Fi­na­le­klar - igen

De dan­ske U21- her­rer er klar til guld­kamp ved ung­doms- VM i Bra­si­li­en

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

HÅND­BOLD- VM U21, MÆND, 1/ 2- FI­NA­LE Eft er en ret li­ge før­ste halv­leg var det de dan­ske her­rer, der trak fra og brag­te sig op på 18- 14 eft er pau­sen. Men ty­sker­ne sva­re­de godt igen og kom op på kun at væ­re bag­ud med et en­kelt mål ved stil­lin­gen 19- 20.

Her lyk­ke­des det dog for Dan­mark at sco­re tre mål på stri­be, in­den ty­sker­ne på ny brag­te spæn­din­gen tilbage i op­gø­ret ved at re­du­ce­re til 23- 24.

Nok en gang måt­te Claus Han­sens ud­valg­te hi­ve sig selv op ved hår­rød­der­ne for at læg­ge af­stand til Tys­kland. Trods en mand i un­der­tal kom Dan­mark på 26- 23, og ner­ver­ne måt­te på over­ar­bej­de i de sid­ste mi­nut­ter, da Tys­kland re­du­ce­re­de til 25- 27.

Men et mi­nut før tid kom de rød- hvi­de på 28- 25, da Jo­han P. Hansen score­de på et kon­traan­greb, og der­med be­tød det min­dre, at Tys­kland fi k py­n­tet på re­sul­ta­tet til sidst.

Dansk top­sco­rer i kam­pen blev i øv­rigt Jo­han P. Hansen fra Skan­der­borg Hånd­bold, der nå­e­de op på seks mål.

Med sej­ren er Dan­mark i fi na­len, og hol­det er der­med sik­ker på at få mini­mum sølv­me­dal­jer. Det er no­get af en præ­sta­tion, da spil­le­re som KIF Kol­ding Kø­ben­havns Las­se An­der­s­son, Ribe- Es­b­jergs Se­ba­sti­an Frand­sen og GOGs Ni­clas Kir­ke­løk­ke al­le måt­te bli­ve hjem­me fra VM- slut­run­den i Bras­li­en på grund af ska­des­for­løb op til slut­run­den.

Dan­mark mø­der i fi na­len vin­de­ren af den an­den se­mi­fi na­le mel­lem Frankrig og Egyp­ten, der blev spil­let sent fre­dag ( dansk tid) eft er avi­sens de­ad­li­ne.

Men at vin­de over Tys­kland er og­så no­get af en præ­sta­tion, da net­op Tys­kland fl ere gan­ge har stå­et i vej­en for Dan­mark i tid­li­ge­re slut­run­der for U21- lands­hold.

Bå­de i 2009 og 2011 fi k Dan­mark VM- sølv ved U21- VM, og i beg­ge til­fæl­de tab­te dan­sker­ne til den store syd­li­ge na­bo.

I 2013 måt­te Dan­mark skuf­fen­de nø­jes med en placering som num­mer 13 ved ung­doms- VM for mænd, men el­lers har Dan­mark stol­te tra­di­tio­ner på ung­doms­fron­ten.

He­le tre gan­ge tid­li­ge­re er det ble­vet til VM- guld­me­dal­jer. Det ske­te i 1997, 1999 og i 2005. I EM har Dan­mark vun­det fem ud af de seks slut­run­der, der har væ­ret af­vik­let.

Og nu har Claus Han­sens ta­lent­ful­de trup alt­så mu­lig­he­den for end­nu en gang at sik­re en me­dal­je af fi ne­ste ka­rat til Dan­mark.

Magnus Lan­din score­de tre mål i se­mi­fi­na­len mod Tys­kland. Fo­to: Jan Chri­sten­sen/ DHF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.