Brøndby tje­ner kas­sen på Hra­decky- salg

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - MIL­LI­ON- AF­TA­LE Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ sporten. dk

Brøndby er ble­vet eni­ge med Bun­des­liga­klub­ben Ein­tra­cht Frank­furt om et salg af Lukas Hra­decky. Det be­kræft er klub­ben på sin hjem­mesi­de.

Der mang­ler dog sta­dig nog­le små­ting, før skift et går en­de­gyl­digt igen­nem. Brøndby op­ly­ser, at den fi nske må­l­mand mang­ler at for­hand­le si­ne per­son­li­ge vil­kår på plads.

» Lukas Hra­decky mang­ler at for­hand­le de per­son­li­ge be­tin­gel­ser for en kon­trakt på plads med Ein­tra­cht Frank­furt. Ved enig­hed mel­lem Lukas Hra­decky og Ein­tra­cht Frank­furt vil skift et bli­ve ef­fek­tu­e­ret fre­dag den 7. au­gust 2015, « skri­ver de.

Kon­trak­ten skal fi npud­ses

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger be­ta­ler Frank­furt 18 mio. kr. for Hra­decky. Der­med er fi nnen en af de dy­re­ste målmænd, der no­gen­sin­de er ble­vet solgt af en su­per­liga­klub.

Hra­decky for­ven­ter selv, at de per­son­li­ge for­hold snart fal­der på plads.

» Klub­ber­ne er eni­ge, men der skal sta­dig fi npud­ses nog­le ting i eg­ne for­hold, og så skal læ­ge­tjek­ket selv­føl­ge­lig be­stå­es, « skri­ver Hra­decky i en sms til BT og un­der­stre­ger, at han for­ven­ter, at det he­le går gnid­nings­frit.

Brøndby op­ly­ser ik­ke selv no­get om pri­sen, men skri­ver, at ’ sal­get vil ha­ve en po­si­tiv virk­ning på årets re­sul­tat før skat på ca. 15 mio. kr. Her­u­d­over er der aft alt en ræk­ke per­for­man­ce­be­ta­lin­ger, som kan ud­lø­se yder­li­ge­re be­ta­lin­ger til Brøndby.’

Lukas Hra­decky har spil­let i Brøndby si­den 2013. I alt er det ble­vet til 78 kam­pe.

Brønd­bys Lukas Hra­decky kan snart jub­le over, at han bli­ver en af Su­per­liga­hi­sto­ri­ens dy­re­ste målmænd – når Frank­furt læg­ger 18 mio. kr. for den fin­ske ke­e­per. Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.