’ Mo­der­rol­len har gi­vet mig styr­ke’

VM- hå­bet Sa­ra Slott Pe­ter­sen er tilbage i ver­den­se­li­ten to år ef­ter, at hun blev mor. Nu hå­ber hun på en top­pla­ce­ring ved VM i Bei­jing

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ELI­TE løb in­de- DM, men vi hav­de ik­ke sagt det til no­gen, « si­ger hun.

» Jeg hav­de plan­lagt mit co­me­ba­ck ef­ter To­bi­as’ fød­sel i ok­to­ber 2013 til midt på som­me­ren 2014, men stil­le­de op i en land­skamp nog­le uger tid­li­ge­re, da Stina Tro­est meld­te af­bud, og jeg blev spurgt, om jeg vil­le lø­be. «

Over­ra­sken­de

Sa­ra Slott Pe­ter­sen læg­ger ik­ke skjul på, at hen­des eks­plo­si­ve frem­gang i år har overrasket hen­de og træ­ne­ren Mik­kel Lar­sen.

» Fle­re ting har spil­let ind. Den lange pau­se har gjort mig me­re mo­ti­ve­ret og sul­ten, og jeg er ble­vet me­re fo­ku­se­ret på hvert ene­ste træ­nings­pas. Des­u­den har vi æn­dret man­ge små ting i vin­te­r­ens træ­ning, « si­ger hun.

» Jeg hav­de et stort øn­ske om at bli­ve mor og fø­ler, at

» Jeg kun­ne godt mær­ke, at be­ne­ne i Sto­ck­holm ef­ter en tre ugers træ­nings­pe­ri­o­de ik­ke var så let­te som i Pa­ris, men jeg tro­e­de al­li­ge­vel, at ti­den var hur­ti­ge­re end 54,42, når jeg var så tæt på Zuza­na Hej­nová, « si­ger Sa­ra Slott Pe­ter­sen.

Kan lø­be om me­dal­jer

Hun hav­de al­drig tid­li­ge­re i kar­ri­e­ren lø­bet i et så stærkt felt med fem- seks po­ten­ti­el­le VM- fi­na­li­ster, og an­den­plad­ser­ne i Di­a­mond League i Pa­ris og Sto­ck­holm har styr­ket hen­des tro på, at hun kan lø­be med om me­dal­jer­ne i Bei­jing.

» Jeg kan ik­ke væ­re util­freds med lø­bet i Sto­ck­holm. Reg­ne­de lø­ber­ne i ver­den­se­li­ten ik­ke med mig før den­ne sæ­son, tror jeg, at de har få­et no­get at spe­ku­le­re over før VM, « si­ger Sa­ra Slott Pe­ter­sen.

» Selv om jeg stil­ler op mod

LØR­DAG 1. AU­GUST 2015 no­gen, der har en bed­re per­son­lig re­kord end mig, så ved jeg nu, at jeg kan vin­de. «

Er VM sæ­so­nens vig­tig­ste mål, kom­mer der ét næ­ste år, som kan bli­ve kul­mi­na­tio­nen på Sa­ra Slott Pe­ter­sens kar­ri­e­re: OL i Rio de Ja­neiro.

In­den VM del­ta­ger hun i Spartas Co­pen­ha­gen At­hle­ti­cs Ga­mes på Øster­bro Sta­dion på ons­dag og DM på hjem­me­ba­nen i Aar­hus 8.- 9. au­gust.

400 ME­TER HÆK VERDENRANGLISTEN 2015: 53,74 SEK. Sha­mi­er Litt­le, USA 53,76 SEK. Zuza­na Hej­nová, Tjek­ki­et 53,99 SEK. Sa­ra Slott Pe­ter­sen, Dan­mark 54,01 SEK. Cas­san­dra Ta­te, USA 54,09 SEK. Ken­dra Har­ri­son, USA 54,12 SEK. Oluwa­ke­mi Ade­koya, Ba­hrain 54,15 SEK. Ka­lie­se Spen­cer, Ja­mai­ca 54,24 SEK. Ge­or­gan­ne Mo­li­ne, USA 54,27 SEK. Tif­fa­ny Wil­li­ams, USA 54.37 SEK. Wen­da Nel, Sydafrika

DAN­MARKS

an­den VM- del­ta­ger, Stina Tro­est, er på 36. plad­sen på ver­dens­rang­li­sten med 55,88 sek.

Sa­ra Slott Pe­ter­sen hå­ber på et godt re­sul­tat til VM i Bei­jing sidst i au­gust. Og den 28- åri­ge hæk­ke­lø­ber – og mor til lil­le To­bi­as – har no­get at ha­ve hå­bet i: Hun er i øje­blik­ket den tred­je­hur­tig­ste kvin­de på 400 me­ter hæk i 2015. Fo­to: Axel Schütt/ Reu­ters

fred@ sporten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.