OL i Bei­jing - nu med sne

Bei­jing er ud­nævnt til OL- værts­by an­no 2022. Der­med bli­ver den ki­ne­si­ske stor­by den før­ste vært for bå­de et som­mer- og et vin­ter- OL

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - OL- VÆRT. Ni­els O. Hansen piquet@ sporten. dk Fo­to: Reu­ters

Der er ni mil­li­o­ner cyk­ler i Bei­jing, sang Ka­tie Me­lua for 10 år si­den. Sne kan der og­så godt kom­me – men slet, slet ik­ke i mæng­der, så man kan af­hol­de OL. Det er der dog råd for. Og det bli­ver der brug for.

Den in­ter­na­tio­na­le olym­pi­ske ko­mité ( IOC) be­slut­te­de i går, at Bei­jing i 2022 skal væ­re vært for vin­ter- OL, og da den ki­ne­si­ske ho­ved­stad og­så var vært for som­mer- OL i 2008, bli­ver det den før­ste by, som har af­holdt OL på beg­ge års­ti­der.

» Vi er be­æ­re­de over IOCs be­slut­ning. Det er med en ut­ro­lig fø­lel­se af spæn­ding, vi tak­ker IOC og he­le den olym­pi­ske be­væ­gel­se. Li­ge­som i 2008 har IOC vist Bei­jing til­lid, og vi vil gø­re alt, hvad vi kan for at leve op til den, « lød det i en of­fi­ci­el ud­ta­lel­se fra den be­væ­gel­se, der har ar­bej­det med Bei­jings bud.

Men så er der jo det med sne­en. OLs ba­se bli­ver må­ske nok Bei­jing, men sel­ve kon­kur­ren­cer­ne skal for en hel dels ved­kom­men­de fin­de sted hø­je­re mod nord. Man­ge af dem i nær­he­den af den ki­ne­si­ske mur. Og om nød­ven­digt med kun­stig sne.

» OL i Bei­jing i 2022 vil byg­ge på de ek­si­ste­re­de mu­lig­he­der for at la­ve sne sam­men med na­tur­ligt sne­fald « , sag­de Liu Peng, præ­si­den­ten for Ki­nas olym­pi­ske ko­mité, i går.

Det stod i stærk mod­sæt­ning til den an­den kan­di­dat, Al­maty i Ka­sak­h­stan, hvis kampag­ne send­te en slet skjult kri­tik af­sted mod kon­kur­ren­ten med slo­ga­net » Ke­ep It Re­al « ( Lad os hol­de os til den ægte va­re, red.).

Al­li­ge­vel end­te et fler­tal i IOC alt­så med at fo­re­træk­ke Bei­jing med 44 stem­mer mod 40, men det var i vir­ke­lig­he­den ik­ke den store over­ra­skel­se. IOCs egen eva­lu­e­rings­rap­port fra sid­ste år sag­de, at Al­maty hav­de pro­ble­mer med ni ud af 14 punk­ter, mens Bei­jing kun hav­de pro­ble­mer på de tre.

Pest el­ler ko­le­ra

Men som OL- che­fen i Dan­marks Idræts­for­bund, Mor­ten Rodtwitt, ud­tryk­te det over for TV2 Sport:

» Jeg sy­nes jo i vir­ke­lig­he­den, det er et valg imel­lem pest el­ler ko­le­ra. In­gen af dem har i vo­res per­spek­tiv den store tra­di­tion for vin­ter­sport, og jeg tror hel­ler ik­ke på, at der kom­mer den helt store of­fent­li­ge op­mærk­som­hed el­ler in­ter­es­se på sta­dion, som jo er med til at gi­ve en fan­ta­stisk stem­ning, som vi har op­le­vet så man­ge gan­ge før. «

Men med en be­folk­ning på 1.300 mil­li­o­ner men­ne­sker er der na­tur­lig­vis og­så no­gen, der in­ter­es­se­rer sig for vin­ter­sport. Og in­teres­sen er iføl­ge Liu Peng sti­gen­de.

» Vo­res land er gre­bet af en vin­ter­sports- fe­ber. For 20 år si­den var der 10 skis­port­ste­der i Ki­na. I dag er der over 500, « si­ger Liu Peng iføl­ge den bri­ti­ske avis The Gu­ar­di­an.

Og når det gæl­der et par an­dre be­kym­rin­ger, har ki­ne­ser­ne og­så svar på re­de hånd.

