol­fsburg er ud­for­drer

Men det er ik­ke kun i Champions League- sam­men­hæng, at Gu­ar­di­o­la har få­et on­de ord at fø­le. Fle­re kri­ti­ke­re har på­pe­get, at Bay­ern Mün­chen hav­de for­holds- vis let vej til det ty­ske mester­skab i sid­ste sæ­son grun­det Borus­sia Dort­munds for­fær­de­li­ge sæ­son. Da­gens Su­per Cup­mod­stan­der slut­te­de sæ­so­nen på an­den­plad­sen med ti po­int op til Bay­ern, hvor man un­der­vejs smadre­de Gu­ar­di­o­las trop­per 4- 1 på hjem­me­ba­ne. Der­for er der og­så en tro på, at Ni­ck­las Bendt­ners Wol­fsburg i den kom­men­de Bun­des­liga kan væ­re med i kon­kur­ren­cen om mester­ska­bet sam­men med Dort­mund og Bay­ern. Træ­ner Die­ter Heck­ing og hol­dets pro­fil Kevin de Bruy­ne er net­op ble­vet kå­ret til hen­holds­vis årets træ­ner og spil­ler. Men net­op bel­gi­ske de Bruy­ne ryg­tes i øje­blik­ket til en­gel­ske Man­che­ster Ci­ty, der er vil­lig til at læg­ge 450 mil­li­o­ner for den of­fen­si­ve spil­ler. Wol­fsburgs mu­lig­hed for suc­ces af­hæn­ger af, at de Bruy­ne bli­ver i klub­ben.

» No­get kan ty­de på, at han bli­ver i klub­ben, når han er med mod Bay­ern Mün­chen, og hans tid­li­ge­re er­fa­rin­ger med en­gelsk fod­bold kan og­så skræm­me ham lidt i tan­ker­ne om et skif­te. Han sad næ­sten kun på bæn­ken i Chel­sea. I Ci­ty vil han kom­me til at kæm­pe med man­ge store pro­fi­ler om at kom­me på hol­det. I Wol­fsburg er han til gen­gæld stjer­nen, « ly­der det fra Bun­des­liga- kom­men­ta­tor Hen­rik Hvil­um.

LØR­DAG 1. AU­GUST 2015

joko@ sporten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.