Wol­fsburg for­ven­ter me­re af Bendt­ner

BT - - SUPERLIGA - Klaus Al­lofs. Fo­to: AFP VINK MED VOGN­STANG Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ sporten. dk

Ni­ck­las Bendt­ner var al­le­re­de i sid­ste sæ­son re­ser­ve i Wol­fsburg, mens Bas Dost løb med om­ta­len. Nu er og­så Gladbachs ty ske lands­holds­an­gri­ber, Max Kru­se, købt ind af klub­ben, og der er næp­pe ble­vet kor­te­re til en start­plads i Wol­fsburg for dan­ske­ren.

Men hvor­dan ser si­tu­a­tio­nen ud for Bendt­ner hos de ty­ske sølvvin­de­re? BT har spurgt sport­s­di­rek­tør Klaus Al­lofs.

Har I haft et mø­de med Bendt­ner om, hvil­ke krav I har til ham i den­ne sæ­son?

» Ge­ne­relt set snak­ker træ­ne­ren og jeg jævn­ligt med spil­ler­ne om vo­res krav og for­vent­nin­ger til dem, og det har vi og­så gjort med Ni­ck­las, « si­ger Al­lofs.

Hvad er je­res krav Bendt­ner?

» Vi vil ha­ve ham til at ac­cep­te­re kon­kur­ren­cen i trup­pen og spil­le en god rolle på hol­det. «

Har Bendt­ner le­vet op til je­res for­vent­nin­ger?

» Vi må først og frem­mest ik­ke glem­me, at Ni­ck­las var en del af det hold, der op­nå­e­de en an­den­plads i sid­ste sæ­son og vandt den ty­ske cup. Han hav­de del i den suc­ces. Men vi ved og­så, at han kan spil­le bed­re, end vi så i sid­ste sæ­son, og det ved Ni­ck­las og­så. «

I sid­ste uge sag­de Die­ter Heck­ing, at klok­ken var fem mi­nut­ter i mid­nat for Bendt­ners kar­ri­e­re. Hvor­dan skal det for­stås i for­hold til Bendt­ners frem­tid i Wol­fsburg?

» Ni­ck­las præ­ste­re­de ik­ke så godt i før­ste del af vo­res op­start, men nu er han på ret­te vej igen. Med det her ci­tat vil­le Die­ter Heck­ing un­der­stre­ge, at for Ni­ck­las er det nu det ret­te tids­punkt at kon­kur­re­re med vo­res an­dre an­gri­be­re – ik­ke om tre må­ne­der. «

Hvis Wol­fsburg får et godt til­bud for Ni­ck­las Bendt­ner, som bå­de pas­ser Wol­fsburg og ham, vil­le I så væ­re klar til at sæl­ge?

» Nej, vi er ik­ke in­ter­es­se­re­de i at sæl­ge Ni­ck­las Bendt­ner. «

til

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.