Bei­jing er som be­kendt en af de mest foru­re­ne­de by­er i he­le ver­den, så den kan væ­re en pi­ne for idræts­u­dø­ver­ne at op­hol­de sig i. Men kul­kraft er i no­gen grad er­stat­tet med na­tur­gas, og foru­re­nen­de fa­brik­ker er luk­ket ned.

» Tek­nisk set er foru­re­rin­gen for­mind­sket og kom­met un­der bed­re kon­trol. Vi har syv år at lø­be på, og så skal der nok kom­me styr på det, « lover Xu Ji­cheng, vi­ce­di­rek­tør for Bei­jings pres­se- og kom­mu­ni­ka­tions­de­par­te­ment, iføl­ge det of­fi­ci­el­le ki­ne­si­ske nyheds­bu­reau Xin­hua.

Trans­por­ten vil der og­så kom­me styr på i form af højha­stig­hed­s­tog, der blandt an­det vil ope­re­re imel­lem Bei­jing og den olym­pi­ske by, Chong­li.

» Det kom­mer til at ta­ge nøj­ag­tigt 52 og et halvt mi­nut. Og der­til kom­mer så tid til at kom­me på og af to­get « si­ger Wang Xi­a­o­tao, vi­ce­di­rek­tør i den na­tio­na­le ud­vik­lings- og re­form­ko­mité, til Xin­hua.

Fryg­ter et nyt So­tji

Men der er et par an­dre be­kym­rin­ger fra især ve­st­lig si­de, som ki­ne­ser­ne ik­ke har tænkt sig at kom­men­te­re - el­ler gø­re ret me­get ved.

Den ene er ud­gif­ter­ne til vin­ter­OL. Ved sid­ste års OL i So­tji i Rusland ko­ste­de he­le her­lig­he­den 50 mil­li­ar­der dol­lars ( 340 mil­li­ar­der kr. i da­gens kurs). Det er man­ge pen­ge sidst på må­ne­den, og det var ik­ke mindst der­for, nor­ske Oslo, sven­ske Sto­ck­holm, ty­ske Mün­chen, ame­ri­kan­ske Den­ver, pol­ske Krakow og ukrain- ske Lviv trak sig ud af op­lø­bet om at få vin­ter- OL i 2022.

In­tet ty­der på, at ud­gif­ter­ne i 2022 bli­ver min­dre. Og man kun­ne ik­ke uden grund spør­ge sig selv og an­dre, om de pen­ge ik­ke kun­ne bru­ges bed­re på æl­dreple­je, un­der­vis­ning, vejvæ­sen og me­get an­det godt, som og­så vil­le væ­re til glæ­de for bor­ger­ne, når OL- fe­sten er for­bi.

Da Bei­jing i 2001 fik som­mer­le­ge­ne i 2008, lo­ve­de ki­ne­ser­ne selv, at de nok skul­le for­bed­re men­ne­ske­ret­tig­he­der­ne. Og de men­ne­sker i Ve­sten, som gik ind for Bei­jing – of­test for­di der jo er store han­dels­mu­lig­he­der i de man­ge ki­ne­se­re, der al­le skal ha­ve kø­le­ska­be, mi­kro­bøl­ge­ov­ne og me­get an­det dyrt – slog på, at Ki­na vil­le væ­re nødt til at gø­re no­get, når al­les øj­ne kom til at hvi­le på dem.

Men Ki­na er me­get langt fra at væ­re et de­mo­kra­ti i ve­st­lig for­stand. Og de har hel­ler in­gen ak­tu­el­le pla­ner om at bli­ve det.

Og det var da hel­ler ik­ke det em­ne, som var i fo­kus i går.

» Et OL i Bei­jing vil øge ud­veks­lin­gen og frem­me for­stå­el­sen mel­lem ki­ne­ser­ne og re­sten af ver­den, « lød det in­den afstemningen fra Ki­nas præ­si­dent, Xi Jin­ping, in­den han til­fø­je­de:

» Det bli­ver ek­stra­or­di­nært og fan­ta­stisk. «

Bei­jing blev i går – til stor ju­bel for by­ens ind­byg­ge­re – ud­nævnt til OL- værts­by i 2022. Den ki­ne­si­ske by vandt med 44 stem­mer mod 40 til Al­maty, Ka­sak­h­stan.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.