CES ER GODT NOK

BT - - SUPERLIGA -

LØR­DAG 1. AU­GUST 2015

TRE TING, VI SKAL FOR­VEN­TE AF BENDT­NERS OG HØJB­JERGS SÆ­SON

BENDT­NER PÅ BÆN­KEN

Bendt­ner skal glæ­de sig over hvert ene­ste mi­nut, han får ser­ve­ret. An­gri­be­ren Max Kru­se er ble­vet købt dyrt ind i Bourus­sia Mön­cheng­lad­bach, mens Bas Doost sta­dig står for­an i kø­en. Bendt­ner får ik­ke man­ge mu­lig­he­der, med­min­dre der kom­mer ska­der.

VIL­DRE­DE I VIN­TER­PAU­SEN

Bendt­ner vil bli­ve i Wol­fsburg og kæm­pe for sin sag. Men når vin­ter­pau­sen kom­mer, kan op­ti­mis­men væ­re for­duft et, og sul­ten eft er spil­le­tid kan væ­re ble­vet for stor. Der­for kan Bendt­ner snildt se sig nødsa­get til at fi nde nye, kortva­ri­ge græsgange, hvis han skal be­hol­de plad­sen på lands­hol­det.

SU­PER CUP, TYS­KLAND

I FO­KUS SOM AL­TID

Til trods for, at Bendt­ner vil op­hol­de sig mest på bæn­ken, vil der sta­dig væ­re et kæm­pe fo­kus på hans ind­sats på træ­nings­ba­nen og spe­ci­elt, hvad han la­ver uden for ba­nen. Der­for skal han ik­ke træ­de man­ge skridt for­kert, før han på ny kan bli­ve smæk­ket på for­si­der­ne af de ty ske og dan­ske avi­ser.

I aft en kl. 20.30. Vi­ses på Eu­rosport DK

HØJB­JERG KÆM­PER FOR­GÆ­VES

Midt­ba­ne­spil­le­ren Ba­sti­an Schwe­in­stei­ger er ble­vet solgt til Man­che­ster Uni­ted, men Bay­ern Mün­chen har hur­tigt hen­tet er­stat­ning i Ar­tu­ro Vi­dal. Der­med er Højb­jerg li­ge vidt i kam­pen om spil­le­tid, som be­stemt ik­ke ser god ud for dan­ske­ren. Ar­tu­ro Vi­dal, Thi­a­go Alcan­ta­ra, Xa­bi Alonso, Javi Mar­ti­nez, Se­ba­sti­an Ro­de og for den sags skyld Phi­lip La­hm er al­le for­an Højb­jerg.

UD­LEJ­NING ER EN MU­LIG­HED

Li­ge­som Bendt­ner kan Højb­jerg bli­ve nødsa­get til at la­de sig ud­le­je, som han gjor­de i sid­ste sæ­son, hvor han med suc­ces spil­le­de no­gen­lun­de fast Bun­des­liga- fod­bold i Augs­burg. Og net­op Augs­burg skal man ik­ke ude­luk­ke i Højb­jergs frem­tids­per­spek­ti­ver, hvis kam­pen i Bay­ern vi­ser sig uover­kom­me­lig.

STÆ­DIG­HE­DEN KAN BLI­VE VEN­DE­PUNK­TET

Højb­jerg er ik­ke kom­met tilbage til Bay­ern Mün­chen eft er op­hol­det i Augs­burg for at sid­de på bæn­ken. Det er det kla­re ind­tryk, han har gi­vet, si­den han vend­te tilbage. Net­op Højb­jergs stæ­dig­hed og ær­ger­rig­hed om at væ­re den bed­ste kan mod­be­vi­se al­le lo­gi­ske for­vent­nin­ger. Det bli­ver svært for den 19- åri­ge lands­holds­spil­ler. Men i hans øj­ne er det ik­ke ens­be­ty den­de med, at det er umu­ligt.

Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.